De Gazelle

Pallas Atheneplein 2 6846 XA Arnhem

 • De Gazelle is gehuisvest in MFC De Omnibus.
 • Schoolfoto van De Gazelle
 • Schoolfoto van De Gazelle
 • Schoolfoto van De Gazelle

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten.

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op een andere manier. Daarbij wordt naar twee zaken gekeken:

 1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F).
 2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S).

Omdat er vanwege het corona-virus in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen, worden in deze schoolgids de leerresultaten van schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2020-2021 gebruikt om het gemiddelde over drie jaar te berekenen.

Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaar het basisniveau (1F) heeft gehaald, ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens) van de Inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier boven.

Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau (2F/1S) heeft gehaald, ligt onder de signaleringswaarden (de ondergrens) die de inspectie voor onze school heeft vastgesteld. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier boven.

 • Signaleringswaarde (ondergrens)basisniveau 1F        - 85  %
 • Landelijk gemiddelde basisniveau 1F                           - 96,9%
 • Schoolgemiddelde basisniveau 1F                               - 99,4%

 • Signaleringswaarde (ondergrens)streefniveau 2f/1S  - 55,1%
 • Landelijk gemiddelde streefniveau 2f/1S                     - 64,9%
 • Schoolgemiddelde streefniveau 2f/1S                         - 68,9%

Wij zijn tevreden met deze resultaten. Uiteraard willen wij ook op het ons toebedeelde streefniveau de norm halen. Wij hebben daarvoor een plan uitgezet dat zich richt op schrijven, stellen en taalverwerking in de bovenbouw. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten zitten veelal boven de inspectienorm.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de CITO gegevens geven wij in groep 8 een schooladvies. Het schooladvies is zowel gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling als de werkhouding en inzet van het kind. De groei van het kind monitoren wij in het leerlingvolgsysteem. Voor de goede orde: de centrale eindtoets CITO leggen wij naast ons schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit is ook een opbrengst van onderwijs, naast leerprestaties op de verschillende vakgebieden. Kinderen leren en ontwikkelen competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap). Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect
 • sociale veiligheid
 • verantwoordelijk/ samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Gazelle voldoet aan de norm die de inspectie aan basisscholen stelt. Zie de rapporten van de inspectie.

Terug naar boven