De Arabesk

Meikers 3 6846 HR Arnhem

 • Zicht op ons prachtige schoolgebouw.
 • Trots op onze schoolbibliotheek
 • Wat zal ik vandaag eens gaan doen?
 • We zetten de laptop in als hulpmiddel.
 • Alle kinderen kijken uit naar de muziek lessen van meester Freek.

Het team

Toelichting van de school

De Arabesk heeft een overwegend jong, enthousiast, hardwerkend en gemotiveerd team met veel passie voor het onderwijs. Wij werken nauw samen en leren dagelijks van elkaar. Wij vinden dat alle leerkrachten goed onderwijs moeten geven en stimuleren collegiale consultaties. Daarnaast worden de groepen met regelmaat bezocht door de specialisten en het managementteam. In de kwaliteitskaarten leggen wij vast wat er nodig is om kwalitatief goed onderwijs te geven en hoe de lessen moeten zijn opgebouwd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een teamlid afwezig is, wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de vervangingspool van Delta. Wanneer er binnen de vervangingspool geen vervanger beschikbaar is, wordt er intern gekeken naar een oplossing. Dit betekent dat we parttimers of onze onderwijsassistenten vragen om in te vallen. Als dit niet lukt dan wordt de groep van de afwezige leerkracht verdeeld over de andere groepen. Dit doen wij voor maximaal een dag, omdat dit belastend is voor de andere groepen en daar het onderwijs ook niet zoals gewenst gegeven kan worden. Als de leerkracht de dag erna ook nog afwezig en er is geen oplossing voorhanden, dan vragen wij u om uw kind een dag thuis te houden. Als er daarna nog geen vervanger gevonden kan worden voor deze groep, dan zal een andere groep naar huis worden gestuurd zodat het vervangprobleem voor de groepen wordt gedeeld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van het basisonderwijs op basisschool De Arabesk is afgestemd op de zorg en aandacht die alle leerlingen nodig hebben. We werken met basisgroepen. Unit 1-2 en unit 3-4 bestaat uit de groepen 1 en 2 & 3 en 4. Unit 5-6 en unit 7-8 bestaat uit de groepen 5 en 6 & 7 en 8. Op de ochtenden hebben we groepen van gemiddeld 21 leerlingen, op de middagen worden er groepen samengevoegd waardoor de groepen dan ook een gemiddelde grootte van 28 leerlingen hebben. De groepen starten 's ochtends in hun basisgroep met een vaste begeleider. Op de ochtenden werken we aan de instrumentele vaardigheden zoals rekenen, taal, lezen en schrijven, dit gebeurt in homogene groepen. Daarnaast werken we met niveaugroepen, afgestemd op de behoeften van het kind. 's Middags worden de groepen in een unit gemixt en werkt het oudere met het jongere kind. Dit gebeurt tijdens de creatieve vakken en OJW (oriëntatie op jezelf en de wereld). Wij betrekken de kinderen actief bij hun leerproces en zij geven samen met het team vorm aan hun eigen ontwikkeling. Leerkrachten en ondersteuners werken nauw samen en er wordt gebruik gemaakt van elkaars talenten.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij vinden het erg belangrijk dat het kind zich spelend mag ontwikkelen en de wereld om hem heen ontdekt.

De school heeft meerdere specialisten die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • Alle groepen 3-8 hebben 1x per week les van een vakdocent gymnastiek en 1x per twee weken les van een vakdocent muziek.
 • Er is een specialist hoogbegaafdheid voor de groepen 1-2 en 3-8.
 • De gedragscoach ondersteunt de leerkrachten bij kinderen met gedragsproblemen.
 • Er zijn twee taalspecialisten en vier rekenspecialisten.
 • Er zijn twee specialisten Kunst & Cultuur.
 • Er zijn vier specialisten OJW
 • Er is een teacher special needs met specialisme dyslexie.
 • Er zijn twee IB-ers.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Arabesk investeert in het bieden van onderwijs op maat.

Hoe wil de Arabesk inspelen op specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van leerlingen?

Organisatie:

 • Elke groep is onderdeel van een unit. (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8)
 • Leerkrachten in de unit zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs.
 • Naast leerkrachten ondersteunen onderwijsassistenten en specialisten in de specifieke onderwijsbehoeftes van kinderen.
 • Specialisten worden ingezet om het team te ondersteunen. Er worden structureel klassenbezoeken afgelegd om de leerkrachtvaardigheden te verbeteren. Onderwijsassistenten spelen een belangrijke rol om dit te kunnen realiseren

Aanpak:

 • Een hulpvraag wordt handelingsgericht besproken: Welk doel is haalbaar en wat is nodig om dit te realiseren?
 • Een team van specialisten en onderwijsassistenten ondersteunt de leerkrachten in de vormgeving en uitvoering van de basisondersteuning.
 • De Arabesk organiseert indien nodig een zorgteam. Hierin worden complexere onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes verhelderd. Deelnemers zijn, naast de ouders, opvoeders, specialisten uit het samenwerkingsverband, het wijkteam en de jeugdgezondheidsdienst.
 • Hierbij worden ouders altijd betrokken als ervaringsdeskundigen van hun kind.
 • Als basisondersteuning niet voldoende effect heeft, of belemmeringen worden onvoldoende weggenomen, kan in een aantal gevallen een interventie of arrangement vanuit Passendwijs ingezet worden. Dit noemen we extra zorgmiddelen.
 • De Arabesk werkt daarnaast op maat samen met externe partners als fysiotherapie, logopedie, remedial teachers, dyslexie- en gedragsbehandelaars). Altijd gaat dit met toestemming van en in overleg met ouders, opvoeders.

Wat kan op De Arabesk extra geboden worden?

 • De jonge kinderen worden gevolgd m.b.v. het observatie-instrument KIJK.
 • In groep 3 en 4 is in het middagprogramma nog veel ruimte voor ontdekkend, spelend leren. Er is een onderwijsomgeving gerealiseerd waarin ontdekt en geleerd kan worden.
 • Een kansrijke aansluiting met het voortgezet onderwijs wordt nagestreefd: De teacher special needs ontwerpt bij hardnekkige onderwijsbehoeftes en belemmeringen op het gebied van rekenen, samen met de leerkrachten en onderwijsassistenten dagelijks een aangepast rekenprogramma. (leerroutes ‘passende alternatieven’)
 • Ondersteuning voor kinderen met dyslexie: De teacher special needs en onderwijsassistenten verzorgen gerichte ondersteuning op het gebied van lezen en spelling: er wordt voorgelezen, extra geoefend en speciale trainingsprogramma ’s kunnen worden ingezet (BOUW en spellingsprint).
 • Talentontwikkeling en begaafdheid: De Arabesk biedt op de middagen veel aandacht voor de brede ontwikkeling waarin allerlei leeractiviteiten, werkvormen en technieken aan bod komen. Kinderen komen op hun eigen niveau tot samenwerking, uitwisseling, samenspel en dus versterking van hun competenties en vaardigheden. alle kinderen leren onderzoekend, zijn actief in creatieve processen rond thema’s.
 • Daarnaast is er voor de kinderen die begaafd zijn, of een extreme ontwikkelingsvoorsprong hebben, een talenten- of begaafdheidscoach die wekelijks met hen in peergroepen leeractiviteiten onderneemt.
 • De talenten- begaafdheidscoach brengt samen met de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen in beeld. Daarna wordt een gedifferentieerd aanbod binnen de vakgebieden samengesteld.

Een veilig pedagogisch klimaat / sociaal- emotioneel welbevinden:

 • De groepsleerkrachten vullen 2x per jaar de sociale competentielijst in (SCOL) en nemen deel aan intervisie in de units. Zij houden daarmee zicht op de sociale competenties en vaardigheden van de kinderen. Zij maken een groepsplan om bij te sturen en te begeleiden.
 • Vanaf januari 2018 zet de Arabesk structureel een gedragsspecialist in. Zij versterkt het basisondersteuningsteam. Zij biedt individuele ondersteuning (denk aan faalangst, zelfbeeld, gesprek). Zij ondersteunt de leerkracht bij vormgeving van interventies in de klas.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Arabesk werkt nauw samen met een voor- en naschoolse voorziening en de peuterspeelzaal in ons gebouw De Salamander. Dat er een doorgaande lijn is vinden wij erg belangrijk en ook een warme overdracht is in het belang van het kind. Daarnaast zoeken wij naar steeds meer manieren om samen te werken. 

Terug naar boven