Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander

Groningensingel 1245 6835 HZ Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting  resultaten eindtoets:

Elk jaar namen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 beoordeelt de Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op een andere manier. Daarbij wordt naar twee zaken gekeken:

  1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F).
  2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S).

Vanwege de Covid-crisis is er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen. In deze schoolgids zijn de leerresultaten van schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2020-2021 gebruikt om het gemiddelde over drie jaren te berekenen.

Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaren het basisniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens)van de Inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingopulatie, scoren wij hier boven. Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens). Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier ook boven. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op schoolniveau gebruiken wij de volgende protocollen en instrumenten:

In groep 1 en 2 wordt de leerlijn uit schatkist een methode voor rekenontwikkeling, taalontwikkeling en wereldoriëntatie gevolgd en wordt digiregie gebruikt als volgsysteem. Daarnaast vullen de leerkrachten aan het eind van groep 2  de Sociale Competentielijst (SCOL) in. 

In de groepen 3 t/m 8 worden de toetsen die behoren bij de methodes die wij gebruiken afgenomen. Deze resultaten worden bijgehouden in de groepsmappen of digitaal. Ook de resultaten van Snappet worden gevolgd. Naast de methode gebonden toetsen worden de leerlingen ook gevolgd met een onafhankelijk leerlingvolgsysteem van het CITO. Momenteel gebruiken we hiervoor de toetsen DMT, AVI, begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling. Daarnaast wordt in groep 8 de centrale eindtoets afgenomen. De sociale competenties van de leerlingen worden gevolgd door  het invullen van de Sociale Competentielijst (SCOL) door de leerkracht. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook 2x per jaar deze lijst in.   Alle toetsen van het leerlingvolgsysteem  worden vastgelegd in het digitale leerlingendossier. 

Resultaten worden besproken (met de leerlingen) en de ouders en binnen de leerling-bespreking. Conclusies worden door de leerkrachten getrokken op leerling en groepsniveau. Deze conclusies moeten leiden tot acties en maatregelen op deze niveaus. Dit wordt vormgegeven in een werkplan.

In het midden (februari) en eind (juni)van het schooljaar wordt er een uitgebreide  analyse gemaakt van de resultaten aan de hand van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Deze analyse wordt gemaakt voor de vakgebieden lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling, taal voor kleuters en rekenen voor kleuters.  De analyses maken we aan de hand van het handboek 'Stappenplan data-analyse' wat op school aanwezig is. Het zijn brede analyses per vakgebied op school, groeps- en individueel niveau. Aan de hand van de analyse (waarbij ook methode gebonden toetsen worden meegenomen)  worden er voor de instructiegroepen nieuwe  werkplannen gemaakt met doelen gekoppeld aan vaardigheid en vaardigheidsgroei  van de leerlingen. Aan het eind van het schooljaar worden ook de toetsen geanalyseerd en maken de leerkrachten een overdracht per leerling. De leerkracht maakt aan het einde van het schooljaar een niveau indeling voor de volgende leerkracht. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen voor 2020-2021 (vanuit DUO) zijn nog nog niet voorhanden bij het maken van deze schoolgids. Deze gegevens worden later dit jaar gepubliceerd op scholen op de kaart. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale emotionele ontwikkeling

Op de Ommelander wordt er niet alleen geleerd hoe je moet schrijven, rekenen en lezen. Het is het ook belangrijk dat kinderen respectvol leren omgaan met elkaar. Kinderen hebben recht op bescherming, maar moeten ook leren voor zichzelf op te komen. Ze moeten weten wat ze zelf waard zijn, maar ook leren dat je het niet alleen voor het zeggen hebt. Het samenwerken en samen spelen wordt gestimuleerd. Dat levert natuurlijk wel eens wrijving op tussen kinderen. In plaats van scheidsrechter te spelen, worden de kinderen bij het samen oplossen van de problemen geholpen; wat is er gebeurd, hoe zou dat gekomen zijn, hoe kan het opgelost worden. Naar elkaar kunnen luisteren is hierbij essentieel.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • welbevinden en plezier
  • respect en vertrouwen
  • autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven