Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander

Slochterenweg 27 6835 CD Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op schoolniveau gebruiken wij de volgende protocollen en instrumenten:

In groep 1 en 2 wordt de leerlijn uit schatkist een methode voor rekenontwikkeling, taalontwikkeling en wereldoriëntatie gevolgd en de digiregie gebruikt als volgsysteem. Daarnaast vullen de leerkrachten aan het eind van groep 2  de Sociale Competentielijst (SCOL) in aan het eind van groep 1 en 2 een rapport. Alle leerlingen worden gevolgd door middel van de toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO. Hierbij worden de toetsen “taal voor kleuters” en “rekenen voor kleuters” gebruikt.    

In de groepen 3 t/m 8 worden de toetsen die behoren bij de methodes die wij gebruiken afgenomen. Deze resultaten worden bijgehouden in de groepsmappen of digitaal. Ook de resultaten van Snappet worden gevolgd. Naast de methode gebonden toetsen worden de leerlingen ook gevolgd met een onafhankelijk leerlingvolgsysteem van het CITO. Momenteel gebruiken we hiervoor de toetsen DMT, AVI, begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling. Daarnaast wordt in groep 8 de centrale eindtoets afgenomen. De sociale competenties van de leerlingen worden gevolgd door  het invullen van de Sociale Competentielijst (SCOL) door de leerkracht. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook 2x per jaar deze lijst in.   Alle toetsen van het leerlingvolgsysteem  worden vastgelegd in het digitale leerlingendossier. 

Resultaten worden besproken (met de leerlingen) en de ouders en binnen de leerling-bespreking. Conclusies worden door de leerkrachten getrokken op leerling en groepsniveau. Deze conclusies moeten leiden tot acties en maatregelen op deze niveaus. Dit wordt vormgegeven in een werkplan.

In het midden (februari) en eind (juni)van het schooljaar wordt er een uitgebreide  analyse gemaakt van de resultaten aan de hand van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. In het schooljaar 2020-2021 zal dat anders zijn. Dit schooljaar worden er drie keer toetsen afgenomen vanwege de sluiting (corona) van de scholen in het schooljaar 2019-2020. We zullen dus ook drie keer analyses maken.  Deze analyse wordt gemaakt voor de vakgebieden lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling, taal voor kleuters en rekenen voor kleuters.  De analyses maken we aan de hand van het handboek Stappenplan data-analyse wat op school aanwezig is. Het zijn brede analyses per vakgebied op school, groeps- en individueel niveau. Aan de hand van de analyse (waarbij ook methode gebonden toetsen worden meegenomen)  worden er voor de instructiegroepen nieuwe  werkplannen gemaakt met doelen gekoppeld aan vaardigheid en vaardigheidsgroei  van de leerlingen. Aan het eind van het schooljaar worden ook de toetsen geanalyseerd en maken de leerkrachten een overdracht per leerling. De leerkracht maakt aan het einde van het schooljaar een niveau indeling voor de volgende leerkracht. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven