Basisschool Pieter de Jong Pythagoras

Pythagorasstraat 3 6836 GA Arnhem

  • De achterkant van de school met het verharde gedeelte van het schoolplein.
  • Opstelling voor een kleine kring.
  • In de gangen zijn werkplekken voor de leerlingen.
  • In samenwerking met Bibliotheek Arnhem hebben we onze eigen bibliotheek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schoolgids ‘21-’22 Elk jaar namen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten. Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op een andere manier. Daarbij wordt naar twee zaken gekeken:

1) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F).

2) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S).

Omdat er, vanwege de Covid-crisis, in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen worden in deze schoolgids de leerresultaten van schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2020-2021 gebruikt om het gemiddelde over drie jaren te berekenen.
Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaren het basisniveau heeft gehaald ligt *boven/onder* de signaleringswaarden (de ondergrens)van de Inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie, scoren wij hier boven.
Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens). Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie, scoren wij hier boven.

Signaleringswaarde (ondergrens) basisniveau 1F     Landelijk gemiddelde basisniveau 1F       School gemiddelde basisniveau 1F                                                          85,0%                                                                              95%                                                              95,3 %

Signaleringswaarde (ondergrens) streefniveau 2f/1S   Landelijk gemiddelde streefniveau 2f/1S    Schoolgemiddelde streefniveau 2f/1S
                     45,5%                                                                              57,1%                                                             53,8%

Wij zijn op dit moment tevreden met deze resultaten. Onze ambitie is meer. We kijken kritisch naar ons onderwijs en we zijn altijd bezig om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Dit kan zijn door te gaan werken met nieuwe methodes of door het versterken van onze leerkrachtvaardigheden.
Op de site en in de Schoolgids zijn de eindtoets gegevens van 2020 - 2021 nog niet opgenomen. Deze gegevens worden rechtstreeks uit Bron gehaald en daar hebben wij geen invloed op. Het geeft een vertekend beeld met bovenstaande. De score van de eindtoets 2020  2021 was 538,1.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten van de Cito toetsen worden 2x per jaar op leerkracht- en teamniveau geanalyseerd en hieruit volgen actieplannen.

De groepsplannen en groepsoverzichten worden n.a.v. de tussenopbrengsten geëvalueerd en  bijgesteld.

Ouders worden schriftelijk ( in het rapport met toelichting) en  mondeling geïnformeerd over de tussenopbrengsten. 

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Welke schooladviezen heeft de school gegeven in 2020?

VWO / Gymnasium: 22%

HAVO                   : 44%

VMBO G/T            : 17%

VMBO B/K            : 17%

PRO / VSO           :   0%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk om voor onze kinderen een veilige en prettige leeromgeving te creëren. De drie kapstokregels, de routines binnen de school en vooral de school- en klassenregels zijn voor de kinderen en de leerkracht een duidelijk houvast en een heldere basis voor ons pedagogisch klimaat. We streven ernaar om SAMEN deze regels na te leven. Het doel is gezamenlijk een zo veilig en optimaal mogelijke leer en leefomgeving te creëren, zodat het beste uit ieder kind wordt gehaald!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ruimte om te zijn wie je bent
  • Ieder kind is anders
  • balans plezier en prestaties

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven