Openbare Basisschool De Zandheuvel

Leerdamseweg 1 4147 BL Asperen

  • Als kinderen zich veilig voelen en gezien worden, gaan zij fluitend naar school en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.
  • Samen ben je sterk 
Luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar en sociale vaardigheden opdoen, vinden wij belangrijk.
  • Wij zijn een school waar de leerlingen uitgedaagd worden en waar ze hun zelfstandigheid kunnen en mogen ontplooien.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool. Mocht er toch niet meteen een invalleerkracht beschikbaar zijn, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:

· Een eventuele duo collega komt één of meerdere dagen extra;

· Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht;

· Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.

Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd zijn.

Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval voor opvang zorgen.Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast ons vaste team met groepsleerkrachten werken we met 2 vakdocenten voor HVO en GVO op de woensdagochtend.

Ook werken we met een vakdocent bewegingsonderwijs op de maandagochtend.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We vinden het binnen onze school fijn dat kinderen leren samenwerken, oog hebben voor zichzelf maar zeker ook voor de ander. Binnen onze school is ieder kind uniek en mag ieder kind presteren naar zijn eigen mogelijkheden.

We starten dagelijks in de kring, een belangrijk moment waar niet alleen de spraaktaalontwikkeling maar ook de sociale emotioneel ontwikkeling, samenwerking en het leren luisteren naar elkaar aan de orde komen. Naast het oefenen van de woordenschat is hier ook ruimte voor het ontwikkelen van o.a. de rekenbegrippen, denkend aan tijdsoriëntatie en beginnende geletterd- en gecijferdheid. 

Naast de vertelkring, waarin kinderen leren te vertellen maar ook leren hoe je informatie kunt verkrijgen door de juiste vragen te stellen, hebben we ook wereldoriëntatie kringen. Een kring waar ruimte is voor verwondering. Een onderwerp thema kan worden ingebracht door de leerkracht maar juist datgene waar de kleuter zelf mee komt levert de mooiste informatieve en betrokken kringen op.

We proberen de kinderen veel mee naar buiten te nemen om zich bewust te worden van hun omgeving maar ook nodigen we mensen uit in de klas om te vertellen over een bepaald onderwerp. Kortom we gaan er op uit en als dat niet lukt halen we de omgeving naar binnen.

We werken gedurende het gehele jaar aan thema’s waarbij we uit diverse bronnen onze leerdoelen vorm kunnen geven, denkend aan Kleuteruniversiteit, Schatkist rekenen en taal, de map gecijferd en fonemisch bewustzijn, met sprongen vooruit en Logo 3000 voor de ontwikkeling van de woordenschat.

Bij taal werken we gericht aan: *Mondelinge taalvaardigheid (woordenschat, luisteren spreken en vloeiend en verstaanbaar vertellen) * Beginnende geletterdheid (oriëntatie op boeken, leesplezier, verhalen maken en beluisteren en geschreven taal en klankbewustzijn) * Praten en nadenken over taal door bijvoorbeeld gesprekjes te voeren.

Bij rekenen werken we bewust aan: Getalbegrip , de telrij, activiteiten met hoeveelheden, en activiteiten met getallen *Meten, bijvoorbeeld activiteiten rond lengte, omtrek, gewicht.  Activiteiten rond tijd, bijv. dagritme, en tijdsvolgorde en activiteiten rond geld. *Meetkunde, bijvoorbeeld constructies nabouwen, vormen kunnen benoemen en onderscheiden.

Binnen onze school is het werken naar zelfstandigheid een speerpunt, we starten hier dan ook zo vroeg mogelijk mee. Dagelijks werken de kinderen gedurende de werkles aan hun eigen gekozen taakjes van het keuzebord. Daarnaast is er een taakbord waarop de kinderen stap voor stap leren om hun eigen “verplichte” taakje te kiezen.  De kinderen worden hierin begeleid en gedurende de eerste twee kleuter jaren maken de kleuters kennis met het zelfstandig werken, wat o.a. inhoudt: wat ga ik doen, wanneer ga ik dit doen, doe ik dit samen of alleen. Door  deze manier van werken proberen we de kinderen zoveel mogelijk eigenaar te laten worden van hun eigen werk. Daarnaast zijn wij er om ze stap voor stap verder te helpen in hun ontwikkeling kijkend naar de diverse ontwikkelingslijnen en fasen waarin de kinderen zich bevinden.

Kinderen leren voornamelijk door te spelen een hoop begrippen. Daarnaast is er het begeleide spel, dit kan onder andere plaatsvinden in de huishoek, bouwhoek, zandtafel of bij de verteltafels.  

