Jozefschool Elden

Rijksweg-West 29 6842 BA Arnhem

  • ... waar iedereen telt, er mag zijn en gezien wordt. Samen vormen we een geheel.
  • door een combinatie van traditioneel en vernieuwend onderwijs, waarbij het omgaan met verschillen het uitgangspunt is.
  • We hebben een gemêleerd team: mannen/vrouwen, jong/wat minder jong, ervaren/nu nog wat minder ervaren. Allemaal enthousiast en betrokken!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij in deze Schoolgids de gemiddelde score van de centrale eindtoets van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de inspectie van het onderwijs hanteert bij de beoordeling van leerresultaten. Vervolgens verbinden wij hier onze conclusies aan en plannen wij activiteiten om de kwaliteit van ons onderwijs te behouden, dan wel te verbeteren.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 beoordeelt de onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op een andere manier. Daarbij wordt naar twee zaken gekeken:

1. het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt met het fundamentele niveau (1F)

2. het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F/1S)

Aangezien er, vanwege de Corona-crisis, in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen, worden in deze schoolgids de leerresultaten van schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2020-2021 gebruikt om het gemiddelde over drie jaar te berekenen.

Het percentage leerlingen dat afgelopen jaar het basisniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens) van de inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier boven.

Het percentage leerlingen dat afgelopen jaar het streefniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens) van de inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier onder.

Basisniveau 1F: Signaleringswaarde 1F=85; Landelijk gemiddelde 1F=95,9; Schoolgemiddelde 1F=98  

Streefniveau 2F/1S: Signaleringswaarde 2F/1S=47,3; Landelijk gemiddelde 2F/1S=60,2; Schoolgemiddelde 2F/1S=53,3*  

Lezen en taalverzorging zitten ruim boven niveau. Daar zijn we zeer tevreden over. *Rekenen zit te ver onder het niveau. Wij zijn daar niet tevreden over. Wij hadden onze leerlingen graag meer tijd gegund om de vertraging door de schoolsluitingen in te halen. Bij de beschrijving van onze doelen en het uitvoeren van deze doelen, staat beschreven hoe wij het rekenen gaan aanpakken binnen de school. Alle leerlingen zijn kansrijk geadviseerd. Er is gekeken naar de potentie van het kind!

Wij werken planmatig met alle leerlingen die een vertraging in hun ontwikkeling hebben opgelopen in alle groepen. Dat doen we individueel of in heel kleine groepjes. Voor het vak rekenen wordt het Effectieve Directe Instructiemodel opgefrist en Gynzy wordt beter ingezet. Leerkrachten worden geschoold en zullen elkaar begeleiden. De plannen staan opgenomen in ons schoolplan. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In alle groepen worden de leerlingen dagelijks door de leerkracht geobserveerd. De resultaten van de methodegebonden toetsen worden geanalyseerd en gebruikt voor de instructie in de groep. Daarnaast  worden in januari en in juni Cito-toetsen afgenomen. Deze landelijk genormeerde toetsen worden op leerlingniveau, op groepsniveau en op schoolniveau geanalyseerd. In februari/maart en in juli worden tijdens een studiedag met het gehele team alle Cito-toetsen met de analyse besproken. Daarna worden de actiepunten geformuleerd. Dit is onze schoolzelfevaluatie. Deze wordt ieder schooljaar in september ook aan de Medezeggenschapsraad gepresenteerd. Alle gegevens worden gebruikt om het onderwijs aan onze leerlingen te verbeteren.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale vaardigheden kun je leren! Wij gebruiken daarom in alle groepen de methode KWINK, voor sociaal-emotioneel leren - inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. KWINK helpt verstorend gedrag – waaronder pestgedrag - voorkomen door kinderen met een groepsbrede aanpak positief gedrag aan te leren.

Sociaal-emotioneel leren kent vijf competenties. Het systematisch aanleren van de vijf competenties (levensvaardigheden) draagt wezenlijk bij aan een veilige leer- en leefomgeving. Aan deze competenties zijn de vijf basisregels van de school gekoppeld:

1. Besef hebben van jezelf (ik)       -->Ik weet wie ik ben

2. Zelfmanagement (ik)                  -->Ik weet wat ik doe

3. Besef hebben van de ander (jij) -->Ik zie de ander

4. Relaties kunnen hanteren (jij)    -->Ik ga goed met de ander om

5. Keuzes kunnen maken (wij)       -->Ik kies voor een leuke en veilige groep                                                                                                                      

Voorkomen is beter dan genezen. Niemand wil dat gedrag van kinderen uit de hand loopt. Veel gedragsproblemen zijn door het aanbieden van goed onderwijs te voorkomen. Preventie is daarbij het sleutelwoord en is nauw verbonden met veiligheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Besef v jezelf/zelfmanagement
  • Besef van de ander/relaties
  • Keuzes kunnen maken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven