De Gazelle

Pallas Atheneplein 2 6846 XA Arnhem

  • De Gazelle is gehuisvest in MFC De Omnibus.
  • Schoolfoto van De Gazelle
  • Schoolfoto van De Gazelle
  • Schoolfoto van De Gazelle

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten.

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op een andere manier. Daarbij wordt naar twee zaken gekeken:

  1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F).
  2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S).

Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaar het basisniveau (1F) heeft gehaald, ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens) van de Inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier boven.

Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau (2F/1S) heeft gehaald, ligt onder de signaleringswaarden (de ondergrens) die de inspectie voor onze school heeft vastgesteld. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier boven.

Wij zijn tevreden met deze resultaten. Uiteraard willen wij ook op het ons toebedeelde streefniveau de norm halen. Wij hebben daarvoor een plan uitgezet dat zich richt op schrijven, stellen en taalverwerking in de bovenbouw. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten zijn de resultaten van de methodetoets die wij op school gebruiken. Wij nemen met regelmaat toetsen af om de voortgang van de leerlingen te monitoren en op tijd te kunnen bijsturen indien nodig. Deze toetsen gaan specifiek over het net geleerde aanbod.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de gegevens uit de Doorstroomtoets geven wij in groep 8 een schooladvies voor de middelbare school.

Het schooladvies is zowel gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling als de werkhouding en inzet van het kind. De groei van het kind monitoren wij in het leerlingvolgsysteem. Wij geven ons schooladvies in januari.

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt in februari de Doorstroomtoets afgenomen. Dit kan het definitieve advies nog beïnvloeden. 

Het definitieve advies is bekend voordat de leerlingen zich aanmelden op het VO.

Begin groep 8 besteden we aandacht aan deze procedure met de ouders van de betreffende leerlingen en wordt er een voorlopig advies gegeven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit is ook een opbrengst van onderwijs, naast leerprestaties op de verschillende vakgebieden. Kinderen leren en ontwikkelen competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap). Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • sociale veiligheid
  • verantwoordelijk/ samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Gazelle voldoet aan de norm die de inspectie aan basisscholen stelt. Zie de rapporten van de inspectie.

Terug naar boven