De Arabesk

Meikers 3 6846 HR Arnhem

  • Zicht op ons prachtige schoolgebouw.
  • Trots op onze schoolbibliotheek
  • Wat zal ik vandaag eens gaan doen?
  • We zetten de laptop in als hulpmiddel.
  • Alle kinderen kijken uit naar de muziek lessen van meester Freek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op basis van de volgende twee zaken:

1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F).
2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S).

Omdat er, vanwege de Covid-crisis, in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen worden in deze schoolgids de leerresultaten van schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2020-2021 gebruikt om het gemiddelde over drie jaren te berekenen.

Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaren het basisniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens) van de Inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier boven.

Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens). Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier 0,4% onder.

         85,0%    Signaleringswaarde (ondergrens) basisniveau 1F       
         96,6%    Landelijk gemiddelde basisniveau 1F                         
         97,5%    Schoolgemiddelde basisniveau 1F                              

         56,6%    Signaleringswaarde (ondergrens) streefniveau 2f/1S     
         66,3%    Landelijk gemiddelde streefniveau 2f/1S                     
         65,9%    Schoolgemiddelde streefniveau 2f/1S                                 


Wij zijn tevreden met deze resultaten. Kijkend naar de percentiel scores van de Centrale Eindtoets 2021 valt op dat de taalverzorging een lagere score toont, ten ongunste van de onderdelen spelling werkwoorden en spelling niet-werkwoorden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We toetsen de resultaten aan de hand van methode- en CITO toetsen.

Onderwijs voor rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen worden vastgelegd in groepsplannen. We evalueren de effecten, analyseren resultaten en leggen onderwijsbehoeften en aanpak planmatig vast. We leggen accent op versterking van de didactiek van de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar verlaten 58 leerlingen de basisschool om te beginnen aan een nieuwe fase, het voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk dat de kinderen goede kansen hebben als ze deze stap gaan maken en we streven ernaar het maximale uit elk kind te halen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven