De Arabesk

Meikers 3 6846 HR Arnhem

 • Zicht op ons prachtige schoolgebouw.
 • Trots op onze schoolbibliotheek!
 • Wat wil ik vandaag (spelend) leren?
 • We zetten de laptop in als hulpmiddel.
 • Alle kinderen kijken uit naar de muziek lessen van meester Freek.

Het team

Toelichting van de school

De Arabesk heeft een enthousiast, hardwerkend en gemotiveerd team met veel passie voor het onderwijs. Wij werken nauw samen en leren dagelijks van elkaar. Wij vinden dat alle leerkrachten goed onderwijs moeten geven en stimuleren samen lessen ontwerpen en bij elkaar kijken in de klas. Daarnaast worden de groepen met regelmaat bezocht door de specialisten en het managementteam. In de kwaliteitskaarten leggen wij vast wat we allemaal doen om kwalitatief goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een teamlid afwezig is, wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de vervangingspool van Delta Scholengroep. Wanneer er binnen de vervangingspool geen vervanger beschikbaar is, wordt er intern gekeken naar een oplossing. Dit betekent dat we parttimers of onze onderwijsassistenten vragen om in te vallen. Als dit niet lukt, dan wordt de groep van de afwezige leerkracht verdeeld over de andere groepen. Dit doen wij voor maximaal een dag, omdat dit belastend is voor de andere groepen en daar het onderwijs ook niet zoals gewenst gegeven kan worden. Als de leerkracht de dag erna ook nog afwezig is en er geen oplossing voorhanden is, dan vragen wij u om uw kind een dag thuis te houden. Als er daarna nog geen vervanger gevonden kan worden voor deze groep, dan zal een andere groep naar huis worden gestuurd, zodat het vervangprobleem voor de groepen wordt gedeeld. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool De Arabesk omarmen we een unieke onderwijsbenadering die bekend staat als TOM (Team-Onderwijs op Maat). Onze school is vanuit de TOM gedachte gebouwd op drie pijlers: personeel, organisatie en leeromgeving. We werken samen vanuit een teamgerichte arbeidsorganisatie en beslissingen worden genomen in overleg. We willen graag met u delen hoe deze TOM-gedachte in onze school tot leven komt en wat dit betekent voor het onderwijs van uw kinderen.

Elke groep is onderdeel van een unit. Leerkrachten in de unit zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs. Naast leerkrachten ondersteunen onderwijsassistenten en specialisten in de specifieke onderwijsbehoeftes van kinderen. Specialisten worden ingezet om het team te ondersteunen.

Op De Arabesk beginnen alle leerlingen hun schooldag in een zogenaamde "basisgroep". Deze basisgroep omvat kinderen van dezelfde leeftijdsgroep en een eigen juf of meester: groep 1-2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. In de ochtenden werken de kinderen in hun basisgroep aan het ontwikkelen van basisvaardigheden (taal, rekenen, lezen). Hierbij maken we gebruik van het expliciete directe instructiemodel (EDI), waarbij instructies worden aangeboden naar behoefte. We hebben in ons aanbod plaats voor basisinstructies, plusinstructies en extra instructies (verlengde instructies en pré-teaching). We willen elk kind de aandacht geven die het verdient.

Naast deze basisgroepen zijn er drie "units" op onze school: Unit 1-3, Unit 4-6 en Unit 7-8. De keuze voor een unit 1-2-3 is bewust gemaakt. Hier kunnen we de brug slaan tussen het spelend leren van de groepen 1 en 2 en het meer schoolse leren van groep 3.

Binnen deze units werken we groepsdoorbroken, wat betekent dat leerlingen uit verschillende groepen samenwerken tijdens activiteiten. Kinderen gymmen groepsdoorbroken met hun paralelgroep, pauzes zijn met de unit en tijdens het creatieve circuit en het "uitblinken" werken de kinderen unit doorbroken. Dit bevordert sociale interactie en vriendschappen tussen kinderen van verschillende leeftijden.

Het "uitblinken" vindt plaats in de middagen, hierbij werken kinderen in kleine groepjes samen binnen een specifiek thema aan de OJW-vakken (oriëntatie op jezelf en de wereld). Vanaf groep 3 maken we gebruik van de methode Blink om deze thema's te verkennen. Tijdens het "uitblinken" moedigen we een onderzoekende leerhouding aan, waarbij kinderen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces en gericht op samenwerking. Onze leerkrachten nemen hierbij de rol van coach aan en ondersteunen en begeleiden de kinderen op hun ontdekkingsreis.

Op De Arabesk streven we ernaar om uw kinderen een rijke onderwijservaring te bieden die niet alleen gebaseerd is op traditionele vakken, maar die hen ook helpt om samen te werken, probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen en zichzelf en hun talenten te ontdekken. Kunst & Cultuur is hierbij een rode draad binnen ons onderwijs. Onze jaarlijkse culturele avond is inmiddels al een begrip! We geloven in de kracht van samen om onze leerlingen te laten groeien en voor te bereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw.

Ontdek talent, leer samen, groei!

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij vinden het erg belangrijk dat het kind zich spelend ontwikkelen en de wereld en de kinderen om hen heen zo leert kennen. We zijn nieuwsgierig naar ieder kind en bieden ruimte aan de totale ontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 4 gaan alle leerlingen op De Arabesk ook de vrijdagmiddag naar school. Op andere scholen is dat vaak vanaf groep 5. Wij hebben hier bewust voor gekozen. Op deze manier hoort groep 4 ook qua lestijden bij unit 4 - 5 - 6 én is er meer leertijd in de schoolweek. Hierdoor is er ruimte voor veel instructie en automatisering in de ochtenden maar daarnaast ook nog ruimte om regelmatig groep doorbroken met de leerlingen aan de totale ontwikkeling te werken. Dit draagt beide bij aan een veilige en stimulerende leeromgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren streven we ernaar dat:

 • alle kinderen hun sociale vaardigheden en weerbaarheid versterken doordat zij jaarlijks van hun leerkracht Rots & Waterlessen krijgen.
 • de reguliere lessen meer kansrijk gegeven worden doordat alle teamleden Effectieve Directe Instructie op hoog niveau toepassen; gebruik maken van de nieuwste methoden en het aanbod nog beter aansluit op de onderwijsbehoefte van al onze leerlingen.
 • steeds meer kinderen beter maatwerk kunnen krijgen doordat de ondersteuners steeds beter kunnen arrangeren, al dan niet met externe partners.
 • kinderen zowel nabij als in een rustige extra ruimte basisondersteuning kunnen ontvangen. 
 • kinderen een volwaardige gesprekspartner zijn waar het hen ontwikkeling betreft, denk aan het op optimaliseren van de Leerkracht/Ouder/Kind gesprekken, de leerKRACHT borden in de klas en de leerlingenraad.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Arabesk werkt samen met Partou, een voor- en naschoolse voorziening en de peuterspeelzaal in het gebouw De Salamander. Een doorgaande ontwikkelingslijn is belangrijk en daarom vindt er in het belang van het kind een (warme) overdracht plaats. Daarnaast zoeken wij samen met Partou naar meer samenwerking. 

Terug naar boven