De Arabesk

Meikers 3 6846 HR Arnhem

 • Zicht op ons prachtige schoolgebouw.
 • Trots op onze schoolbibliotheek
 • Wat zal ik vandaag eens gaan doen?
 • We zetten de laptop in als hulpmiddel.
 • Alle kinderen kijken uit naar de muziek lessen van meester Freek.

Het team

Toelichting van de school

De Arabesk heeft een overwegend jong, enthousiast, hardwerkend en gemotiveerd team met veel passie voor het onderwijs. Wij werken nauw samen en leren dagelijks van elkaar. Wij vinden dat alle leerkrachten goed onderwijs moeten geven en stimuleren collegiale consultaties. Daarnaast worden de groepen met regelmaat bezocht door de specialisten en het managementteam. In de kwaliteitskaarten leggen wij vast wat er nodig is om kwalitatief goed onderwijs te geven en hoe de lessen moeten zijn opgebouwd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een teamlid afwezig is, wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de vervangingspool van Delta Scholengroep. Wanneer er binnen de vervangingspool geen vervanger beschikbaar is, wordt er intern gekeken naar een oplossing. Dit betekent dat we parttimers of onze onderwijsassistenten vragen om in te vallen. Als dit niet lukt, dan wordt de groep van de afwezige leerkracht verdeeld over de andere groepen. Dit doen wij voor maximaal een dag, omdat dit belastend is voor de andere groepen en daar het onderwijs ook niet zoals gewenst gegeven kan worden. Als de leerkracht de dag erna ook nog afwezig is en er geen oplossing voorhanden is, dan vragen wij u om uw kind een dag thuis te houden. Als er daarna nog geen vervanger gevonden kan worden voor deze groep, dan zal een andere groep naar huis worden gestuurd, zodat het vervangprobleem voor de groepen wordt gedeeld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van het basisonderwijs op basisschool De Arabesk is afgestemd op de zorg en aandacht die alle leerlingen nodig hebben. We werken met basisgroepen en niveau- en instructiegroepen. Unit 1-2-3 bestaat uit de basisgroepen 1-2 en 3. Unit 4-5-6 bestaat uit de basisgroepen 4, 5 en 6. Unit 7-8 bestaat uit de basisgroepen 7 en 8. Op de ochtenden werken de kinderen in hun basisgroep en wordt er gewerkt aan de taal- lees- en rekenvaardigheden. In de middagen werken de groepen het eerste deel nog in hun basisgroep aan bijvoorbeeld schrijven of Engels en het tweede deel werken zij samen met de andere groepen in de unit. Deze samenwerking gebeurt tijdens de creatieve vakken en OJW (oriëntatie op jezelf en de wereld). Wij betrekken de kinderen actief bij hun leerproces en zij geven samen met het team vorm aan hun eigen ontwikkeling. Leerkrachten en ondersteuners werken nauw samen en er wordt gebruik gemaakt van elkaars talenten.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij vinden het erg belangrijk dat het kind zich spelend mag ontwikkelen en de wereld om hem heen ontdekt.

De school heeft meerdere specialisten die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle groepen krijgen wekelijks les van een vakdocent gymnastiek en om de week van een vakdocent muziek.
Er is een gedragscoach aanwezig die ondersteuning biedt aan de kinderen die dit nodig hebben maar biedt ook hulp aan de leerkrachten.

Binnen ons team werken veel specialisten, bij ons op school zijn:

 • Twee intern begeleiders.
 • Een teacher special needs met specialisme dyslexie.
 • Twee specialisten hoogbegaafdheid, voor de groepen 1-2 en 3-8.
 • Twee taalspecialisten.
 • Vier rekenspecialisten.
 • Twee specialisten Kunst & Cultuur.
 • Vier specialisten OJW.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Hoe speelt de Arabesk in op specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van leerlingen?

Organisatie:

 • Elke groep is onderdeel van een unit. 
 • Leerkrachten in de unit zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs.
 • Naast leerkrachten ondersteunen onderwijsassistenten en specialisten in de specifieke onderwijsbehoeftes van kinderen.
 • Specialisten worden ingezet om het team te ondersteunen. Er worden structureel klassenbezoeken afgelegd om de leerkrachtvaardigheden te verbeteren.

Aanpak 1-zorgroute:

 • Een hulpvraag wordt handelingsgericht besproken: Welk doel is haalbaar en wat is nodig om dit te realiseren? De start is meestal in een groepsbespreking, maar kan ook door ouders of een leerling worden aangevraagd. Een signaal leidt vaak tot een leerlingbespreking waar ouders altijd toestemming voor moeten geven en bij aan kunnen sluiten.
 • Een team van specialisten en onderwijsassistenten ondersteunt de leerkrachten in de vormgeving en uitvoering van de basisondersteuning.
 • De Arabesk organiseert, indien nodig, een bespreking met een multidisciplinair team. Hierin worden complexere onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes verhelderd. Deelnemers zijn, naast de ouders, opvoeders, specialisten uit het samenwerkingsverband, het wijkteam en de jeugdgezondheidsdienst.
 • Ouders zijn dus altijd betrokken als ervaringsdeskundigen van hun kind.
 • De hulpvraag kan leiden tot handelingsgericht onderzoek: Wat willen we weten en waarom? Hierin werken we samen met het samenwerkingsverband Passendwijs, de wijkteams, jeugdgezondheidsdienst en en met diverse externe onderzoeksbureau's voor jeugdigen. 
 • uiteindelijk bepalen we met elkaar welk doel haalbaar is en wat de leerling, de leerkracht en de ouders hiervoor nodig hebben.
 • Als basisondersteuning niet voldoende effect heeft, of belemmeringen onvoldoende worden weggenomen, kan in een aantal gevallen een interventie of arrangement vanuit Passendwijs ingezet worden. Dit noemen we: inzet extra zorgmiddelen.
 • De Arabesk werkt daarnaast op maat samen met externe partners als fysiotherapie, logopedie, remedial teachers, dyslexie- en gedragsbehandelaars). Altijd gaat dit met toestemming van en in overleg met ouders, opvoeders.

Wat kan op De Arabesk extra geboden worden?

 • De jonge kinderen worden ontwikkelingsgericht gevolgd m.b.v. een observatie-instrument.
 • In groep 3 is in het middagprogramma nog veel ruimte voor ontdekkend, spelend leren. Er is een onderwijsomgeving gerealiseerd waarin ontdekt en geleerd kan worden.
 • Hardnekkige problemen bij het rekenen: De leercoach ontwerpt bij hardnekkige onderwijsbehoeftes en belemmeringen op het gebied van rekenen, samen met de leerkrachten en onderwijsassistenten een aangepaste leerroute. ( ‘passende alternatief’)
 • Hardnekkige problemen bij het lezen en spellen: De leercoach en onderwijsassistenten verzorgen gerichte ondersteuning op het gebied van lezen en spelling: Er worden extra instructies gegeven, extra interactief geoefend en speciale digitale trainingsprogramma ’s kunnen worden ingezet (BOUW en spellingsprint).
 • Talentontwikkeling en begaafdheid: De Arabesk biedt op de middagen veel aandacht voor de brede ontwikkeling waarin allerlei leeractiviteiten, werkvormen en technieken aan bod komen. Kinderen komen op hun eigen niveau tot samenwerking, uitwisseling, samenspel en dus versterking van hun competenties en vaardigheden. Alle kinderen leren onderzoekend, zijn actief in creatieve processen rond thema’s.
 • Daarnaast is er voor de kinderen die begaafd zijn, of een extreme ontwikkelingsvoorsprong hebben, een talenten- of begaafdheidscoach die wekelijks met hen in peergroepen leeractiviteiten onderneemt.
 • De talenten- begaafdheidscoach brengt samen met de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen in beeld. Daarna wordt een gedifferentieerd aanbod binnen de vakgebieden samengesteld.

Een veilig pedagogisch klimaat / sociaal- emotioneel welbevinden:

 • De groepsleerkrachten vullen 2x per jaar de sociale competentielijst in (SCOL) en nemen deel aan intervisie in de units. Zij houden daarmee zicht op de sociale competenties en vaardigheden van de kinderen. Zij maken een groepsplan om bij te sturen en te begeleiden.
 • Vanaf januari 2018 zet de Arabesk structureel een gedragsspecialist in. Zij versterkt het basisondersteuningsteam. Zij biedt individuele ondersteuning (denk aan faalangst, zelfbeeld, gesprek). Zij ondersteunt de leerkracht bij vormgeving van interventies in de klas.
 • Preventief wordt er gewerkt in de gouden weken (start schooljaar) om de sociale en emotionele veiligheid in de groepen te versterken. 
 • Om kinderen meer sociaal-emotioneel weerbaar te maken en inzicht te geven in sociale interacties worden jaarlijks een aantal Rots & Water lessen gegeven.
 • Er zijn voor de bovenbouw en de onderbouw anti-pestcoördinatoren aanwezig. 
 • Er is op de Arabesk een vertrouwenspersoon.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren streven we ernaar dat:

 • alle kinderen hun sociale vaardigheden en weerbaarheid versterken doordat zij jaarlijks van hun leerkracht Rots & Waterlessen krijgen.
 • de reguliere lessen meer kansrijk gegeven worden doordat alle teamleden Effectieve Directe Instructie toe kunnen passen.
 • steeds meer kinderen beter maatwerk kunnen krijgen doordat de ondersteuners steeds beter kunnen arrangeren, al dan niet met externe partners.
 • kinderen zowel nabij als in een rustige extra ruimte basisondersteuning kunnen ontvangen
 • kinderen op wijkniveau op deelname van de Arabesk kunnen rekenen als het gaat om bespreken, arrangeren en organiseren van specifieke onderwijsbehoeftes. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Arabesk werkt nauw samen met een voor- en naschoolse voorziening en de peuterspeelzaal in ons gebouw De Salamander. Dat er een doorgaande lijn is vinden wij erg belangrijk en ook een warme overdracht is in het belang van het kind. Daarnaast zoeken wij naar steeds meer manieren om samen te werken. 

Terug naar boven