Katholieke Basisschool de Laarhorst

Venlosingel 220 6845 JE Arnhem

 • Ons motto is “groot wat groot kan doen we groot en wat klein moet klein”. We geven onze leerlingen instructie op maat.
 • Leren doen we bewegend, onderzoekend en coöperatief.
 • De Laarhorst werkt toe naar het predicaat PBS school. Ons motto: “Wat je aandacht geeft groeit!” Met veel aandacht voor positief gedrag.
 • Op De Laarhorst is er veel aandacht voor de natuur. Zowel binnen als buiten de school.
 • Spelen op een steeds groener plein en lessen over de natuur.

Het team

Toelichting van de school

Op De Laarhorst werkt een betrokken, enthousiast team samen vanuit een gedeelde visie op onderwijs. We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen. We leggen de focus op de basisvaardigheden maar ook aan bijvoorbeeld sociale doelen, burgerschap, cultuur en sport. Er is een mooie mengeling van ervaren krachten en jonge leerkrachten met nieuwe inzichten wat maakt dat we samen de beste keuzes kunnen maken voor onze leerlingen. Er zijn specialisten binnen de school (gedrag; begaafdheid en cultuur) en er wordt gewerkt in een bovenschools expertteam met De Laarakker. Hierdoor hebben we nog meer specialisten in school (taal en rekenen). We werken op De Laarhorst samen in clusters vanuit het motto: "Wat groot kan doen we groot, wat klein moet, doen we klein". Zo bieden we instructie op maat. De Laarhorst heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk leerkrachturen voor de klas in te zetten om zoveel mogelijk onderwijstijd te bieden. Door deze inzet en het organiseren van ons onderwijs in clusters, is er veel ruimte voor het bieden van instructies aan een kleine groep.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, of om een andere reden niet kan werken voor de groep wordt er gekeken naar een oplossing. De school zal er zo veel mogelijk aan doen om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Pas als dit niet (meer) haalbaar is wordt overgegaan tot het naar huis sturen van een of meerdere groepen kinderen. Dit protocol voorziet in zorgvuldige afweging. Protocol:

 • Stap 1: Er volgt een melding bij het centrale meldpunt vervanging van de Delta scholengroep om een vervanger te regelen. 
 • Stap 2: Er wordt intern naar een oplossing gezocht als er geen vervanger beschikbaar is. Er wordt gekeken of binnen het cluster geschoven kan worden met personeel. Mocht er opvang door anderen dan bevoegde leerkrachten mogelijk zijn, zoals onderwijsassistenten of pabo-studenten dan gebeurt dit onder toezicht van een bevoegde leerkracht. De directeur, intern begeleider en opleider in de school zijn niet beschikbaar voor vervanging. 
 • Stap 3: Mocht er ook  geen interne vervanging beschikbaar zijn, dan wordt gekeken of de groep verdeeld kan worden over de overige klassen.
 • Stap 4: Als er geen andere oplossing is, moeten de leerlingen thuis blijven. Ouders worden per bericht op Social Schools op de hoogte gebracht. 
 • Stap 5: Als er na het weekeinde nog geen vervanging beschikbaar is, dan herhaalt de procedure zich zoals beschreven, echter de groepsverdeling over de beschikbare leerkrachten wordt gewijzigd zodat er een andere groep naar huis wordt gestuurd. 
 • Stap 6: Het naar huis sturen van een groep wordt door de directie via e-mail gemeld aan het Ministerie van Onderwijs en het bestuur van Delta scholengroep om aandacht te vragen voor deze problematiek.

Noot: Er is een groot tekort aan leerkrachten en momenteel een grote vraag naar vervanging. Dat we op een gegeven moment groepen naar huis moeten sturen vormt een steeds grotere werkelijkheid. Steeds weer zullen we afwegen welke oplossing we kunnen inzetten om naar huis sturen te voorkomen. Hiervoor kijken we naar het belang van al onze leerlingen. Alle groepen verdienen onderwijstijd. Mocht een leerkracht niet vervangen kunnen worden dan bepaalt de school welke groep thuis moet blijven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Laarhorst werken we in clusters. Twee jaargroepen vormen samen één cluster. Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen binnen het cluster. Het motto van De Laarhorst bij het cluster onderwijs is: “Wat groot kan doen we groot, wat klein moet, doen we klein”. Het streven is om alle leerlingen van de school optimaal te bedienen. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staat centraal en de organisatie van de school is ingericht om het onderwijs aan onze leerlingen optimaal te ondersteunen. Hiervoor is er onder andere veel momenten in de week ruimte voor instructies, verlengde instructies en begeleide inoefening. We gebruiken deze momenten voor extra uitleg maar ook voor de uitleg van plusmateriaal. Daarnaast is er structureel aandacht de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Denk sociale vaardigheden, burgerschap, cultuur en sport.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Planbord: Inzet Staal/Rekenen computer. BLINK Topo. Automatiseren. Techniek opdrachten.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Laarhorst heeft een positieve grondhouding: We  gunnen elk kind een plek op onze school. Daarom bekijken wij bij elke aanmelding of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind. We bieden kinderen graag een kans op onze school en kijken dan ook graag naar de  mogelijkheden van onze school. Binnen De Laarhorst is veel kennis en expertise aanwezig, veel rust binnen de school en bieden we een voorspelbare ondersteunende omgeving. Toch kunnen er ook grenzen zijn aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we specifiek aangeven omdat we leerlingen niet tekort willen doen. We kijken tegen welke belemmering we oplopen en of, en hoe we die belemmeringen kunnen opheffen. Uiteraard hangt plaatsing van een leerling met speciale onderwijsbehoefte ook af van de mogelijkheid tot toekenning van extra zorgmiddelen vanuit het samenwerkingsverband PassendWijs en het schoolbestuur.

Daarnaast spelen de volgende componenten een rol: de veiligheid van de leerling(en), de  groepsgrootte, verschillende dynamieken in de groep, (on)mogelijkheden  schoolgebouw, mate van zelfredzaamheid (zelfstandigheid) van het kind,  (on)mogelijkheden tot verlenen van de noodzakelijke medische zorg. Per  situatie zal dit verschillen en beoordeeld moeten worden door het  managementteam, eventueel in samenspraak met de regiocoördinator van het  samenwerkingsverband (PassendWijs). 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op De Laarhorst hebben we de ervaring opgedaan dat we in goed overleg met ouders, externen en school, leerlingen met verschillende specifieke onderwijsbehoeften op de basisschool kunnen bedienen. Waarbij we steeds weer zoeken naar een positieve balans voor zowel de individuele leerlingen, de leerkrachten als de hele groep. We hebben de ambitie om de komende jaren in kaart te brengen wat wel lukt en wat hiervoor nodig is. Dit alles vanuit een goede samenwerking met PassendWijs, het SBO en het SO. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Laarhorst is gevestigd in Brede school "Het Startblok". Hier zijn naast 3 scholen ook een kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van "Partou" gevestigd. Zowel met Partou als andere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is sprake van een goede samenwerking. Indien er kinderen doorstromen naar De Laarhorst worden de kinderen goed doorgesproken. Wij noemen dit een warme overdracht.

Terug naar boven