Margarethaschool

Graslaan 97 B 6833 CE Arnhem

Schoolfoto van Margarethaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

49 van de 50 resultaten zijn meegerekend in het schoolgemiddelde, omdat voor 1 leerling het maken van de eindtoets niet wettelijk verplicht is. Zij valt onder de zgn 'ontheffingsgronden'. Daarnaast tellen de resultaten van leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd op onze school niet mee, omdat er onvoldoende basis is om een uitspraak te kunnen doen over de invloed van ons onderwijs op hun ontwikkeling. Dat betreft 6 leerlingen.

De hier gepresenteerd cijfers zijn niet gecorrigeerd op basis van factoren als de eigen leerlijn van leerlingen en van bv. ziekte. Als we dit wel zouden doen, dan zouden we uitkomen op een gecorrigeerde schoolscore van 532,4. Daar zouden we dan tevreden mee zijn.

Onze ongecorrigeerde score van 531,4 ligt echter iets onder de Inspectienorm (voor onze school vastgesteld op 532,1) en daar zetten wij ons verbetertraject voor het komend schooljaar op in.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar wordt er een leerlingvolgtoets afgenomen. (Cito) Op grond van de opbrengsten stelt de leerkracht een groepsplan (blokvoorbereiding) op. Hierin staat beschreven hoe de leerkracht het komende blok de les inricht om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De blokvoorbereidingen worden uitgevoerd volgens vooraf opgestelde jaarplanning.

De tussentijdse analyses worden door leerkrachten op individueel en groepsniveau geëvalueerd in samenspraak met de intern begeleiders.

 Op schoolniveau worden de opbrengsten geanalyseerd en geëvalueerd op MT niveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de gesprekken met het Voortgezet Onderwijs krijgen onze leerkrachten terug dat we onze leerlingen op het juiste niveau hebben ingeschat. Bovendien krijgen ze te horen dat de leerlingen een juiste werk- en leer-houding hebben. Fijn om te horen zoals u begrijpt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven