De Lingelaar

Venlosingel 212-214 6845 JE Arnhem

  • Schoolfoto van De Lingelaar
  • Schoolfoto van De Lingelaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij vinden het als school belangrijk het beste uit alle kinderen te halen. 

De resultaten die zichtbaar zijn, zijn de resultaten van de Anne Frankschool. Sinds 01 augustus 2019 is De Lingelaar een fusieschool ontstaan uit de Anne Frankschool en de Toermalijn. Beide scholen hebben schooljaar 2018-2019 boven de inspectienorm gescoord op de CITO-eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Lingelaar volgen we de kinderen via de methode gebonden toetsen. Daarnaast nemen we twee keer per jaar in alle groepen de CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem af. Dit zijn de midden en eindtoetsen van CITO. Daarnaast wordt in groep 8 de centrale eindtoets afgenomen. 

Aan de hand van de resultaten van de methode gebonden toetsen en de cito toetsen wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak wordt gedeeld met de interne begeleiders.

Wanneer de toetsen opvallende gegevens vertonen worden de ouders tussentijds tijdig geïnformeerd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De verwijzingen naar het VO verschillenook per jaar. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind naar de vorm van voortgezet onderwijs gaat die het best bij het kind past. Vanaf groep 7 gaan wij hierover in gesprek met de ouders en wordt er een voorlopig advies gegeven. In groep 8 wordt het definitief advies gegeven. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven