De Arabesk

Meikers 3 6846 HR Arnhem

  • Zicht op ons prachtige schoolgebouw.
  • Trots op onze schoolbibliotheek
  • Wat zal ik vandaag eens gaan doen?
  • We zetten de laptop in als hulpmiddel.
  • Alle kinderen kijken uit naar de muziek lessen van meester Freek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op basis van de volgende twee zaken:

1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het  fundamentele niveau (1F).

2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S).

Omdat er, vanwege de Covid-crisis, in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen worden in deze schoolgids de leerresultaten van schooljaar 2018-2019, 2020-2021 en 2021-2022 gebruikt om het gemiddelde over drie jaren te berekenen.

Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaren het basisniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens) van de Inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier boven.

Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens). Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier 5,8% boven.

         85,0%    Signaleringswaarde (ondergrens) basisniveau 1F       
         97,0%    Landelijk gemiddelde basisniveau 1F                         
         98,0%    Schoolgemiddelde basisniveau 1F                              

         55,1%    Signaleringswaarde (ondergrens) streefniveau 2f/1S     
         64,9%    Landelijk gemiddelde streefniveau 2f/1S                     
         70,7%    Schoolgemiddelde streefniveau 2f/1S                                 


Wij zijn tevreden met deze resultaten. Kijkend naar de percentiel scores van de Centrale Eindtoets 2021 valt op dat de taalverzorging een lagere score toont, ten ongunste van het onderdeel grammatica, ondanks de groei bij de onderdelen spelling werkwoorden en spelling niet-werkwoorden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We toetsen de resultaten aan de hand van methode- en CITO toetsen. 

Onze ambitie is het verhogen van de leseffectiviteit en het verbeteren van leerprestaties bij alle leerlingen door het geven van expliciete directe instructie. Onderwijs voor rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen wordt vastgelegd in een jaarplanning, waarbij per blok lesdoelen worden opgesteld. We leggen observaties en resultaten planmatig vast en evalueren de effecten, analyseren resultaten en formuleren verbeteringen. We leggen accent op versterking van de didactiek van de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In juli 2022 verlieten 64 groep 8 leerlingen de basisschool om te beginnen aan een nieuwe fase, het voortgezet onderwijs. Vol trots kijken wij terug op het leerproces dat onze leerlingen gedurende de basisschoolperiode bij ons hebben doorlopen. Ook tijdens de coronaperiodes heeft ons team met aandacht en zorgvuldig handelen goed onderwijs gerealiseerd.

Iedere leerling moet groeien in zijn ontwikkeling binnen zijn/haar mogelijkheden. Een warme overdracht met het vervolgonderwijs en het analyseren van het schoolloopbaanverloop van onze oud leerlingen bieden aanknopingspunten ter verbetering, zodat wij de overgang zo optimaal mogelijk kunnen vormgeven. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We bieden een veilig pedagogisch klimaat op basis van ons geïntegreerde gedragslicht, de positieve groepsvorming tijdens de gouden/zilveren weken en de Rots & Water lessen in de grote of kleine groep. Aan ons pedagogisch klimaat besteden we dagelijks aandacht door met de kinderen in gesprek te gaan. Samenwerking staat binnen onze school centraal. Op teamniveau, binnen groepen en met ouders.

Als begeleiders van leerprocessen ontwikkelen wij door feedback onze communicatieve vaardigheden. We overleggen met en over kinderen en stemmen af op hun onderwijsbehoefte. Voor het onderwijzen, volgen en vastleggen van de onderwijs gebruiken we digitale programma's (Methodesoftware, Esis-B, Kijk, Scol). We zetten organisatie, personeel en leeromgeving flexibel in op onderwijsbehoefte.  We ontwikkelen en benutten ieders eigen specialisme. We leren van elkaar via intervisie en overleg.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen werken samen leren
  • samen vormen wij een groep
  • samen verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven