De Pythagoras, een Pieter de Jongschool

Pythagorasstraat 3 6836 GA Arnhem

  • Opstelling voor een kleine kring.
  • In de gangen zijn werkplekken voor de leerlingen.
  • In samenwerking met Bibliotheek Arnhem hebben we onze eigen bibliotheek.
  • De deur naar het speelterrein.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar namen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score wordt vergeleken met de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten.  De Onderwijsinspectie beoordeelt  de leerresultaten op twee niveaus:

1) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F). Dit niveau is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen.

2) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S). Dit is voor leerlingen die meer aankunnen.

Daarbij gebruikt Onderwijsinspectie als maat de schoolweging om rekening te houden met de leerling populatie van een school.

De schoolweging van de Pythagoras is 31,3 (drie jaar gemiddelde).

Signaleringswaarde (ondergrens) basisniveau 1F     Landelijk gemiddelde basisniveau 1F       School gemiddelde basisniveau 1F                                                          85,0%                                                                           95,2%                                             93,5 %

Signaleringswaarde (ondergrens) streefniveau 2f/1S   Landelijk gemiddelde streefniveau 2f/1S    Schoolgemiddelde streefniveau 2f/1S
                     45,5%                                                                              57,1%                                                     58%

Wij zijn op dit moment tevreden over het behaalde 2F/ 1S niveau. Op beide niveaus zijn de schoolresultaten boven het niveau waarvan de school en het bestuur vinden dat de basis op orde is. Wij hebben echter de ambitie om resultaten te halen die aansluiten aansluiten boven het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare populatie. Wij werken aan het versterken van onze professionele samenwerkingscultuur. Dit doen we door kritisch naar ons onderwijs en handelen te kijken om de kwaliteit te blijven verbeteren.
.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten van de Cito toetsen worden 2x per jaar op leerkracht- en teamniveau geanalyseerd en hieruit volgen actieplannen.

De blokplannen en groepsoverzichten worden n.a.v. de tussenopbrengsten geëvalueerd en  bijgesteld.

Ouders worden schriftelijk (in het rapport met toelichting) en mondeling geïnformeerd over de tussenopbrengsten. 

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Welke schooladviezen heeft de school gegeven in 2022?

VWO / Gymnasium: 37%

HAVO                   : 26%

VMBO G/T            : 19%

VMBO B/K            : 18%

PRO / VSO           :   0%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk om voor onze kinderen een veilige en prettige leeromgeving te creëren. De drie kapstokregels, de routines binnen de school en vooral de school- en klassenregels zijn voor de kinderen en de leerkracht een duidelijk houvast en een heldere basis voor ons pedagogisch klimaat. We streven ernaar om SAMEN deze regels na te leven. Het doel is gezamenlijk een zo veilig en optimaal mogelijke leer en leefomgeving te creëren, zodat het beste uit ieder kind wordt gehaald!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ruimte om te zijn wie je bent
  • Ieder kind is anders
  • balans plezier en prestaties

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We vallen onder het reguliere toezicht. 

Terug naar boven