Jenaplan basisschool de Sterrenkring

Blekerstraat 2 6828 EW Arnhem

Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Jaarlijks analyseren we de Entreetoets (groep 7) en de Eindtoets (groep 8). We bekijken wat we goed doen en gaan daarmee door maar ook: wat kan beter. Met het team bespreken we onze "parels en puzzels" en maken plannen hoe we de puzzels gaan oplossen.

We zijn trots op de resultaten van groep 7 en 8 dit schooljaar! 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

In de kleutergroepen (1 en 2) hebben we een zogenaamd Kleutervolgmodel, daarmee kunnen we door observaties volgen hoe kleuters zich ontwikkelen. Het volgmodel is gevuld met kerndoelen, door de overheid vastgesteld. 
In de groepen 3 t/m 8 weken we voor de basisvaardigheden lezen, rekenen, taal en schrijven met door kerndoelen.
De ontwikkeling van een kind houden we bij via observatie door de leerkracht en het vastleggen van de gemaakte vorderingen in een verslag. Voor de leerontwikkeling gebruiken we de resultaten van het werk dat kinderen maken binnen de verschillende vakgebieden, de zogenaamde methode gebonden toetsen. Daarnaast maken we gebruik van het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Dit omvat de leerlingvolgsysteemtoetsen (LVS) en de Entreetoetsen (groep 7). Aan de hand van de uitkomsten van al deze toetsen samen kijken wij of er aanpassingen nodig zijn voor het onderwijsaanbod op individueel, groeps- en schoolniveau.

  • Leerlingvolgsysteemtoetsen: op vaste momenten toetsen we de kinderen op hun vorderingen op de verschillende leergebieden. We analyseren de uitkomsten en bepalen of we ons onderwijsaanbod moeten aanpassen. 
  • Entreetoets: wordt afgenomen aan het eind van groep 7 en meet de onderdelen taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden. Het is een voorbereiding op de Eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen.
    Op basis van het leerlingprofiel, de uitkomsten van het LOVS en de methodegebonden toetsen ontvangen de ouders in het najaar van groep 8 een voorlopig schooladvies voor het middelbaar onderwijs, zodat in januari en februari open dagen van verschillende scholen bezocht kunnen worden.  
  • Eindtoets: rond april wordt deze in groep 8 afgenomen. De Centrale Eindtoets geeft een objectief beeld van de cognitieve vaardigheden van elk kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Hier vindt u overzicht van de uitstroom van "onze" groep 8 leerlingen. Ook zijn de uitstroomniveau's van voorgaande jaren opgenomen. 

In onze uitstroom ziet u onze prachtige, gemêleerde leerlingpopulatie terug. 
Jenaplan gaat over Leren van en met elkaar. Dat doe je in een leeromgeving die kinderen vanuit allerlei achtergronden en culturen omvat, het beste. 

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven