Katholieke Basisschool de Laarhorst

Venlosingel 220 6845 JE Arnhem

  • Ons motto is “groot wat groot kan doen we groot en wat klein moet klein”. We geven onze leerlingen instructie op maat.
  • Leren doen we bewegend, onderzoekend en coöperatief.
  • De Laarhorst werkt toe naar het predicaat PBS school. Ons motto: “Wat je aandacht geeft groeit!” Met veel aandacht voor positief gedrag.
  • Op De Laarhorst is er veel aandacht voor de natuur. Zowel binnen als buiten de school.
  • Spelen op een steeds groener plein en lessen over de natuur.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten.

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op een andere manier. Daarbij wordt naar twee zaken gekeken:

1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F).

2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S).

Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaren het basisniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens) van de Inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling-populatie, scoren wij hier iets onder. Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens). Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling-populatie, scoren wij hier hier iets boven. 

Wij zijn redelijk tevreden met deze resultaten. Resultaten hangen af van veel factoren, onder andere welke leerlingen uit de groep 8 deelnemen aan de toets. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, bij het verlaten van De Laarhorst, een school kunnen kiezen die bij het kind en hun eigen ontwikkeling past. De afgelopen jaren hebben we ons met name gericht op de basisvaardigheden en sociaal emotioneel welbevinden. Komend schooljaar gaan we ons onder andere richten op intensievere instructies en samen formuleren van individuele leerdoelen.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt de leerlijn uit Kijk gebruikt als volgsysteem. In de groepen 3 t/m 8 worden de toetsen die behoren bij de methodes die wij gebruiken afgenomen. Deze resultaten worden bijgehouden in de groepsmappen of digitaal. Naast de methode gebonden toetsen worden de leerlingen ook gevolgd met een onafhankelijk leerlingvolgsysteem van het CITO. Momenteel gebruiken we hiervoor de toetsen DMT, AVI, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Daarnaast wordt in groep 8 de doorstroomtoets van het CITO afgenomen.

Twee keer per jaar ontvangen de ontvangen de leerlingen een rapport. De sociale competenties van de leerlingen worden gevolgd door het invullen van de Sociale Competentielijst (SCOL) door de leerkracht. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook 2x per jaar deze lijst in. Alle toetsen van het leerlingvolgsysteem worden vastgelegd in het digitale leerlingendossier Esis. Resultaten worden besproken (met de leerlingen) en de ouders en binnen de leerlingbespreking. Conclusies worden door de leerkrachten getrokken op leerling- groeps- en clusterniveau. Deze conclusies moeten leiden tot acties en maatregelen op deze niveaus. Dit wordt vormgegeven in een groepsplan. Leerling observaties worden bijgehouden in een groepsoverzicht.

In het midden en eind van het schooljaar wordt er een uitgebreide analyse gemaakt van de resultaten aan de hand van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Deze analyse wordt gemaakt voor de vakgebieden lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. De analyses maken we aan de hand van het handboek stappenplan data-analyse wat op school aanwezig is. Het zijn brede analyses per vakgebied op school, groeps- en individueel niveau. Aan de hand van de analyse (waarbij ook methode gebonden toetsen worden meegenomen) worden er voor de groepsplannen nieuwe met doelen gekoppeld aan vaardigheid en vaardigheidsgroei van de leerlingen. Aan het eind van het schooljaar worden ook de toetsen geanalyseerd en maken de leerkrachten een overdracht per leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen de leerlingen aan het eind van het schooljaar een pre-advies. Dit pre-advies is gebaseerd op de observaties en bevindingen van de leerkracht (en), de behaalde resultaten op methodetoetsen en resultaten van de toetsen van 'leerling in beeld' van Cito. In groep 8 maken de leerlingen de 'leerling in beeld B8' toetsen. In de week van 22 januari 2024 krijgen de leerlingen het voorlopige advies. Ook dit advies is gebaseerd op de observaties en bevindingen van de leerkracht, de behaalde resultaten op methodetoetsen en resultaten van de toetsen van 'leerling in beeld'. In de week van 5 februari 2024 maken de leerlingen de doorstroomtoets. In de week van 18 maart 2024 ontvangen zij dan het definitieve advies. In de week van 25 maart 2024 kunnen de leerlingen door hun eigen ouders aangemeld worden op de middelbare school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Aandacht voor positief gedrag draagt bij aan een goed werk- en leerklimaat op school. Op De Laarhorst is er daarom veel aandacht voor een veilig klimaat en positief gedrag. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen (burgerschap).

Op De Laarhorst wordt er gewerkt met elementen van Positive Behavior Support (PBS). Dit  is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Hiervoor werken wij aan de vijf pijlers van PBS: schoolbreed werken vanuit gedeelde waarde; preventie (problemen voorkomen); besluitvorming over gedrag op basis van data; helder zijn in wat we willen zien en horen (dit actief aanleren en positief bekrachtigen); samenwerken met ouders en zorg.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • DROOM DURF DOEN
  • Respect & Veilig
  • Verantwoordelijk & Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Laarhorst heef al een aantal jaar geen fysiek bezoek gehad van de onderwijsinspectie. In juni 2021 was er wel een online bezoek. De inspectie wilde weten hoe scholen het thuisonderwijs hebben vormgegeven en hebben ervaren. Hiervoor zijn 200 scholen uit heel Nederland geselecteerd voor een online bezoek. Er is gesproken met het bestuur, de directie en een aantal leerkrachten. De uitkomst wordt gebruikt om het jaarlijkste rapport “De staat van het onderwijs” op te stellen. Het is geen kwaliteitsonderzoek, maar wel hebben we een terugkoppeling gekregen. De inspecteur was zeer positief. Hij concludeerde dat wij goed zicht hadden (en hebben) op alle kinderen; dat we op het juiste moment de goede dingen hebben ingezet en dat het team beschikt over veel ICT-vaardigheden waardoor het onderwijs op een goede manier door kon gaan. Ook noemde hij dat hij een gedreven en enthousiast team zag. Voor ons een mooi compliment van iemand die er verstand van heeft. Daar zijn we dan ook trots op!

Terug naar boven