Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Eimerssingel-Oost 262 6834 CZ Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score die bepalend is voor de inspectie, is de ongecorrigeerde standaard score. Afhankelijk van het percentage gewichts- of doelgroepleerlingen op school is er een marge, zowel naar boven als naar beneden toe. Van de afgelopen jaren was deze score voor onze school achtereenvolgens: 530 (2021), 533,2(2019), 531,8(2018), 523,4(2017), 532(2016). 

De scores van 2018 en 2019 vallen binnen de inspectienorm, de scores van 2017 valt onder de gestelde inspectienorm. Die van 2016 valt boven de de gestelde grens.

Wij 'volgen' onze kinderen a.d.h.v. een leerlingvolgsysteem en de expertise van ons team, zodoende het ontwikkelingsproces goed te kunnen monitoren. In 2018-19  vielen wij in schoolgroep 33 (33% doelgroepleerlingen).

In 2020 is er i.v.m. corona landelijk niet getoetst.

Wat betreft de score van 2021: 21 leerlingen hebben de eindtoets gemaakt waarvan 1 leerling niet meetelt in het schoolgemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de LOVS (het leerlingvolgsysteem van Cito) maken wij twee keer per jaar een schoolanalyse en een bijbehorend plan van aanpak. Deze analyse wordt besproken in het team en dan wordt er op groepsniveau een analyse en groepsplan geschreven. Tussentijds worden deze plannen ook nog geëvalueerd. 

Daarnaast werken wij ook met individuele handelingsplannen.

De structuur brengen wij aan, door vanaf groep 1 de ontwikkelingen van uw kind in een leerlingvolgsysteem bij te houden. Middels een overdrachts zorgen wij ervoor dat leerkrachten op de hoogte zijn van belangrijke zaken die uw kind aangaan. Relevante gegevens zijn in leerling dossiers opgeslagen en centraal opgeslagen. Hier wordt vertrouwelijk mee om omgegaan. Naast de methode gebonden toetsen gebruiken we de gestandaardiseerde Cito-toetsen, om zo een beeld van de vorderingen van de leerprestaties van uw kind te krijgen en brengen deze vervolgens in kaart.

We gebruiken hiervoor de volgende toetsen:

• A.V.I. toets 2009 (groep 3 t/m 8)

• DMT (CITO groep 3 t/m 8)

• Begrijpend Lezen  3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets 3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets voor werkwoorden 3.0 (CITO) (groep 7 en 8)

• Rekenen en Wiskunde toets  3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Entree toets (CITO) (groep 7)

• Eindtoets (groep 8)

Daarnaast wordt in groep 3 volgens Protocol Leesproblemen en Dyslexie de herfst, winter, lente en zomersignalering gebruikt. Deze hoort bij de taal/leesmethode Veilig leren lezen. De intern begeleider (IB-er) is degene bij wie alle resultaten centraal terecht komen. Zij beheert en coördineert deze gegevens, die onderdeel vormen van het leerling volg systeem (LOVS). De Intern begeleider coördineert de zorg binnen onze school en houdt zich vooral bezig met de zorgverbreding en maatschappelijke ondersteuning van kind en ouder. Zij werkt samen met het zorgteam bestaande uit: de orthopedagoog van Onderwijszorg Delta, de jeugdarts, de wijkcoach en de directeur van onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de schoolgids wordt jaarlijks beschreven naar welk type voortgezet onderwijs de leerlingen van de Johannesschool uitstromen.
Er vindt zoveel mogelijk een 'warme' overdracht plaats met het voortgezet onderwijs. Ook worden de leerlingen die zijn uitgestroomd jaarlijks besproken. Wij vinden het belangrijk dat wij de leerlingen een goede basis geven, zodat zij de mogelijkheid krijgen om zich goed door te ontwikkelen op het voortgezet onderwijs.  

We zijn trots dat onze oud-leerlingen het op alle niveaus goed doen op het Voortgezet Onderwijs. Uit de vervolgreportages blijkt dat het grootste deel van de leerlingen prima presteren op de VO-scholen op het geadviseerde niveau. Op zich is de voorspellende waarde op basis van methodetoetsen, observatie en ervaring (het kennen van de profielen), het Leerlingvolgsysteem, de Entree toets (groep7) en de Eindtoets (groep 8) dus dik in orde. Daar zijn we blij mee, want een leerling in de puberteit laat zich niet altijd voorspellen...

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Naast kennis en inzicht vinden wij het sociale aspect heel belangrijk. Hoe manifesteert een kind zich in de groep? We willen dit ‘zien’ en we zullen hierover ook met u in gesprek gaan. Zoals eerder beschreven vinden we het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan. Het respecteren van elkanders cultuur, eigenheden en gewoontes dragen wij uit. Zo starten wij ieder school- en kalenderjaar met de Gouden Weken. Een periode waarbij het accent ligt op het creëren van een pedagogisch fijne sfeer. Hierin komt ook het thema "pesten" aan de orde. Dit onderwerp nemen we zeer serieus. Problemen moeten bespreekbaar zijn en worden zo goed mogelijk opgelost. We stimuleren het samenwerken en het samenspelen. Daarnaast leren we kinderen zich te verplaatsen in de ander.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het jaarplan formuleert onze school de plannen / verbetertrajecten voor de komende jaren, waarbij de aandachtspunten van de inspectie zijn meegenomen.

De onderwijsrapporten kunt u ook vinden op de site van de onderwijsinspectie.

In maart 2016 heeft onze schoolinspectiebezoek gehad. De school is voldoende beoordeeld, heeft haar kwaliteit op orde en heeft het basisarrangement behouden.

Hieronder de scores op diverse onderdelen:         

Onderdeel      Score     

Resultaten      V     

Zicht op ontwikkeling       V     

Didactisch handelen      V     

Ondersteuning      V     

Schoolklimaat       G     

Veiligheid      V     

Evaluatie en verbetering       V     

Kwaliteitscultuur      G 

De school hanteert duidelijke regels, zorgt voor een prettige sfeer en een stimulerend schoolklimaat en draagt voldoendezorg voor de veiligheid op school.

Op 13-11-2020 heeft er een online inspectiebezoek plaatsgevonden: Themaonderzoek kwaliteitsverbetering en leerling populatie.

In een prettig en adviserend gesprek werd de relatie tussen onze interventies en de doelgroep geprezen. We kregen als tips:

  • Dat wat we allemaal doen, te beschrijven
  • Volgen en evalueren van onze verbeteringen zichtbaar maken
  • Successen vieren!

Terug naar boven