Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Eimerssingel-Oost 262 6834 CZ Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score die bepalend is voor de inspectie, is de ongecorrigeerde standaard score. Afhankelijk van het percentage gewichts- of doelgroepleerlingen op school is er een marge, zowel naar boven als naar beneden toe. Van de afgelopen jaren was deze score voor onze school achtereenvolgens: 533,2(2019), 531,8(2018), 523,4(2017), 532(2016), 528,1(2015). 

De scores van 2018 en 2019 vallen binnen de inspectienorm, de scores van 2015 en 2017 vallen onder de gestelde inspectienorm. Die van 2016 valt boven de de gestelde grens.

Wij 'volgen' onze kinderen a.d.h.v. een leerlingvolgsysteem en de expertise van ons team, zodoende het ontwikkelingsproces goed te kunnen monitoren. In 2018-19  vielen wij in schoolgroep 33 (33% doelgroepleerlingen).

Wat betreft de score van 2019: 14 leerlingen hebben de eindtoets gemaakt deze tellen allen mee in het schoolgemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de LOVS (het leerlingvolgsysteem van Cito) maken wij twee keer per jaar een schoolanalyse en een bijbehorend plan van aanpak. Deze analyse wordt besproken in het team en dan wordt er op groepsniveau een analyse en groepsplan geschreven. Tussentijds worden deze plannen ook nog geëvalueerd. 

Daarnaast werken wij ook met individuele handelingsplannen.

De structuur brengen wij aan, door vanaf groep 1 de ontwikkelingen van uw kind in een leerlingvolgsysteem bij te houden. Middels een overdrachts zorgen wij ervoor dat leerkrachten op de hoogte zijn van belangrijke zaken die uw kind aangaan. Relevante gegevens zijn in leerling dossiers opgeslagen en centraal opgeslagen. Hier wordt vertrouwelijk mee om omgegaan. Naast de methode gebonden toetsen gebruiken we de gestandaardiseerde Cito-toetsen, om zo een beeld van de vorderingen van de leerprestaties van uw kind te krijgen en brengen deze vervolgens in kaart.

We gebruiken hiervoor de volgende toetsen:

• A.V.I. toets 2009 (groep 3 t/m 8)

• DMT (CITO groep 3 t/m 8)

• Begrijpend Lezen  3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets 3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets voor werkwoorden 3.0 (CITO) (groep 7 en 8)

• Rekenen en Wiskunde toets  3.0 (CITO) (groep 3 t/m 8)

• Entree toets (CITO) (groep 7)

• Eindtoets (groep 8)

Daarnaast wordt in groep 3 volgens Protocol Leesproblemen en Dyslexie de herfst, winter, lente en zomersignalering gebruikt. Deze hoort bij de taal/leesmethode Veilig leren lezen. De intern begeleider (IB-er) is degene bij wie alle resultaten centraal terecht komen. Zij beheert en coördineert deze gegevens, die onderdeel vormen van het leerling volg systeem (LOVS). De Intern begeleider coördineert de zorg binnen onze school en houdt zich vooral bezig met de zorgverbreding en maatschappelijke ondersteuning van kind en ouder. Zij werkt samen met het zorgteam bestaande uit: de orthopedagoog van Onderwijszorg Delta, de jeugdarts, de wijkcoach en de directeur van onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de schoolgids wordt jaarlijks beschreven waar de leerlingen van de Johannesschool naar toe gaan binnen het voortgezet onderwijs.
Er vindt zoveel mogelijk een 'warme' overdracht plaats met het voortgezet onderwijs. Ook worden de leerlingen die zijn uitgestroomd jaarlijks besproken. Wij vinden het belangrijk dat wij de leerlingen een goede basis geven, zodat zij de mogelijkheid krijgen om zich goed door te ontwikkelen op het voortgezet onderwijs.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven