Rooms Katholieke Basisschool De Kringloop

Breezandpad 7 6843 JM Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kringloop

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Jaar 2019 (schooljaar 2018-2019)

Het landelijk gemiddelde van de Cito-eindtoets is 535.7  Voor elke toets waarmee een basisschool zich verantwoordt over de leerresultaten, bestaan ondergrenzen. Deze ondergrenzen houden rekening met de leerlingenpopulatie op de basisschool (percentage gewogen leerlingen). Als de gemiddelde schoolscore op of boven de ondergrens ligt zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende. De ondergrens voor onze school heeft de inspectie vastgesteld op 534.0  

Van de 28 leerlingen uit groep 8 hebben 27 leerlingen deelgenomen aan de Cito-eindtoets. Een leerling viel onder de zogenoemde ontheffingsregel. Een andere leerling heeft wel deelgenomen aan de Cito-eindtoets. Deze leerling heeft minder dan 2 jaar onderwijs op onze school genoten en hierdoor wordt deze score niet meegenomen in onze gemiddelde schoolscore.

De ongecorrigeerde schoolscore (gebaseerd op 26 meetellende leerlingen) van onze school is 534.6 Dit schoolgemiddelde is niet gecorrigeerd op basis van factoren als de eigen leerlijn van leerlingen en ziekte. Als we dit wel zouden doen, dan zouden we uitkomen op een gecorrigeerde schoolscore van 535.8. Wij zijn tevreden over dit resultaat.  

Jaar 2020 (schooljaar 2019-2020)

Elk jaar nemen wij in deze schoolgids de gemiddelde score van de centrale eindtoets van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de inspectie van onderwijs hanteert bij de beoordeling van leerresultaten. Vervolgens verbinden wij hier onze conclusies aan en plannen wij activiteiten om de kwaliteit van ons onderwijs te behouden, dan wel te verbeteren.

In het schooljaar 2019-2020 is er geen centrale eindtoets afgenomen vanwege de situatie rondom het coronavirus. Ondanks dat we niet beschikken over een gemiddelde eindtoetsscore, kunnen we wel aan de hand van de uitstroomgegevens concluderen dat het gros van de leerlingen is uitgestroomd op een niveau dat past bij hun ontwikkeling. 54% van onze leerlingen stroomt uit naar VMBO (B-TL) en 46% stroomt uit naar HAVO/VWO. Dit is in lijn met wat we mogen verwachten van onze leerlingpopulatie.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen uit de groepen 1 en 2  

Om de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten te houden, hanteren we het “KIJK” observatie- en registratiemodel. De leerkracht observeert de kinderen dagelijks in hun spel en deelname aan kringactiviteiten. Met behulp van leerlijnen kan de leerkracht de individuele ontwikkeling van kinderen nauwgezet volgen.  

Leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8  

Om de ontwikkeling van de leerlingen goed in kaart te brengen, maken we gebruik van observaties van de groepsleerkrachten, verschillende onafhankelijke toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem primair onderwijs en de toetsen uit de diverse methodes.

In de groepen 3 tot en met 8 werken we met een leerlingvolgsysteem. De toetsen die we hierbij gebruiken zijn voornamelijk ontwikkeld door het CITO. Het CITO werkt met landelijk vastgestelde normen. De toetsen worden, afhankelijk van de aard van de toets, een- tot tweemaal per schooljaar afgenomen en zijn een extra middel om de vorderingen van de leerlingen te volgen. De uitslagen van deze toetsen, waarbij een vergelijking met het landelijk gemiddelde wordt gemaakt, geven redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van de leerlingen. Van deze gegevens maken wij met behulp van trendanalyses een schoolzelfevaluatie en een plan van aanpak als dat naar aanleiding van de resultaten gewenst is. De Citoscores worden uitgedrukt door middel van een I, II, III, IV en V score. De I-score is de hoogste score, de V-score is de laagste score.

Dit ziet er als volgt uit:

vaardigheidsniveau       Interpretatie

     I                               20% hoogst scorende leerlingen

    II                               20% boven het landelijk gemiddeld

    III                              20% landelijk gemiddeld

    IV                              20% onder het landelijk gemiddeld

    V                               20% laagst scorende leerlingen 

De leerkracht gebruikt de scores om onder andere te kijken of een leerling extra hulp nodig heeft bij een bepaald vak of vakonderdeel. De toetsgegevens worden digitaal verwerkt. Zo kunnen de verrichtingen van ieder kind afzonderlijk en die van de groep als geheel op de korte en langere termijn worden gevolgd. Ook het dagelijkse werk (oefenwerk) wordt regelmatig getoetst. Dit gebeurt door middel van methodegebonden toetsen. Deze worden afgenomen na iedere oefenperiode. De verwerking van de toetsen geschiedt door de groepsleerkracht. De resultaten hiervan vertellen ons hoe de leerlingen de aangeboden stof beheersen. Ze worden besproken tijdens onze zogenaamde kinderbesprekingen en bij een oudergesprek.

De leerkracht en de IB-er houden 3 keer per jaar een kinderbespreking Bij de zogenaamde groepsplanbesprekingen zijn de leerkrachten van een bouw, de intern begeleider, de bouwleider en de directeur aanwezig. Deze besprekingen vinden ook 3 keer per jaar plaats. In het groepsplan beschrijft de leerkracht de kenmerken en de ‘geschiedenis’ van de groep en benoemt zij/hij op welke ontwikkelingsgebieden of leergebieden de kinderen speciale zorg of aanpak nodig hebben. In deze bespreking wordt het groepsplan besproken en geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elke leerling in groep 8 van de basisschool krijgt voor 1 maart een schooladvies. In het schooladvies wordt besproken welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Daarbij zijn niet alleen de vorderingen op school belangrijk, maar ook informatie/gegevens over:

  • de belangstelling voor verschillende zaken
  • de zin in studeren (motivatie)
  • de capaciteit om zelfstandig vraagstukken op te lossen
  • de wil om zich ergens voor in te zetten
  • de behoefte aan hobby’s en vrije tijd

We streven ernaar uw kind te begeleiden naar een vorm van het voortgezet onderwijs die voor hem/haar het meest geschikt is. Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets PO (Primair Onderwijs), voor alle leerlingen in Nederland een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’ bij, in de vorm van een resultaat op de Centrale Eindtoets. De Centrale Eindtoets wordt na 1 maart afgenomen, terwijl het schooladvies voor 1 maart gegeven wordt. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd. Middelbare scholen laten leerlingen op basis van dit schooladvies toe tot een van de schooltypen in het voortgezet onderwijs. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de eindtoets. Een middelbare school mag geen andere gegevens gebruiken of eisen. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte, dan zal de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is, in overleg met de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor deze heroverweging. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat in het schooladvies wordt afgeweken van het advies gebaseerd op het resultaat van de eindtoets PO. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de school het schooladvies niet aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan geen invloed op de toelating van de leerling in het voortgezet onderwijs.   

Na de adviesgesprekken is de keus aan de ouders en de leerling. De school adviseert slechts een bepaald type onderwijs. Na het advies maken de ouders samen met het kind de keuze voor een bepaalde school. De leerkracht van groep 8 verstrekt de ouders een aanmeldingsformulier met daarop het niveau van het kind. Met dit formulier moeten de ouders hun kind zelf aanmelden bij de school van hun voorkeur. De ontvangende school beslist dan over de toelating, en stelt de ouders en de basisschool daarvan schriftelijk op de hoogte. Met de scholen uit het voortgezet onderwijs hebben de leerkrachten van groep 8 geregeld contact. Ook wordt de school door rapportafschriften op de hoogte gehouden van de vorderingen van de oud-leerlingen. Deze informatie stelt de basisschool in staat om te beoordelen of de adviezen juist zijn geweest. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven