Margarethaschool

Graslaan 97 B 6833 CE Arnhem

Schoolfoto van Margarethaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

49 van de 50 resultaten zijn meegerekend in het schoolgemiddelde, omdat voor 1 leerling het maken van de eindtoets niet wettelijk verplicht is. Zij valt onder de zgn 'ontheffingsgronden'. Daarnaast tellen de resultaten van leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd op onze school niet mee, omdat er onvoldoende basis is om een uitspraak te kunnen doen over de invloed van ons onderwijs op hun ontwikkeling. Dat betreft 6 leerlingen.

De hier gepresenteerd cijfers zijn niet gecorrigeerd op basis van factoren als de eigen leerlijn van leerlingen en van bv. ziekte. Als we dit wel zouden doen, dan zouden we uitkomen op een gecorrigeerde schoolscore van 532,4. Daar zouden we dan tevreden mee zijn.

Onze ongecorrigeerde score van 531,4 ligt echter iets onder de Inspectienorm (voor onze school vastgesteld op 532,1) en daar zetten wij ons verbetertraject voor het komend schooljaar op in.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar wordt er een leerlingvolgtoets afgenomen. (Cito) Op grond van de opbrengsten stelt de leerkracht een groepsplan (blokvoorbereiding) op. Hierin staat beschreven hoe de leerkracht het komende blok de les inricht om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De blokvoorbereidingen worden uitgevoerd volgens vooraf opgestelde jaarplanning.

De tussentijdse analyses worden door leerkrachten op individueel en groepsniveau geëvalueerd in samenspraak met de intern begeleiders.

 Op schoolniveau worden de opbrengsten geanalyseerd en geëvalueerd op MT niveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de gesprekken met het Voortgezet Onderwijs krijgen onze leerkrachten terug dat we onze leerlingen op het juiste niveau hebben ingeschat. Bovendien krijgen ze te horen dat de leerlingen een juiste werk- en leer-houding hebben. Fijn om te horen zoals u begrijpt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De visie van de ‘Margarethaschool’: “Onze leerlingen groeien op binnen een sportieve, veilige en warme schoolomgeving, waarbij we het beste uit kinderen halen en oog hebben voor individuele kwaliteiten.”

De school staat in de wijk Malburgen-Oost. Het project 'Kansrijk Opgroeien' is een initiatief in deze wijk. Dat betekent voor onze school dat wij alle kinderen gelijke kansen willen geven. In de groepen 1 t/m 3 zetten wij extra middelen hiervoor in. (onderwijstijd en personeel) 

Respect voor elkaar, sociaal gedrag en goed kunnen samenwerken zijn voor ons opbrengsten die herkenbaar moeten zijn als de leerlingen de school verlaten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • zorg
  • gezond

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven