Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Eimerssingel-Oost 262 6834 CZ Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score die bepalend is voor de inspectie, is de ongecorrigeerde standaard score. Afhankelijk van het percentage gewichts- of doelgroepleerlingen op school is er een marge, zowel naar boven als naar beneden toe. Van de afgelopen jaren was deze score voor onze school achtereenvolgens: 530 (2021), 533,2(2019), 531,8(2018), 523,4(2017), 532(2016). 

De scores van 2018 en 2019 vallen binnen de inspectienorm, de scores van 2017 valt onder de gestelde inspectienorm. Die van 2016 valt boven de de gestelde grens.

Wij 'volgen' onze kinderen a.d.h.v. een leerlingvolgsysteem en de expertise van ons team, zodoende het ontwikkelingsproces goed te kunnen monitoren. In 2018-19  vielen wij in schoolgroep 33 (33% doelgroepleerlingen).

In 2020 is er i.v.m. corona landelijk niet getoetst.

Wat betreft de score van 2021: 21 leerlingen hebben de eindtoets gemaakt waarvan 1 leerling niet meetelt in het schoolgemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de LOVS (het leerlingvolgsysteem van Cito) maken wij twee keer per jaar een schoolanalyse en een bijbehorend plan van aanpak. Deze analyse wordt besproken in het team en dan wordt er op groepsniveau een analyse en groepsplan geschreven. Tussentijds worden deze plannen ook nog geëvalueerd. 

Daarnaast werken wij ook met individuele handelingsplannen.

De structuur brengen wij aan, door vanaf groep 1 de ontwikkelingen van uw kind in een leerlingvolgsysteem bij te houden. Middels een overdrachts zorgen wij ervoor dat leerkrachten op de hoogte zijn van belangrijke zaken die uw kind aangaan. Relevante gegevens zijn in leerling dossiers opgeslagen en centraal opgeslagen. Hier wordt vertrouwelijk mee om omgegaan. Naast de methode gebonden toetsen gebruiken we de gestandaardiseerde Cito-toetsen, om zo een beeld van de vorderingen van de leerprestaties van uw kind te krijgen en brengen deze vervolgens in kaart.

We gebruiken hiervoor de volgende toetsen:

• A.V.I. toets 2009 (groep 3 t/m 8)

• DMT (CITO groep 3 t/m 8)

• Begrijpend Lezen  3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets 3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets voor werkwoorden 3.0 (CITO) (groep 7 en 8)

• Rekenen en Wiskunde toets  3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Entree toets (CITO) (groep 7)

• Eindtoets (groep 8)

Daarnaast wordt in groep 3 volgens Protocol Leesproblemen en Dyslexie de herfst, winter, lente en zomersignalering gebruikt. Deze hoort bij de taal/leesmethode Veilig leren lezen. De intern begeleider (IB-er) is degene bij wie alle resultaten centraal terecht komen. Zij beheert en coördineert deze gegevens, die onderdeel vormen van het leerling volg systeem (LOVS). De Intern begeleider coördineert de zorg binnen onze school en houdt zich vooral bezig met de zorgverbreding en maatschappelijke ondersteuning van kind en ouder. Zij werkt samen met het zorgteam bestaande uit: de orthopedagoog van Onderwijszorg Delta, de jeugdarts, de wijkcoach en de directeur van onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de schoolgids wordt jaarlijks beschreven naar welk type voortgezet onderwijs de leerlingen van de Johannesschool uitstromen.
Er vindt zoveel mogelijk een 'warme' overdracht plaats met het voortgezet onderwijs. Ook worden de leerlingen die zijn uitgestroomd jaarlijks besproken. Wij vinden het belangrijk dat wij de leerlingen een goede basis geven, zodat zij de mogelijkheid krijgen om zich goed door te ontwikkelen op het voortgezet onderwijs.  

We zijn trots dat onze oud-leerlingen het op alle niveaus goed doen op het Voortgezet Onderwijs. Uit de vervolgreportages blijkt dat het grootste deel van de leerlingen prima presteren op de VO-scholen op het geadviseerde niveau. Op zich is de voorspellende waarde op basis van methodetoetsen, observatie en ervaring (het kennen van de profielen), het Leerlingvolgsysteem, de Entree toets (groep7) en de Eindtoets (groep 8) dus dik in orde. Daar zijn we blij mee, want een leerling in de puberteit laat zich niet altijd voorspellen...

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het jaarplan formuleert onze school de plannen / verbetertrajecten voor de komende jaren, waarbij de aandachtspunten van de inspectie zijn meegenomen.

De onderwijsrapporten kunt u ook vinden op de site van de onderwijsinspectie.

In maart 2016 heeft onze schoolinspectiebezoek gehad. De school is voldoende beoordeeld, heeft haar kwaliteit op orde en heeft het basisarrangement behouden.

Hieronder de scores op diverse onderdelen:         

Onderdeel      Score     

Resultaten      V     

Zicht op ontwikkeling       V     

Didactisch handelen      V     

Ondersteuning      V     

Schoolklimaat       G     

Veiligheid      V     

Evaluatie en verbetering       V     

Kwaliteitscultuur      G 

De school hanteert duidelijke regels, zorgt voor een prettige sfeer en een stimulerend schoolklimaat en draagt voldoendezorg voor de veiligheid op school.

Op 13-11-2020 heeft er een online inspectiebezoek plaatsgevonden: Themaonderzoek kwaliteitsverbetering en leerling populatie.

In een prettig en adviserend gesprek werd de relatie tussen onze interventies en de doelgroep geprezen. We kregen als tips:

  • Dat wat we allemaal doen, te beschrijven
  • Volgen en evalueren van onze verbeteringen zichtbaar maken
  • Successen vieren!

Terug naar boven