Margarethaschool

Graslaan 97 B 6833 CE Arnhem

Schoolfoto van Margarethaschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster biedt u beperkt inzicht in de school (inspectierapport en Cito-Eindtoetsresultaten)

Onze school, de 'Margarethaschool' biedt meer voor de ontwikkeling van kinderen dan in dit Schoolvenster staat vermeld. Voor een duidelijk beeld van onze school nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk informatiegesprek met een directielid in ons schoolgebouw en bezoekt u onze website www.margarethaschool.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Betrokken
  • Bewegen
  • Zorg
  • Hedendaags

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Margarethaschool is een grote school met op dit moment bijna 460 leerlingen, op de teldatum 1 februari.

De school is onderdeel van het IKC 'Malburcht', is een basisschool met het predicaat 'Sport en Bewegen' en werkt met het continurooster. De aantrekkingskracht van de school heeft gemaakt dat we de afgelopen jaren sterk zijn gestegen en dat het op dit moment wat terugloopt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
436
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Delta scholengroep: "Meldcode huiselijk geweld: In aanvulling op het Veiligheidsplan (zie Schoolveiligheidsplan 'Delta & Florès' hierboven) is er een afwegingskader opgesteld. Met ingang van 1 januari 2019 is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aangepast. Doel van de wet is niet het melden, maar het tijdig op gang brengen van hulpverlening."

Onze kinderen vragen een pedagogisch 'warm klimaat'. Solliciterende leerkrachten worden hier standaard op bevraagt. De school heeft een naam hoog te houden met betrekking tot een 'schoolklimaat. Volgens de laatste Audit: "Er is een prettige warme sfeer in de school. Leeerlingen zijn tevreden, leraren ondersteunend, vriendelijk en zorgzaam.

Onze school start elk jaar met de zogenaamde 'Gouden weken'en na de kerstvakantie met de 'Zilveren weken'. In deze weken hebben de leerkrachten extra aandacht voor de groepsdynamica. Zij doen dit door middel van groepsactiviteit en kringgesprekken.

Terug naar boven