Jozefschool Elden

Rijksweg-West 29 6842 BA Arnhem

  • ... waar iedereen telt, er mag zijn en gezien wordt. Samen vormen we een geheel.
  • door een combinatie van traditioneel en vernieuwend onderwijs, waarbij het omgaan met verschillen het uitgangspunt is.
  • We hebben een gemêleerd team: mannen/vrouwen, jong/wat minder jong, ervaren/nu nog wat minder ervaren. Allemaal enthousiast en betrokken!

Het team

Toelichting van de school

Op de Jozefschool werkt een gemêleerd team. We hebben een combinatie van ervaren oudere leerkrachten met jonge, nog niet zo ervaren leerkrachten. De verdeling mannen en vrouwen in ons team is respectievelijk 30% en 70%. We werken veel samen, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van de lessen en thema's, het bespreken van leerlingen, het organiseren van activiteiten. 

Ons teamdoel is: Elke leerkracht is leerkracht van elke leerling op de Jozefschool. We bouwen aan onderling positief, professioneel vertrouwen. We communiceren op een efficiënte en juiste manier. Dat gaan we gewoon doen; iedereen heeft een actieve rol hierin.

Alle teamleden zijn enthousiast, betrokken en bevlogen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkrachten krijgen in principe geen verlof tussen de schoolvakanties door. Wanneer een leerkracht recht heeft op verlof wordt er een invaller ingezet. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft negen groepen.

De onderbouw waarin de leerlingen van 4 t/m ongeveer 7 jaar verdeeld zijn over 4 groepen:

* twee heterogeen samengestelde kleutergroepen met leerlingen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in de groep 

* een groep 2/3 waarbij oudere kleuters en leerlingen van groep 3 in een gecombineerde groep leren

* een homogene groep 3 

De leerlingen zijn op basis van hun onderwijsbehoefte verdeeld over de beide groepen. De leerlingen krijgen instructie op maat en werken intensief samen met de leerlingen uit de andere groepen om zo ook te leren van en met elkaar.

De bovenbouw (groep 4 t/m 8) bestaat uit 5 groepen:

* de groepen 4 t/m 8 zijn homogeen samengesteld. Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt waar dat een meerwaarde biedt.

Structuur, Rust en Regelmaat is ons uitgangspunt voor alle leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De activiteiten van het Onderzoekend&Ontwerpend Leren komen terug in alle vakgebieden, met name bij de kring met instructie taal- en rekenactiviteiten en het zelfstandig werken. Hieronder valt ook ons Maakonderwijs waarbij leerlingen aan de slag gaan met techniek, handvaardigheid en kunst. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

's Morgens werken wij met de basisvakken: rekenen/wiskunde, spelling, lezen en taal.

's Middags werken we in alle groepen (groep 1 t/m 8) via Onderzoekend&Ontwerpend Leren met Wereld Oriëntatie, Techniek en Kunst en Cultuur. Hieronder valt ook ons Maakonderwijs waarbij leerlingen aan de slag gaan met techniek, handvaardigheid en kunst. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Jozefschool ontwikkelen leerlingen zich in een veilige omgeving. Het pedagogisch klimaat is positief. In augustus/september voeren de leerkrachten  met alle leerlingen van groep 2 t/m 8 én hun ouders een driehoeksgesprek, waarbij de leerling mag aangeven wat zijn/haar aandachtspunten voor het komend schooljaar zullen zijn. Ouders en leerlingen worden betrokken bij de school en de ondersteuning. Aan het eind van het schooljaar wordt in dezelfde setting besproken welke doelen zijn bereikt.

Er wordt handelings- en opbrengstgericht gewerkt om de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen te realiseren. Er vindt twee keer per jaar op teamniveau een School-Zelf- Evaluatie (SZE) plaats naar aanleiding van de resultaten. De school past op grond van verzamelde toetsgegevens, observatiegegevens en gesprekken, 2x p.j. de groepsplannen aan.

De leerlingenzorg is goed georganiseerd en er is een goed werkend zorgteam. De zorgstructuur binnen school is helder. Zo krijgen de leerlingen in de groep instructie op 3 niveaus afhankelijk van wat de leerling bij de betreffende les nodig heeft. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra instructie tijdens zelfstandig-werkmomenten. Er wordt voortdurend gekeken welke leerling wat nodig heeft. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht wanneer dat nodig is. Voor leerlingen die nog meer nodig hebben dan de verrijking en verdieping die in de groep geboden wordt, is er een expeditiegroep voor meer uitdaging in een groep gelijkdenkenden.

We staan open om leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte te begeleiden. Wel zullen wij per individueel kind bepalen of wij de zorg kunnen bieden die nodig is voor een goede ontwikkeling. In het belang van ieder kind moet dit wel realistisch en haalbaar zijn binnen onze school.

We hanteren onderstaande uitgangspunten:

·         Competenties van de leerkracht

·         Competenties van het team (voor goed doorlopend onderwijs)

·         Groepsgrootte

·         Aantal aanwezige zorgleerlingen in de groep

·         Veiligheid leerling zelf en andere leerlingen

·         Mogelijkheid van ondersteuning vanuit het zorgteam

·         Mogelijkheid van ondersteuning vanuit PassendWijs

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij vinden de doorgaande lijn vanuit de voorschoolse opvang erg belangrijk. We hebben regelmatig contact met peuterspeelzaal Bambi en met kinderdagverblijf Partou. Zij komen af en toe bij ons in de kleutergroepen op bezoek. Uiteraard zijn kinderen van andere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bij ons ook van harte welkom! 

Alle leerlingen die bij ons binnenkomen, mogen voordat ze bij ons op school starten een aantal dagdelen meedraaien om te wennen. De leerkracht neemt contact op met de ouders om te bespreken wat de betreffende leerling nodig heeft om goed te kunnen starten.

Terug naar boven