De Gazelle

Pallas Atheneplein 2 6846 XA Arnhem

 • De Gazelle is gehuisvest in MFC De Omnibus.
 • Schoolfoto van De Gazelle
 • Schoolfoto van De Gazelle

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten.

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op een andere manier. Daarbij wordt naar twee zaken gekeken:

 1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F).
 2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S).

Omdat er vanwege het corona-virus in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen, worden in deze schoolgids de leerresultaten van schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2020-2021 gebruikt om het gemiddelde over drie jaar te berekenen.

Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaar het basisniveau (1F) heeft gehaald, ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens) van de Inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier boven.

Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau (2F/1S) heeft gehaald, ligt onder de signaleringswaarden (de ondergrens) die de inspectie voor onze school heeft vastgesteld. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier boven.

 • Signaleringswaarde (ondergrens)basisniveau 1F        - 85  %
 • Landelijk gemiddelde basisniveau 1F                           - 96,9%
 • Schoolgemiddelde basisniveau 1F                               - 99,4%

 • Signaleringswaarde (ondergrens)streefniveau 2f/1S  - 55,1%
 • Landelijk gemiddelde streefniveau 2f/1S                     - 64,9%
 • Schoolgemiddelde streefniveau 2f/1S                         - 68,9%

Wij zijn tevreden met deze resultaten. Uiteraard willen wij ook op het ons toebedeelde streefniveau de norm halen. Wij hebben daarvoor een plan uitgezet dat zich richt op schrijven, stellen en taalverwerking in de bovenbouw. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten zitten veelal boven de inspectienorm. Zie bijlage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de CITO gegevens geven wij in groep 8 een schooladvies. Het schooladvies is zowel gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling als de werkhouding en inzet van het kind. De groei van het kind monitoren wij in het leerlingvolgsysteem. Voor de goede orde: de centrale eindtoets CITO leggen wij naast ons schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Gazelle voldoet aan de norm die de inspectie aan basisscholen stelt. Zie de rapporten van de inspectie.

Terug naar boven