Katholieke Basisschool de Laarhorst

Venlosingel 220 6845 JE Arnhem

  • Ons motto is “groot wat groot kan en klein wat klein moet”. We denken hierover goed na en geven alle leerlingen instructie op maat.
  • Leren doen we bewegend, onderzoekend en coöperatief.
  • De Laarhorst werkt toe naar het predicaat PBS school. Ons motto: “Wat je aandacht geeft groeit!” Met veel aandacht voor positief gedrag.
  • Op De Laarhorst is er veel aandacht voor de natuur. Zowel binnen als buiten de school.
  • Spelen op een steeds groener plein en veel lessen over de natuur.

Het team

Toelichting van de school

Op De Laarhorst werkt een betrokken en ervaren team nauw samen vanuit een gedeelde actuele visie. Er is expertise binnen de school en er wordt samengewerkt met expertise van basisschool De Laarakker. We werken samen in clusters vanuit het motto: "Wat groot kan groot, wat klein moet klein" De Laarhorst heeft ervoor gekozen zoveel mogelijk leerkrachturen voor de klas in te zetten om zoveel mogelijk onderwijstijd te bieden. Deze keuze is mede gemaakt om de achterstand die is opgelopen tijdens de schoolsluiting afgelopen schooljaar vanwege de coronamaatregelen aan te pakken. Door deze inzet en het organiseren van ons onderwijs in clusters, is er veel ruimte voor het bieden van instructies aan een kleine groep. Daarnaast is er in schooljaar 2020-2021 onderwijstijd verlengd door het inzetten van een extra leerkracht vanuit de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's en dit wordt in schooljaar 2021-2022 gecontinueerd. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, of om een andere rede niet kan werken voor de groep wordt er gekeken naar een oplossing. De school zal er zo veel mogelijk aan doen om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Pas als dit niet (meer) haalbaar is, wordt overgegaan tot het naar huis sturen van een of meerdere groepen kinderen. Dit protocol voorziet in zorgvuldige afweging. Protocol:

Stap 1: Er volgt een melding bij het centrale meldpunt vervanging van de Delta scholengroep om een vervanger te regelen. 

Stap 2: Er wordt intern naar een oplossing gezocht als er geen vervanger beschikbaar is. Er wordt gekeken of binnen de unit geschoven kan worden met personeel. Mocht er opvang door niet-leerkrachten beschikbaar zijn, zoals onderwijsassistenten of pabo-studenten dan gebeurt dit onder toezicht van een bevoegde leerkracht. De directeur, intern begeleider en opleider in de school zijn niet beschikbaar voor vervanging. 

Stap 3: Mocht er ook  geen interne vervanging beschikbaar zijn, dan wordt de betreffende groep samengevoegd onder begeleiding van het      aanwezige personeel. 

Stap 4: De groep kan voor maximaal twee dagen worden samengevoegd. 

Stap 5: De leerlingen worden naar huis gestuurd. Ouders worden schriftelijk, dan wel telefonisch op de hoogte gebracht. 

Stap 6: Als er na het weekeinde nog geen vervanging beschikbaar is, dan herhaalt de procedure zich zoals beschreven, echter de groepsverdeling over de beschikbare leerkrachten wordt gewijzigd zodat er een andere groep naar huis wordt gestuurd. 

Stap 7: Het naar huis sturen van een groep wordt door de directie via e-mail gemeld aan het Ministerie van Onderwijs en het bestuur van Delta scholengroep om aandacht te vragen voor deze problematiek.

Noot: Er is een groot tekort aan leerkrachten en momenteel een grote vraag naar vervanging. Dat we op een gegeven moment groepen naar huis moeten sturen vormt een steeds grotere werkelijkheid. Steeds weer zullen we afwegen welke oplossing we kunnen inzetten. Hiervoor kijken we naar het belang van al onze leerlingen. Mocht een leerkracht niet vervangen kunnen worden dan betekent dit dus mogelijk dat er een andere groep dan de groep van uw kind geen lessen heeft. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2020-2021 werken we in clusters. Twee jaargroepen vormen samen één cluster. Het motto van De Laarhorst bij het cluster onderwijs is: “Wat groot kan groot, wat klein moet klein”. Het streven is om alle leerlingen van de school optimaal te bedienen. De onderwijsbehoefte van de leerlingen staat centraal en de organisatie van de school is ingericht om het onderwijs aan onze leerlingen optimaal te ondersteunen. Hiervoor is er onder andere veel momenten in de week ruimte voor instructies, verlengde instructies en begeleide inoefening. We gebruiken deze momenten voor extra uitleg maar ook voor de uitleg van plusmateriaal

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Planbord: Inzet Staal/Rekenen computer. BLINK Topo. Automatiseren. Techniek opdrachten.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Laarhorst heeft een positieve grondhouding: We  gunnen elk kind een plek op onze school. Daarom bekijken wij bij elke aanmelding of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind. We bieden kinderen graag een kans op onze school en kijken dan ook graag naar de  mogelijkheden van onze school. Binnen De Laarhorst is veel kennis en expertise aanwezig, veel rust binnen de school en bieden we een voorspelbare ondersteunende omgeving. Toch kunnen er ook grenzen zijn aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we specifiek aangeven omdat we leerlingen niet tekort willen doen. We kijken tegen welke belemmering we oplopen en of, en hoe we die belemmeringen kunnen opheffen. Uiteraard hangt plaatsing van een leerling met speciale onderwijsbehoefte ook af van de mogelijkheid tot toekenning van extra zorgmiddelen vanuit het samenwerkingsverband PassendWijs en het schoolbestuur.

Daarnaast spelen de volgende componenten een rol: de veiligheid van de leerling(en), de  groepsgrootte, verschillende dynamieken in de groep, (on)mogelijkheden  schoolgebouw, mate van zelfredzaamheid (zelfstandigheid) van het kind,  (on)mogelijkheden tot verlenen van de noodzakelijke medische zorg. Per  situatie zal dit verschillen en beoordeeld moeten worden door het  managementteam, eventueel in samenspraak met de regiocoördinator van het  samenwerkingsverband (PassendWijs). 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Laarhorst is gevestigd in Brede school "Het Startblok". Hier zijn naast 3 scholen ook een kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van "Partou" gevestigd. Zowel met Partou als andere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is sprake van een goede samenwerking. Indien er kinderen doorstromen naar De Laarhorst worden de kinderen goed doorgesproken. Wij noemen dit een warme overdracht.

Terug naar boven