Openbare Basisschool Kloosterveen

De Boomgaard 5 9408 JA Assen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kloosterveen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Vensters PO, KC Kloosterveen.

Het enthousiaste team van KC Kloosterveen streeft ernaar dat uw kind zich snel thuis voelt in onze school. Wij willen alle kinderen een veilige leeromgeving bieden, daarom is een goed pedagogisch klimaat voor ons zeer belangrijk. KC Kloosterveen heeft haar deuren voor het eerst geopend in augustus 2004. Het gebouw (januari 2006) voldoet aan de moderne eisen op onderwijsgebied en heeft een warme, professionele uitstraling. De ruimte in het gebouw is fantastisch. Voor leerlingen en team zijn er, naast de lokalen, prachtige werkruimten beschikbaar. De leerpleinen zijn zowel voor individueel als groepswerk zeer geschikt. Het gebouw is gebouwd voor het onderwijs dat we willen bieden. Het huidige leerlingaantal is ca. 400 leerlingen verdeeld over 16 groepen. Naast de afdeling onderwijs is in ons gebouw aan de Boomgaard ook de afdeling kinderopvang gehuisvest. We bieden dus onderwijs en kinderopvang van 0- 13 jaar aan op 1 locatie.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van KC Kloosterveen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de kwaliteit van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton-onderwijs
  • Veilige open sfeer
  • Enthousiast team
  • Goed onderwijs
  • Goede resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven