Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling

Zijpendaalseweg 163 6814 CJ Arnhem

 • Onze school heeft een prachtig recent gerenoveerd gebouw. We gebruiken dagelijks groene omgeving om te ontdekken en genieten.
 • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
 • We zorgen voor een veilig leer- en leefklimaat door open en oprecht te zijn. We geven vertrouwen aan kinderen, ouders en collega's.
 • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
 • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat kinderen op onze school ruimte krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Hierbij stimuleren we de kinderen in volle breedte. We hebben dus aandacht voor creativiteit, ondernemerschap en vaardigheden als samenwerken en zelfstandig werken.

Daarnaast geven we kinderen een stevige basis mee in de kernvakken rekenen en taal. Dat is zichtbaar in de mooie resultaten die onze leerlingen halen op de Eindtoets. Daarbij is ons streven niet dat ieder kind een bovengemiddelde score haalt, wél dat ieder kind het maximale uit zichzelf kan halen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij de kleuters observeren we hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun cognitieve en motorische ontwikkeling op basis van leerlijnen. Door observaties kunnen we elk kind op een passende manier uitdagen.

Vanaf groep 3 brengen we met CITO-toetsen in beeld hoe de kinderen vorderen met taal, lezen en rekenen. Ook de eindtoets van groep 8 hoort hier bij. 

De kwaliteit van de resultaten die de kinderen halen analyseren we, zodat we weten op welke punten we ons onderwijs nog kunnen verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de grafieken ziet u welk schooladvies wij de afgelopen jaren hebben gegeven en op welk niveau deze leerlingen instromen op het voortgezet onderwijs. Zoals u kunt zien, stromen vrijwel alle leerlingen in op het niveau dat wij adviseren. Uit de gegevens die we krijgen zien we ook dat kinderen op dit niveau blijven of zelfs nog opstromen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is een leer- en leefgemeenschap, waar we ons als leerkrachten, kinderen en ouders sámen ontwikkelen.

Wij denken dat welbevinden en betrokkenheid van het kind een voorwaarde zijn voor cognitieve ontwikkeling. Kinderen leren daarom op onze school een aantal kernwaarden, die bijdragen aan het welbevinden en de betrokkenheid:

 • Oog voor elkaar. Ieder mens is een mooi gemaakt door God en verdient liefde en aandacht.
 • Vertrouwen. We vertrouwen elkaar en geven ruimte om te leren, fouten te maken, te proberen en te experimenteren. 
 • Verantwoordelijkheid. We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen: in hun eigen leerproces, maar in hun de omgeving. Dit noemen we ook wel 'eigenaarschap'. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • oog voor elkaar
 • vertrouwen
 • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2020 hebben we bezoek gehad van de inspectie. 

De resultaten van dit onderzoek zijn een onderdeel van de rapportage over CorDeo.

In mei 2021 is een een online gesprek geweest over de effecten van Corona.

Terug naar boven