Ibn-i Sina

Agnietenstraat 227 6822 JP Arnhem

  • Schoolfoto van Ibn-i Sina
  • Schoolfoto van Ibn-i Sina

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ambities op schoolniveau voor de eindtoets 

Rekenen

1F   95%

1S   55%  

Taalverzorging (o.a. SP.)

1F   99%

2F   60%

Lezen (BL)

1F   99%

2F   55%

Eindtoets 2022: ROUTE 8 Gemiddelde Ibn-i Sina = 212,9  

Rekenen 1F = 100%  behaald (eigen ambitie = 95% / landelijk gemiddelde = 89,7%) 1S = 61,5 % behaald (eigen ambitie = 50% / landelijk gemiddelde = 37,5%)  

Taalverzorging 1F = 100%  behaald (eigen ambitie = 99% / landelijk gemiddelde = 95,6%) 2F = 69,2% behaald (eigen ambitie = 55% / landelijk gemiddelde = 52,1%)  

Leesvaardigheid 1F = 100%  behaald (eigen ambitie = 99% / landelijk gemiddelde = 96,9%) 2F = 69,2% behaald (eigen ambitie = 60% / landelijk gemiddelde = 64,7%)

De leerresultaten van onze school liggen ruim boven het landelijk gemiddelde.

We zien en gebruiken de resultaten van de eindtoets vooral als een jaarlijkse meting van het schoolniveau. De resultaten van de toets worden besproken in het leerkrachten-team. Bij onze jaarlijkse schoolevaluatie nemen we daarom, naast andere gegevens zoals tussentijdse toetsen, de analyse van de eindtoets mee.

Alle informatie bij elkaar is het uitgangspunt voor onze verbeterprogramma’s op schoolniveau.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om het onderwijs goed en effectief te laten verlopen is kwaliteitszorg nodig. Dit betekent dat de kwaliteit van het onderwijs in kaart gebracht moet worden en dat er een informatie systeem (leerlingvolgsysteem) in stand gehouden wordt. Voor beleidsontwikkeling en bijsturing is dit zeer belangrijk.

Intern maken wij uitgebreide analyses met een eigen datamuur die wij vervolgens in het team bespreken. Het instrument wat wij inzetten voor het LVS is "Leerling in Beeld" van het Cito. Tot slot worden de acties bepaald en uitgevoerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren zien wij steeds vaker een uitstroom naar VMBO-T of hoger.

We zijn een school die kansrijk adviseren hoog in het vaandel heeft staan. In het derde jaar presteren 9,1% van de leerlingen boven het gegeven advies en 90.9% op het gegeven advies.

Hoe komt het schooladvies tot stand?

In groep 8 krijgen leerlingen een schooladvies. Dit advies bepaalt op welk niveau een leerling zich mag inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. De basisschool baseert het schooladvies op toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag. Het adviestraject begint al in groep 6. De ontwikkeling van het kind legt de basis om te komen tot een voorlopig advies dat aan het einde van groep 7 wordt gegeven.

Hieronder treft u het stappenplan aan dat geldt vanaf het schooljaar 2023-2024:

- leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun schooladvies

- leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets

- uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets

- leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies

- tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Ibn-i Sina basisschool besteden wij structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. 

Onze school is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag, die zich richt op: Integratie, mét het behoud van de eigen islamitische normen, waarden en cultuur. Hier worden onze leerlingen opgeleid om met succes vervolgonderwijs te kunnen volgen en goed te functioneren binnen de Nederlandse maatschappij. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Erkenning
  • Wederzijds vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven