Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander

Groningensingel 1245 6835 HZ Arnhem

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander

Het team

Toelichting van de school

De vakleerkracht gym is twee dagen in de week op school. Dit schooljaar wordt er ook pauzesport aangeboden op één dag in de week. Daarnaast wordt er een naschoolschoolprogramma aangeboden waar ook sport in zit. In de wijk wordt sportmix aangeboden. Met al deze elementen horen bij het sportakkoord 2 uur gym door vakleerkracht, 1 uur pauze sport en 2 uur bewegen na schooltijd. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Protocol ziektevervanging personeel

De school zal er zo veel mogelijk aan doen om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Pas als dit niet (meer) haalbaar is, wordt overgegaan tot het naar huis sturen van een of meerdere groepen kinderen. Dit protocol voorziet in zorgvuldige afweging.

Protocol:

 • Stap 1: Er volgt een melding bij het centrale meldpunt vervanging van de Delta Scholengroep om een vervanger te regelen. 
 • Stap 2: Er wordt intern naar een oplossing gezocht als er geen vervanger beschikbaar is. Er wordt gekeken of er een versterker ingezet kan worden.  Mocht er opvang door niet-leerkrachten beschikbaar zijn, zoals onderwijsassistenten of pabo-studenten dan gebeurt dit onder toezicht van een bevoegde leerkracht. De directeur, intern begeleider en opleider in de school zijn niet beschikbaar voor vervanging. 
 • Stap 3: Mocht er ook  geen interne vervanging beschikbaar zijn, dan wordt er gekeken of de groep samengevoegd kan worden met andere groepen onder begeleiding van het aanwezige personeel. Hierbij wordt er zorgvuldig gewogen of het geven van onderwijs aan deze leerlingen mogelijk is. 
 • Stap 4: De leerlingen worden naar huis gestuurd. Ouders worden op de hoogte gebracht. 
 • Stap 5: Is er langer geen vervanging beschikbaar dan herhaalt de procedure zich zoals beschreven, echter de groepsverdeling over de beschikbare leerkrachten wordt gewijzigd zodat er een andere groep naar huis wordt gestuurd. 
 • Stap 6: Het naar huis sturen van een groep wordt door de directie via e-mail gemeld aan het Ministerie van Onderwijs en het bestuur van Delta Scholengroep om aandacht te vragen voor deze problematiek.

In het schooljaar 2022-2023 hebben wij nog steeds te maken me corona.  Dit maakt dat leerkrachten met corona niet mogen werken. Dit is van invloed op het vervangingsprotocol. Hierdoor kan het voorkomen dat fysiek onderwijs voor een groep of groepen niet mogelijk is.  Afhankelijk van de situatie zullen we zo verantwoord mogelijk keuzes maken.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 zijn er de volgende basisgroepen: 3 basisgroepen 1/2, 2basisgroepen 3 en 1 basisgroep 4, 1 basisgroep 5, 1 basisgroep 6, 2 basisgroepen 7 en 1 basisgroep 8. In groep 4 en 8 is er 2,5 dag een dubbele bezetting van leerkrachten. 

Er werken op de Ommelander:

 • 22 leerkrachten
 • 1 onderwijsassistenten
 • 1 opleider in de school
 • 1 intern begeleider
 • 1 administratief medewerker
 • 2 conciërges 
 • 1 schoolleider (directeur)
 • 1 vakleerkracht gym
 • Onderwijsassistenten die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die hier recht op hebben vanuit het passend onderwijs of vanuit jeugdhulp binnen onderwijs.  

Naast een vakleerkracht gym hebben wij ook andere specialisten in huis. Deze specialisten staan genoemd op bladzijde 14/15 van deze schoolgids.  Het managementteam op de Ommelander bestaat uit, twee bouwleiders, de opleider in de school, de intern begeleider en de schoolleider. 

Samen opleiden:

De Ommelander is een Opleidingsschool. Het verschil met een gewone basisschool die ook leraren opleidt, is dat bij ons op school de studenten ook onderzoek doen. Het leren op de werkplek is een belangrijk onderdeel, deelname aan de kenniskring is hieraan toegevoegd.  De studenten zijn een groot deel van hun opleidingstijd op de school en participeren mee binnen ons totale onderwijsproces. Iedere groep heeft een student en de mentoren van de studenten op De Ommelander zijn geschoold.

Op een Opleidingsschool wordt schoolontwikkeling, onderwijsinnovatie en onderzoek binnen de school met elkaar gecombineerd. Het idee is dat op deze opleidingsscholen de onderwijspraktijk, de opleiding van leraren op de werkplek en het  onderzoek elkaar versterken. De opleidingsschool beoogt onderzoekend leren te bewerkstelligen bij alle betrokkenen bij de opleidingsschool; leerlingen, leerkrachten, schoolopleider, directieleden en de betrokken instituutopleider. Een onderzoekende houding op alle niveaus. De afstudeeronderzoeken van studenten die gebaseerd zijn op onderzoek naar relevante thema’s voor de school, leveren belangrijke kennis op voor de school. De student helpt een stukje verborgen praktijkkennis te expliciteren of legt een verrijkende verbinding tussen theorie en praktijk. Samen met het team wordt gekozen wat voor het team belangrijke ontwikkelingspunten zijn en de student gebruikt deze thema’s voor onderzoek.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school werkt voor de zorg samen met een samenwerkingsverband (25-06), PassendWijs. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband 25-06 is afgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt.  Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd. Het SOP (schoolondersteuningsprofiel) is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd.  

In het SOP zijn ook de grenzen van ons onderwijs aangegeven.

Om grenzen en mogelijkheden aan te kunnen geven is het belangrijk om te weten waar we bij een aanmelding rekening mee houden.

 • Lichamelijke verzorging
 • Medische handelingen
 • Gedragsproblemen die veiligheid van het kind, de groep of de leerkracht in gevaar stellen.
 • Kinderen die zeer intensieve begeleiding nodig hebben door complexe problematiek

Er is een zorgvuldige procedure voor leerlingen die na hun 4e jaar instromen op school.  Als bij aanmelding blijkt dat meerdere criteria (zoals hierboven benoemd) belemmerend werken,  kan dit grenzen aan onze mogelijkheden om het onderwijs aan deze leerling te verzorgen.  We zullen ieder kind en elke situatie individueel beoordelen om een zorgvuldige afweging te kunnen maken. De benadering die we daarbij hanteren is om altijd te kijken wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Wat is er nodig om ervoor zorgen dat het haalbaar kan worden? Deze grenzen willen we specifiek aangeven omdat we sommige leerlingen anders tekort zouden doen.

Het volledige SOP is te lezen op de site van de school: Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De opbrengsten van de school zijn in orde. We zien dat bij de instroom van leerlingen er een grote verscheidenheid is in wat leerlingen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. De komende jaren willen we graag leerlingen meer gaan betrekken bij hun leerproces. Daarnaast willen we meer verbinding maken tussen de verschillende vakgebieden. Hierdoor is zullen we brede ontwikkeling en het zicht houden op onderwijs op maat voor én met leerlingen verder verfijnen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op dit moment is het vormen van een Kindcentrum Vredenburg in ontwikkeling. Het speerpunt is een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Hierbij hoort ook de samenwerken met het kinderdagverblijf, de VSO (voorschoolse opvang) en BSO (buitenschoolse opvang), de peutercentra en de buurschool.

Terug naar boven