Ook is ruimschoots aandacht voor zowel de fijn motorische als de grof motorische  ontwikkeling. Dagelijks wordt er buiten gespeeld of gegymd. Waarbij rennen, klimmen, klauteren, rollen, rekening houden met en samenspel vaardigheden zijn die ontwikkeld worden. De fijn-motorische ontwikkeling vindt dagelijks plaats tijdens de spel- werkles, denkend aan  werken met de kralenplank, scheerschuim, de zand watertafel, hamertje tik, prikken, knippen plakken. Daarnaast wordt er gewerkt aan een goede pengreep en het overtrekken van schrijfpatronen

Een motto in onze groep is: “ieder kind is een kunstenaar” iets wat Pablo Picasso mooi gezien en verwoord heeft. Wij staan open voor de initiatieven op het gebied van creativiteit, onder ander d.m.v. de Knutselkast, hieruit  kunnen kinderen dagelijks hun eigen creatieve uitspattingen  ontplooien. Van doosjes, draadjes, takjes, klei of ander materiaal worden de mooiste kunstwerken gefabriceerd en natuurlijk tentoongesteld. Daarnaast is er het verfbord waar onze van Goghs, Appels en Picasso’s zich vrij voelen om te schilderen en te beleven. Naast beeldend creatief te zijn vinden kinderen het ook fijn om via dans, muziek en zang zich te uiten.

We werken met de methode Kwink, een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wekelijks werken we met Kwink om de kinderen bewust te laten worden van hun eigen sociale kunnen en hoe we met elkaar op een fijne manier leren samenwerken en samenspelen en leven.

Tijdens de werkles of het werken uit de  kast met het ontwikkelingsmateriaal is er ook ruimte om te werken op de Ipads met leerzame apps. Ook hierin worden de kinderen gestimuleerd om zelfstandig met de Ipads aan de slag te gaan.

We werken vanaf groep 1 met het programma Groove Me een methode voor Engels waarbij de kinderen spelenderwijs  leren vertrouwd te raken met de beginselen van de Engelse taal, denkend aan woordenschat en spreken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Zelfstandigheid en Verantwoordelijkheid

De zelfstandigheid zie je terug in het taakgericht werken. Kinderen worden gestimuleerd om zelf oplossingen te zoeken, zelf na te denken en zo nodig zelf hulp te vragen. De leerkracht begeleidt en stuurt. De kinderen plannen vooraf hun taken en houden zelf bij welke taken ze gedaan hebben. In taakbrieven is voor alle kinderen dezelfde basistaak aangegeven. Voor kinderen met speciale onderwijsbehoefte wordt de taak aangepast. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en zijn er verantwoordelijk voor dat alle taken aan het einde van de dag of week af zijn. Behalve verantwoordelijk voor hun werk, zijn kinderen ook verantwoordelijk voor elkaar en voor het materiaal. Om dit te bereiken zijn er duidelijke afspraken nodig. Het team heeft vastgesteld welke afspraken en regels op school gebruikt worden. Deze afspraken gelden voor groep 1 t/m groep 8. Gelijke afspraken zorgen voor duidelijkheid en continuïteit. De afspraken zijn dus niet afhankelijk van de leerkrachten. Voor kinderen is dit prettig. Het team is duidelijk en stelt heldere grenzen.

Samen ben je sterk

Luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar en sociale vaardigheden opdoen, vinden wij belangrijk. Van groep 1 tot en met groep 8 is samenwerken een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Door met alle kinderen samen te werken, leren kinderen om te gaan met verschillen, want niet iedereen is hetzelfde. Naar elkaar luisteren en respect hebben  voor elkaar, is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan. We werken op school met maatjes in de klas. Met je maatje werk je bijvoorbeeld samen aan een bepaalde opdracht van de taakbrief of ben je samen met je maatje verantwoordelijk voor een bepaalde huishoudelijk taak. Naast maatjes in de klas vinden we het ook erg belangrijk om groepsdoorbrekend samen te werken.

Resultaten

We houden de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten (observaties en toetsen). Indien noodzakelijk bieden we extra hulp aan kinderen die moeite hebben met de leerstof. Maar ook extra uitdaging aan meer begaafde kinderen. Wij proberen de ondersteuning zoveel mogelijk binnen de klas te houden. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten om de juiste ondersteuning te bieden.

Lezen

Groep 3 werkt met de nieuwste methode van ‘Veilig leren lezen’. Via deze methode leren de kinderen lezen en wordt er veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat. Er zijn veel oefenmaterialen en leervormen, zoals werkbladen, flitskaarten, computerprogramma, diverse vormen van lezen en leesspelletjes. 

In groep 4 t/m 8 wordt ook technisch gelezen. Hiervoor wordt vooral gebruik gemaakt van de leesmethode ‘Estafette’. Daarnaast wordt twee keer per week aandacht besteed aan begrijpend lezen. In de groepen 5 t/m 8 wordt de methode ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt. 

Taal

Taal is in groep 3 gekoppeld aan de leesmethode ‘Veilig leren lezen’. In de groepen 4 t/m 8 wordt de nieuwste versie van de methode ‘Staal’ gebruikt.

Spelling

In de groepen 4 t/m 8 wordt de nieuwste versie van de methode ‘Staal’ gebruikt. We verwerken de opdrachten in werkboeken.

Rekenen en wiskunde

Vanaf groep 1 wordt gewerkt met de methode Schatkist. Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de methode  ‘Getal en ruimte’. Deze methode biedt differentiatiemogelijkheden op drie niveaus. We verwerken de opdrachten in een werkschrift maar ook digitaal.

Basispoort/MOO

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van MOO (Mijn Omgeving Online). Dit is een persoonlijke digitale leer- en werkomgeving. Deze omgeving is opgezet als een onafhankelijk platform dat standaard gekoppeld is met Basispoort.

Schrijven

In groep 3 t/m 8 wordt er geschreven met blokschrift. We gebruiken de methode ‘Pennenstreken’. Kinderen in de bovenbouw ontwikkelen een eigen handschrift, waarbij het accent ligt op de verzorging, netheid en indeling.   

Engels

Al vanaf groep 1 leren de kinderen spelenderwijs de Engelse taal. Naast het leren schrijven van eenvoudige woorden, staat vooral het communiceren centraal. De methode heet ‘Groove me’.

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Blink. Deze methode werkt thematisch. De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Je kunt deze opdrachten klein of groot uitvoeren. Bijvoorbeeld door het restaurant alleen op papier te bedenken, of door het restaurant ook daadwerkelijk op te zetten. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en techniek. Met alle thema’s behandelen we de kerndoelen van wereldoriëntatie, inclusief burgerschap. Daarnaast wordt de topografie geoefend op 3 niveas. Nederland, Europa en de wereld.

Creatieve vakken

We besteden natuurlijk ook veel aandacht aan de creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek). Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Vanuit onze gemeente is er een extra aanbod voor cultuur waar wij gebruik van maken.

Bewegingsonderwijs

In alle groepen krijgen de kinderen gymnastiek/bewegingsonderwijs. Het samen spelen, het elkaar helpen, het winnen of verliezen tijdens de gymles helpt de kinderen elkaar te accepteren zoals ze zijn. Maandagochtend is er voor de groepen 3 t/m 8 een vakdocent gym aanwezig. Ook zullen we dit jaar weer judolessen krijgen van juf Esther.

Vormingsonderwijs

Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 bestaat de mogelijkheid, indien ouders daarin toestemmen en er voldoende belangstelling voor is, tot het volgen van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO). De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen en willen bieden. Dit kan belangrijke informatie zijn voor het kiezen van de school die bij uw kind past. We beginnen met een korte introductie op het SOP. In het hoofdstuk 'Huidig aanbod' leest u welke voorzieningen er zijn op onze school. In het hoofdstuk 'Ambitie' ziet u welke stappen wij nog willen nemen om een nog sterkere ondersteuning te bieden aan onze leerlingen. Heeft u na het lezen van dit document vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.

Remedial Teaching door externen onder schooltijd

Het kan zijn dat u, als ouder, te kennen geeft de diensten van een externe remedial teacher ten behoeve van uw kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Het wordt echter een andere zaak als de remedial teaching onder schooltijd zou moeten plaatsvinden.

Dit kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige of psycholoog); 

- De externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied;

- De leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de gerezen problematiek; 

- De externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, maar tijdens de lessen dient te worden gegeven; 

- De externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan, zodat duidelijk wordt wanneer het effect van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) afgebouwd dan wel verlengd kan worden; 

- De hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben; 

- De remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en/of diploma’s (LBRT gecertificeerd).

De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van sommige ouders, zonder daarbij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het voor de betrokken leerling bestemde, reguliere onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de directie van de school. Wanneer kinderen in aanmerking komen voor externe RT onder schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de schoolleiding.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De leerkrachten gaan zich komende jaar nog verder verdiepen in de leerlijnen. Op deze manier kunnen zij nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen die extra ondersteuningsbehoefte nodig hebben. Hierbij zal inzet van de onderwijsassistent gebruikt worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven