Jozefschool Elden

Rijksweg-West 29 6842 BA Arnhem

  • ... waar iedereen telt, er mag zijn en gezien wordt. Samen vormen we een geheel.
  • door een combinatie van traditioneel en vernieuwend onderwijs, waarbij het omgaan met verschillen het uitgangspunt is.
  • Wij vormen een professionele leergemeenschap waarbij we in vertrouwen leren leren

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij in deze Schoolgids de gemiddelde score van de centrale eindtoets van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de inspectie van het onderwijs hanteert bij de beoordeling van leerresultaten. Vervolgens verbinden wij hier onze conclusies aan en plannen wij activiteiten om de kwaliteit van ons onderwijs te behouden, dan wel te verbeteren.

Op deze pagina vindt u de gegevens van schooljaar 2018-2019. In dit schooljaar zijn eenentwintig van de tweeëntwintig resultaten meegerekend in het schoolgemiddelde, omdat voor één leerling het maken van de eindtoets niet wettelijk verplicht was. Deze leerling viel onder de zogenoemde ontheffingsgronden. De hier gepresenteerde cijfers zijn niet gecorrigeerd op basis van factoren als de eigen leerlijn van leerlingen en ziekte. Deze cijfers zijn niet bedoeld voor een inhoudelijke vergelijk tussen basisscholen. Wij stellen doelen die wij met het onderwijsproces trachten te behalen hoger dan de realiteit laat zien. De school werkt planmatig en doelgericht aan het verhogen van de opbrengsten.

In het schooljaar 2019-2020 is er geen centrale eindtoets afgenomen vanwege de situatie rondom het coronavirus. Ondanks dat we niet beschikken over een gemiddelde eindtoetsscore, kunnen we wel, aan de hand van uitstroomgegevens, concluderen dat de leerlingen, in goed overleg met hun ouders, zijn uitgestroomd op een niveau dat past bij hun ontwikkeling. Het niveau waarop leerlingen zijn uitgestroomd is lager dan voorgaande jaar, maar vergelijkbaar met het gemiddelde van afgelopen jaren. Het niveau waarop leerlingen zijn uitgestroomd, is zoals dat bij deze leerlingen zou mogen worden verwacht.  62% van onze leerlingen stroomt uit naar VMBO (b-tl). 38% stroomt uit naar HAVO/VWO. Dit is iets lager met wat we mogen verwachten van onze leerlingpopulatie, maar vergelijkbaar met de populatie in de betreffende groep.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

In alle groepen worden de leerlingen dagelijks door de leerkracht geobserveerd. De resultaten van de methodegebonden toetsen worden geanalyseerd en gebruikt voor de instructie in de groep. Daarnaast  worden in januari en in juni Cito-toetsen afgenomen. Deze landelijk genormeerde toetsen worden op leerlingniveau, op groepsniveau en op schoolniveau geanalyseerd. In februari/maart en in juli worden tijdens een studiedag met het gehele team alle Cito-toetsen met de analyse besproken. Dit is onze schoolzelfevaluatie. Deze wordt ieder schooljaar in september ook aan de Medezeggenschapsraad gepresenteerd. Alle gegevens worden gebruikt om het onderwijs aan onze leerlingen te verbeteren.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven