De Pythagoras, een Pieter de Jongschool

Pythagorasstraat 3 6836 GA Arnhem

  • Opstelling voor een kleine kring.
  • In de gangen zijn werkplekken voor de leerlingen.
  • In samenwerking met Bibliotheek Arnhem hebben we onze eigen bibliotheek.
  • De deur naar het speelterrein.

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit 15 leerkrachten. We hebben zeer ervaren leerkracht, startende leerkrachten en een mix van mannen en vrouwen. Verschillende leerkrachten zijn specialist. Zo hebben we een gedragsspecialist, een hoogbegaafdhedsspecialist, een ICT specialist, een bewegingsspecialist en een reken- en taalspecialist. Verder bestaat ons team uit een onderwijsassistente, een administratief medewerker, een conciërge, een interne begeleider en een directeur.

We zijn een opleidingsschool voor de PABO en voor het Rijn IJssel. In verschillende groepen bieden we studenten een stageplek.

Alle lessen bewegingsonderwijs worden in de groepen 3 t/m 8 gegeven door een vakleerkracht Sport en Bewegen. De lessen worden gegeven in de sportzaal naast de school. De leerlingen in de groepen 1 en 2 krijgen één keer in de week een les bewegingsonderwijs van de vakleerkracht in 'De Kegel' (speelzaal) van de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Delta Scholengroep beschikt over een vervangingspool. Bij ziekte of verlofaanvraag van een leerkracht wordt door de directie een vervangingsaanvraag ingediend bij de Vervangingspool. Indien er geen vervanging beschikbaar is, probeert de school intern tot een oplossing te komen. In de meeste gevallen wordt de vervanging ingevuld door een leerkracht die ambulant is of op andere dagen werkzaam is. Indien er geen vervanging mogelijk is, kan aan ouders worden gevraagd hun kind thuis te houden. Ouders worden via Social Schools geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatie van de groepen en bouwen

De kleutergroepen zijn op onze school heterogeen samengesteld. De jongste, middelste en oudste kleuters zitten samen in één groep. Een bewuste keuze, omdat kinderen van deze leeftijdsgroep zich erg divers kunnen ontwikkelen en veel van elkaar kunnen leren. Vanaf groep 3 bekijken we ieder schooljaar of het organisatorisch lukt om homogene jaargroepen te maken. Als dit niet mogelijk is, gaan we jaargroepen combineren. We hebben met beide organisatievormen goede ervaringen.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voorwoord SOP

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De Pythagoras, een Pieter de Jongschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school het niveau van de basisondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden, hoe deze ondersteuning is georganiseerd en wat de ambities zijn. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt. Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd. Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP.       

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Schooljaar 2022 - 2023

-       Continueren implementatie WO met behulp van Kernconcepten.

-       Verbeteren begrijpend leesonderwijs a.d.h.v. tips CED

-       Nog beter inspelen op de verschillen door ons lesaanbod aan te passen waar nodig

Leren van elkaar is een onderwerp voor ons als team. We gaan lessen van elkaar bekijken en nabespreken.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met  Partou Kinderopvang. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang. Op aanvraag is het ook mogelijk dat zij de voorschoolse opvang verzorgen. We werken tevens samen met Dikkertje Dap, een peuterspeelzaal van Stichting Peuterspeelzalen Arnhem. Dikkertje Dap is gehuisvest in een gebouw naast de school. Het Arnhemse overdrachtsformulier gebruiken we bij de overdracht.

Terug naar boven