Margarethaschool

Graslaan 97 B 6833 CE Arnhem

Schoolfoto van Margarethaschool

Het team

Toelichting van de school

De Margarethaschool heeft een goede spreiding van ervaren leerkrachten en wat minder-ervaren leerkrachten. De verjonging van het team is een aantal jaren geleden ingezet en dat heeft hierin geresulteerd. Ook de komende jaren werven wij bij vacatures zowel ervaren als beginnende leerkrachten.

Wij hebben als het profiel 'Sport en Bewegen'. Daarnaast hebben wij het predicaat 'Gezonde school'. In de praktijk betekent dit:

> Alle leerlingen (groep 1 t/m 8) hebben 3 keer per week 3 kwartier bewegingsonderwijs. Na schooltijd wordt er door de beide sportdocenten naschoolse sport gegeven.

> De leerlingen krijgen schoolfruit aangeboden en één dag per week drinken ze alleen water.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten hebben in sommige gevallen ook recht op bijzonder verlof. Vervanging proberen we te regelen, door eerst de duopartner te vragen, dan de andere leerkrachten die die dag niet werken, en tenslotte de vervangingspool van ons bestuur 'Delta scholengroep'. Mocht dit nóg niet lukken dan krijgen de kinderen een dagje verlof. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de kinderen in homogene (kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd) groepen zitten. Op dit moment kennen wij 5 kleutergroepen, 3 groepen 3, 3 groepen 4, 2 groepen 5, 3 groepen 6, 3 groepen 7 en 3 groepen 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 lopen veel vakgebieden in elkaar over. Dit maakt een heel precieze uitsplitsing niet eenvoudig. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijd omkleden voor gymlessen (3x20 min.)

In groepen 3 is er nog geen duidelijk onderscheid tussen taal en lezen. Aanleren letters en woorden, en voorlezen valt onder 'lezen'.

Zwemonderwijs kost reistijd.

De volgende methodes gebruiken wij:

Kleuterontwikkeling:   Kleuterplein, LOGO3000, map Fonemisch Bewustzijn

Rekenen:   Wereld in Getallen-5-

Taal:   Taal Actief, Lijn-3 voor groep 3

Lezen:   Station-Zuid, Lijn 3 voor groep 3

Begrijpend lezen:  Nieuwsbegrip

Schrijven:   Klinkers

Sociale vaardigheden:   Sociaal gedrag, elke dag!

Natuur en Techniek:   Natuurzaken

Aardrijkskunde:   Wereldzaken

Geschiedenis:   Tijdzaken

Engels: Stepping Stones

Levensbeschouwelijke vorming: Hemel en Aarde

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We gunnen ieder kind een plek bij ons op school en bieden graag alle kinderen een passende schoolloopbaan. Er zijn echter grenzen aan onze mogelijkheden.   

Wanneer wij als school niet kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van het kind, wanneer het kind op meerdere vakgebieden een eigen onderwijsaanbod nodig heeft of als er specialistische zorg wordt gevraagd, dan worden wij geconfronteerd met onze beperkingen. Bij afstemming op de onderwijsbehoeften zijn ouders en PassendWijs betrokken.

De volgende componenten spelen een rol:

-de veiligheid van de (mede-)leerling(en)
-de groepsgrootte
-verschillende dynamieken in de groep
-(on)mogelijkheden van het schoolgebouw
-mate van zelfredzaamheid (zelfstandigheid) van het kind
-(on)mogelijkheden tot verlenen van de noodzakelijke medische zorg.    

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft al de nodige specialisten in de school. In de toekomst is er nog ruimte voor het specialisme OJW (Orientatie op Jezelf en de Wereld) en het 'Jonge Kind'.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school staat in de wijk Malburgen-Oost. Het project 'Kansrijk Opgroeien' is een initiatief in deze wijk. Dat betekent voor onze school dat wij alle kinderen gelijke kansen willen geven.  In de groepen 1 t/m 3 zetten wij extra middelen hiervoor in. (onderwijstijd en personeel) Leerlingen met en VVE-indicatie komen hier met name voor in aanmerking. Deze inzet wordt gebruik voor taalstimulering. (LOGO3000 bijv.) 

Bovendien is de school onderdeel van een IKC. Wij kennen een "warme overdracht" van het peutercentrum en kinderdagverblijf naar de Margarethaschool.

Terug naar boven