Openbare Basisschool De Zandheuvel

Leerdamseweg 1 4147 BL Asperen

  • Als kinderen zich veilig voelen en gezien worden, gaan zij fluitend naar school en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.
  • Samen ben je sterk 
Luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar en sociale vaardigheden opdoen, vinden wij belangrijk.
  • Wij zijn een school waar de leerlingen uitgedaagd worden en waar ze hun zelfstandigheid kunnen en mogen ontplooien.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf de eerste dag op school worden de vorderingen van uw kind gevolgd. Hiervoor gebruiken we observaties, methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen van CITO. Groepsleerkrachten houden de vorderingen van methode- en niet methodegebonden toetsen, observaties, verslagen van besprekingen met ouders en/of externen bij in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem ParnasSys. Tijdens de schoolperiode worden de toetsen van CITO gebruikt. De toetsresultaten komen in het rapport van de kinderen. Twee maal per jaar wordt naar aanleiding van de midden- en eindtoetsen een analyse op school, groeps- en leerlingniveau gemaakt. Dit kan aanleiding zijn om ons handelen op school-, groeps- en/of leerlingniveau (tijdelijk) aan te passen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de gehele schoolperiode wordt er van ieder kind een leerling-dossier opgebouwd. In dit dossier nemen wij alle toetsresultaten, rapportcijfers, resultaten van onderzoeken, bijzonderheden met betrekking tot het kind, etc. op.  Dit dossier, dat altijd voor ouders in te zien is, dient als uitgangspunt voor het advies met betrekking tot de keuze voor het voortgezet onderwijs. Als een kind de school verlaat wordt het onderwijskundig rapport ingevuld. Ouders krijgen een exemplaar ter inzage.  

De keuze van een school voor Voortgezet Onderwijs vindt plaats in groep 8. De leerlingen en hun ouders worden gedurende de eerste helft van het schooljaar geïnformeerd over alles wat van belang kan zijn bij het maken van een juiste keuze. In november wordt al een voorlopig schooladvies gegeven door de leerkracht. In februari volgt het definitieve advies.We baseren het advies op:- de capaciteiten van het kind gebaseerd op de toetsresultaten en de rapporten door de gehele schoolcarrière heen; - de werkhouding; - de mentale instelling.  In een persoonlijk gesprek zal de leerkracht van groep 8 het schooladvies aan de ouders en het kind meedelen. De leerkracht licht bij contacten met het voortgezet onderwijs de keuze toe. Ouders zorgen voor de aanmelding bij de school van keuze.

De uitstroom kan per jaar verschillen. Dit is afhankelijk van het groepsprofiel, sociale achtergrond en capaciteiten van kinderen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder het logo van de school staat sinds enige jaren “Fluitend naar school”. Het klinkt eenvoudig, maar het vraagt veel van de school. Kinderen moeten zich gewaardeerd voelen en succeservaringen beleven. “Fluitend naar school” is niet alleen een motto, maar vooral een opdracht die iedere dag opnieuw moet worden waargemaakt.

De Zandheuvel besteedt veel aandacht aan normen en waarden. Goede omgangsvormen op school dragen bij aan structuur, veiligheid en een kindvriendelijke omgeving. De school wil geborgenheid bieden aan kinderen, zodat ze leren omgaan met hun eigen emoties en met de emoties van anderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Gewenst gedrag kennen
  • Verantwoordelijk voor elkaar
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven