het Mozaïek

Zwanebloemlaan 2 6832 HG Arnhem

  • Schoolfoto van het Mozaïek
  • Schoolfoto van het Mozaïek
  • Schoolfoto van het Mozaïek
  • Schoolfoto van het Mozaïek
  • Schoolfoto van het Mozaïek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 hebben vijf leerlingen wel deelgenomen aan de eindtoets, maar hun scores zijn niet meegenomen in het gemiddelde resultaat van de groep. Deze leerlingen mogen volgens de inspectie buiten de gemiddelde score worden gehouden. Het betreft leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten (behalen maximaal eindniveau groep 6 op de vakken taal én rekenen). 

Wilt u meer weten over de Cito eindtoetsscores, dan gaan wij graag met u in gesprek!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de OB wordt het OVM twee keer per jaar ingevuld om leerlingen om kinderen goed in beeld te hebben daarop ondersteuningsbehoefte vast te kunnen stellen. Dit schooljaar wordt bepaald of we voor het jonge kind gaan werken met 'leerling in beeld' van het Cito.

In de groepen 3 t/m 8 worden twee maal per jaar de Cito toetsen 'leerling in beeld' afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 wordt bij alle vakken ieder blok afgesloten met een methode gebonden toets. De gegevens van de methode gebonden toetsen worden gebruikt om in beeld te brengen welke ondersteuningsbehoeften er nog zijn en hoe deze in de komende periode een plek kunnen krijgen. De Cito toetsen worden zowel op leerling-, leerkracht-, groeps-, als schoolniveau geanalyseerd. Deze analyses worden in een groepsbespreking door de leerkrachten in leerteams en kwaliteitscoördinator besproken en omgezet in actie punten waar nodig. Deze analyses en de trendanalyses worden ook besproken met de directie. Hieruit volgen afspraken op schoolniveau
Ouders en kinderen hebben ten alle tijden inzage in de toetsgegevens van het kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De percentages zoals te zien bij deze indicator zijn brekend op basis van de adviezen gegeven in februari.
Na de CET is in mei een aantal adviezen naar boven bijgesteld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het schoolklimaat is veilig, positief en op leren gericht. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren nadenken over hun gedrag en verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken in hun leven. Er wordt bewust aandacht besteed aan groepsvorming en kinderen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor een prettig klassenklimaat.

School bereidt kinderen voor op actieve participatie in de maatschappij. Een maatschappij waarin algemeen welzijn, waarden en welvaart leidend zijn voor keuzes die gemaakt worden. We dragen uit dat het uiteindelijk gaat om de bijdrage die je levert aan een rechtvaardige en solidaire samenleving. We leren kinderen om in het algemeen belang te denken en van maatschappelijke waarde te zijn. Ons burgerschapsonderwijs biedt leerlingen de kennis, vaardigheden en attitude die daarvoor nodig zijn. Door open en gelijkwaardig met elkaar in gesprek te zijn hebben wij oprecht contact met elkaar. 

Coöperatieve leerstrategieën worden ingezet om een klimaat tot stand te laten komen waarin kinderen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. Met deze strategieën wordt samenwerken bevorderd, onderlinge relaties positief versterkt en onderlinge interactie bevorderd.

Als school besteden we actief aandacht aan:
Het begrip democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes.
Het begrip participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten.
Het begrip identiteit: er is aandacht voor 'wie ben ik' en 'wie is die ander' en 'hoe verhoud ik me tot de wereld om me heen?'.
Kinderen leren hiermee ontdekken dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde vraagstukken, ze leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te onderbouwen. Door middel van debatteren krijgt dit structureel een plek in de school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect en begrip voor elkaar
  • Burgerschap en participatie
  • Emotioneel en sociaal vaardig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven