Protestants Christelijke Basisschool De Troubadour

Rijksweg-West 63 6842 BB Arnhem

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Troubadour

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In het verleden bestond de Troubadour uit drie locaties: Elderveld, Vredenburg en Elden.

Vanaf 2017 bestaat alleen nog de locatie Elden. Beide ander locaties zijn opgegaan in fusiescholen.

De Cito-eindtoets gegevens zij vanaf dat moment gebaseerd op een relatief klein aantal kinderen. 

Jaarlijks maakt de school een analyse van de Eindtoetsgegevens (CET), waar nodig en mogelijk vertaalt in een aanpassing van het onderwijsaanbod.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Voor de basisvakken taal en rekenen zijn landelijk doelstellingen vastgesteld. Met observaties, methodegebonden toetsen en Cito LOVS toetsen worden de resultaten van alle kinderen in kaart gebracht  en getoetst aan deze doelstellingen. De resultaten worden verzameld is een digitaal leerlingvolgsysteem EsisB gekoppeld aan het Cito LOVS Ouders worden tijdens de 10 minutengesprekken op de hoogte gebracht van de resultaten. Vanaf 2019 gebruikt de groepsleerkracht schaduwtoetsen om daarmee de inhoud van de instructiemomenten te optimaliseren. 

De school heeft meerdere manieren om uw kind tijdelijk of structureel extra hulp te bieden. Op 1 augustus 2014 is de wet op Passend onderwijs ingegaan.Hoe wij omgaan met Passend Onderwijs staat in het School Ondersteunings Profiel (SOP).

Verschil mag er zijn: begeleiding  in de groep.

De groepsleerkracht houdt rekening met de verschillen tussen kinderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een themavoorbereiding (onderbouw) en een dagplanner (middenbouw en bovenbouw) Hierin heeft de leerkracht beschreven welke activiteiten uitgevoerd worden op basis van observatie, analyse en toetsresultaten. 

Maar als het nu niet lukt in die groep: de rol van de intern begeleider.Als de groepsleerkracht extra begeleiding in de groep geboden heeft, maar zonder het gewenste resultaat, gaat deze in overleg met de intern begeleider zoeken naar andere mogelijkheden. Dit kan binnen school zijn maar ook daarbuiten. De intern begeleider heeft de regie en organiseert naar behoefte een zorgteambespreking, waarin ouders, leerkrachten en mogelijke hulpinstanties vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt voor een vervolg. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven