Openbare Basisschool De Zandheuvel

Leerdamseweg 1 4147 BL Asperen

  • Als kinderen zich veilig voelen en gezien worden, gaan zij fluitend naar school en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.
  • Samen ben je sterk 
Luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar en sociale vaardigheden opdoen, vinden wij belangrijk.
  • Wij zijn een school waar de leerlingen uitgedaagd worden en waar ze hun zelfstandigheid kunnen en mogen ontplooien.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Openbare Basisschool De Zandheuvel.

Dank voor uw interresse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over onze school. Waar nodig en/of wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een genuanceerd beeld van onze school krijgt.

De Zandheuvel is een openbare school waar kinderen veel plezier hebben in leren en waar kinderen zich veilig en prettig voelen. Op De Zandheuvel kan ieder kind het beste uit zichzelf naar boven halen. Dit doen ze samen én met een team van gemotiveerde leerkrachten en betrokken ouders. Wij willen een plek zijn waar onze leerlingen leren om te gaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  Wij zijn een school die streeft naar hoge resultaten. De Zandheuvel is een school waar alle kinderen gezien worden en het allerbelangrijkste: de school waar kinderen fluitend naar toe komen!

Ook op onze website kunt u lezen waar onze school voor staat: www.obsdezandheuvel.nl 

Heeft u belangstelling voor onze school, neem dan contact met ons op.

Bestuur: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.

Adresgegevens: Stichting O2A5, Dam 1, 4241 BL Arkel, telefoon: 0183- 566690

samenwerkingsverband:Samenwerkingsverband Driegang

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fluitend naar school
  • Hoge verwachtingen
  • Kennis staat centraal
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zandheuvel, in de stad Asperen, is een school met een dorps karakter en heeft een leerlingenaantal van ongeveer 110 leerlingen.

Deze leerlingen zijn verdeeld over acht groepen, die zijn onderverdeeld in 5 groepen; een groep 1/2, 3, 4, 5/6 en 7/8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

• Schorsing

• Verwijdering

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing

De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering

Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken. De volgende procedure geldt: - Het bevoegd gezag hoort de leerling, zijn ouders/verzorgers en de groepsleerkracht - Er moet door de school actief en aantoonbaar acht weken gezocht zijn naar een andere, passende vorm van onderwijs - Als dit niet gelukt is, mag de leerling verwijderd worden Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is op de website van o2a5 (www.o2a5.nl) beschikbaar


Terug naar boven