Rooms Katholieke Basisschool De Kringloop

Breezandpad 7 6843 JM Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kringloop

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het wordt een steeds groter probleem om invalkrachten te vinden. We hebben daarom een protocol opgesteld dat in geval van nood door ons gehanteerd zal worden. 

Hieronder staan de stappen die wij zullen volgen: 

1.    Nadat de leerkracht zich ziek heeft gemeld of verlof heeft wordt naar een beschikbare invaller gezocht op de invallerslijst (Delta-  invallerspool). De leerkracht van de parallelgroep begeleidt de invaller. 

2.    Mochten er geen invalkrachten beschikbaar zijn dan wordt eerst gekeken naar invalmogelijkheden binnen het team. Lukt dit niet dan worden de groepen als volgt verdeeld:

De groepen 1/2

Is er geen vervanger dan wordt de groep 1/2 waarvan de leerkracht ziek is verdeeld over de andere groepen 1/2. Na de kerstvakantie wordt naar het leerlingenaantal in de groepen 1/2 gekeken en dan bepalen we of de verdeling op een andere manier moet of op dezelfde wijze voortgezet wordt. Let op: ouders van vierjarige leerlingen wordt gevraagd hun kind mee naar huis te nemen (niet leerplichtig). Dit is voor ouders geen verplichting.      

De groepen 3 t/m 8

Is er geen invaller dan worden deze groepen verdeeld over de groepen 3 t/m 8. 

3.    In alle groepen ligt een lijst klaar waarop de verdeling van de leerlingen is aangegeven en een noodprogramma voor 2 dagen.

4.    Van 08.30 uur - 08.45 uur wordt de groep opgevangen door de directeur, IB-er of bouwleider. Zij verdelen de kinderen over de groepen en sluiten de dag (als het 1 dag duurt)  met de kinderen af. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen een werkboekje  “help de leerkracht is ziek” mee. Zij eten, spelen en gymmen met de groep waarin ze geplaatst zijn. 

5.    Een groep wordt voor maximaal 2 dagen opgedeeld. Ondertussen blijft de directie zoeken naar een beschikbare invalkracht. 

6.    Geen invaller:

1e dag

De leerlingen worden opgedeeld.  Brief via Social Schools als vooraankondiging op het eventueel thuis blijven.

2e dag

De leerlingen worden opgedeeld. Bevestigingsbrief via Social Schools met daarop de datum waarop de leerlingen thuis blijven en de datum waarop zij weer op school verwacht worden.

3e dag

De leerlingen zijn thuis

4e dag

Weer naar school. Verdeling van een andere groep. Bovenstaande procedure herhaalt zich.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerkrachten werken samen om de leerlingen een optimaal en onderling afgestemd programma te bieden. Dit is o.a. te merken aan het regelmatige overleg tussen leerkrachten van parallelgroepen en aansluitende groepen. Tevens is deze afstemming onderwerp van gesprek en komt het ter sprake tijdens de studiedagen en werkmiddagen. De school is verdeeld in drie bouwen. Zo onderscheiden we de onderbouw (groepen 1 en 2), de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groepen 5/6, 6, 7 en 8). De bouwen overleggen periodiek.

Wij werken in het schooljaar 2022-2023 met onderstaande groepen:

 • groep 1/2 A
 • groep 1/2 B
 • groep 1/2 C
 • groep 3 A
 • groep 3 B
 • groep 4 A
 • groep 4 B 
 • groep 5 A
 • groep 5B/6B
 • groep 6 A
 • groep 7 A
 • groep 8 A

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij willen u als ouders inzicht geven in waar wij ons als school mee bezighouden. Hoe ziet een dag van uw kind eruit? Wat wordt er allemaal gedaan?  U zult begrijpen dat het moeilijk is om hier een concreet allesomvattend antwoord op te geven. Wij geven op deze pagina een overzicht van de vak- en vormingsgebieden. Daarbij willen we aantekenen dat iedere groep met een lesrooster werkt. Er wordt tussen de 50 - 60 % van de lestijd gewerkt aan de vakgebieden taal (inclusief lezen) en rekenen. Als school vinden we het van belang dat het lesrooster een weergave is van de dagelijkse onderwijspraktijk. Toch vinden wij het ook wezenlijk dat we inspelen op actuele ontwikkelingen. Indien kinderen bijvoorbeeld geconfronteerd zijn met bepaalde emotionele zaken, wordt altijd afgewogen of dit op groepsniveau besproken moet worden of dat de leerkracht met het individuele kind in gesprek gaat. Dit kan uiteraard tot gevolg hebben dat er wat verschuivingen in het lesrooster optreden. Hieruit mag onder meer blijken dat ook de ontwikkeling en de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen nadrukkelijk onze aandacht heeft. Verder is het van belang aan te geven dat er in de lesroosters een verschuiving zit van groep 1 t/m groep 8. Deze verschuiving wordt vooral veroorzaakt door een verandering van ontwikkelingsgericht werken in de onderbouw naar een meer programmagerichte benadering in de bovenbouw. Anders gezegd: in de onderbouw staat het spelen centraal en het leren wordt daaraan gekoppeld. In de bovenbouw staat de leerstof meer centraal, uiteraard wel afhankelijk van de mogelijkheden van het individuele kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De volgende methodes worden gebruikt:

 • Kleuterontwikkeling:   Kleuterplein
 • Rekenen:   Wereld in Getallen
 • Taal:   Taal in Beeld, Veilig Leren Lezen voor groep 3
 • Lezen:   Estafette, Veilig Leren Lezen voor groep 3
 • Begrijpend lezen:   Nieuwsbegrip XL
 • Schrijven:   Pennenstreken
 • Sociale vaardigheden:   Kinderen en hun sociale talenten
 • Muziek:   Muziek moet je doen
 • Tekenen / handvaardigheid: Laat maar leren
 • Natuur en Techniek:   Naut
 • Aardrijkskunde:   Meander
 • Geschiedenis:   Brandaan
 • Engels: Hello World
 • Levensbeschouwelijke vorming: Hemel en Aarde
 • Burgerschap en sociaal/emotionele ontwikkeling: De Vreedzame School

In de groepen 4 t/m 8 werken wij met Snappet

Snappet

Tijdwinst voor leerling en leerkracht

In Nederland werken veel scholen inmiddels dagelijks in de klas met een tablet voor elke leerling. Leerlingen maken meer opgaven in minder tijd met een veel beter leerresultaat. Leerkrachten besparen tijd op tal van punten zoals nakijkwerk, administratie en lesvoorbereiding. Hierdoor is er meer ruimte voor het geven van persoonlijke didactische ondersteuning en bijvoorbeeld het leren van vaardigheden van de 21e eeuw.

Inzicht en overzicht voor leerling en leerkracht

Leerlingen krijgen direct feedback na elke opgave, weten aan welke leerdoelen ze werken en wat hun voortgang op deze leerdoelen is. Leerkrachten zien de exacte ontwikkeling van elke leerling voor elk vak, elk domein en elk leerdoel. Zij zien de vorderingen van de leerlingen ook direct tijdens de les waardoor zij direct en gemakkelijk in kunnen spelen op de situatie in de klas.

Hogere leerresultaten voor leerlingen van alle niveaus

Adaptief werken leidt tot hogere leerresultaten. Dat is in verschillende onderzoeken aangetoond. Zo hebben de Radboud Universiteit en Universiteit Twente beide onderzoek gedaan naar Snappet in opdracht van Kennisnet. Conclusie: Snappet geeft sterk verbeterd leerresultaat voor alle leerlingen binnen een half jaar. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn de feedbackmechanismen voor leerling en leerkracht en één van de belangrijkste uitgangspunten van Snappet: leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau (adaptief) laten werken. Zowel het platform als de content van Snappet worden continu verbeterd met als belangrijkste doel het verhogen van leerresultaat voor alle leerlingen.

Open Podium

Wij hebben op onze school het zogenaamde Open Podium. Daarin geven wij de kinderen de gelegenheid zich te uiten op het gebied van toneel, zang en dans. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid. De kinderen laten tijdens het Open Podium aan elkaar zien wat zij op dit gebied kunnen. Tijdens deze vieringen zijn ouders van harte welkom.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

0

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8, zodat zij de risicoleerlingen kunnen begeleiden. Voor elke bouw is er minimaal 1 onderwijsassistent aangesteld. Er werken 4 onderwijsassistenten op onze school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons schoolgebouw is peuterwerk de Rakkertjes gehuisvest. Wanneer een kind vanuit de Rakkertjes naar ons gaat, is er sprake van een warme overdracht. Dit is ook het geval bij andere peutercentra met een aanbod gericht op voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Wij onderhouden ook contacten met andere peutercentra in de buurt. Alle peuterspeelzalen dragen zorg voor een schriftelijke overdracht voordat een kind naar onze school gaat. 

De onderbouwleider bezoekt tweejaarlijks alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de buurt.

Voordat een kind bij ons op school komt, worden er maximaal 8 zogenaamde wenmomenten ingepland. 

Er vindt altijd een intakegesprek plaats tussen de ouders en de school voordat een kind ingeschreven wordt.

De ontwikkeling van een kleuter wordt bijgehouden/ vastgelegd in het administratiesysteem 'Kijk'.

Terug naar boven