Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker

Brabantweg 105 6844 GA Arnhem

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker

Het team

Toelichting van de school

Op De Laarakker werkt een betrokken en enthousiast team nauw samen vanuit een gedeelde actuele visie. Er is expertise binnen de school en er wordt samengewerkt met expertise van basisschool De Laarhorst. We werken in units vanuit het motto: "Wat groot kan groot, wat klein moet klein" De Laarakker heeft ervoor gekozen zoveel mogelijk leerkrachturen voor de klas in te zetten om zoveel mogelijk onderwijstijd te bieden. Deze keuze is mede gemaakt om de achterstand die is opgelopen tijdens de schoolsluiting afgelopen schooljaar vanwege de coronamaatregelen aan te pakken. Door deze inzet en het organiseren van ons onderwijs in units, is er veel ruimte voor het bieden van instructies aan een kleine groep. Daarnaast is er in schooljaar 2020-2021 onderwijstijd verlengd door het inzetten van een extra leerkracht vanuit de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's. Dit wordt in 2021-2022 gecontinueerd. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, of om een andere reden niet kan werken voor de groep wordt er gekeken naar een oplossing. De school zal er zo veel mogelijk aan doen om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Pas als dit niet (meer) haalbaar is, wordt overgegaan tot het naar huis sturen van een of meerdere groepen kinderen. Dit protocol voorziet in zorgvuldige afweging.

Protocol:

 • Stap 1: Er volgt een melding bij het centrale meldpunt vervanging van de Delta scholengroep om een vervanger te regelen. 
 • Stap 2: Er wordt intern naar een oplossing gezocht als er geen vervanger beschikbaar is. Er wordt gekeken of binnen de unit geschoven kan worden met personeel. Mocht er opvang door niet-leerkrachten beschikbaar zijn, zoals onderwijsassistenten of pabo-studenten dan gebeurt dit onder toezicht van een bevoegde leerkracht. De directeur, intern begeleider en opleider in de school zijn niet beschikbaar voor vervanging. 
 • Stap 3: Mocht er ook  geen interne vervanging beschikbaar zijn, dan wordt de betreffende groep samengevoegd onder begeleiding van het aanwezige personeel. 
 • Stap 4: De groep kan voor maximaal twee dagen worden samengevoegd. 
 • Stap 5: De leerlingen worden naar huis gestuurd. Ouders worden schriftelijk, dan wel telefonisch op de hoogte gebracht. 
 • Stap 6: Als er na het weekeinde nog geen vervanging beschikbaar is, dan herhaalt de procedure zich zoals beschreven, echter de groepsverdeling over de beschikbare leerkrachten wordt gewijzigd zodat er een andere groep naar huis wordt gestuurd. 
 • Stap 7: Het naar huis sturen van een groep wordt door de directie via e-mail gemeld aan het Ministerie van Onderwijs en het bestuur van Delta scholengroep om aandacht te vragen voor deze problematiek.

Noot: Er is een groot tekort aan leerkrachten en momenteel een grote vraag naar vervanging. Dat we op een gegeven moment groepen naar huis moeten sturen vormt een steeds grotere werkelijkheid. Steeds weer zullen we afwegen welke oplossing we kunnen inzetten. Hiervoor kijken we naar het belang van al onze leerlingen. Mocht een leerkracht niet vervangen kunnen worden dan betekent dit dus mogelijk dat er een andere groep dan de groep van uw kind geen lessen heeft. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2019-2020 werken we in units, waarbij er twee jaargroepen samen één unit vormen. Het motto van De Laarakker bij het unit onderwijs is: “Wat groot kan groot, wat klein moet klein”. Het streven is om alle leerlingen van de school optimaal te bedienen. De onderwijsbehoefte van de leerlingen staat centraal en de organisatie van de school is ingericht om het onderwijs aan onze leerlingen optimaal te ondersteunen. Hiervoor is er onder andere veel momenten in de week ruimte voor instructies, verlengde instructies en begeleide inoefening. We gebruiken deze momenten voor extra uitleg maar ook voor de uitleg van plusmateriaal. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, passende bij de onderwijsbehoefte. Dat kan zijn omdat een kind extra begeleiding of uitleg nodig heeft, of juist uitleg bij een plusopdracht. Wij bieden instructie op maat. Hiervoor hebben wij onze schoolorganisatie zo ingericht dat er hier ruimte voor is. We werken in units waarbij 2 jaargroepen samen één unit vormen. Door momenten in een grote groep te werken en leren, hebben we ruimte om veel instructies in een kleine groep aan te bieden.

De vakgebieden rekenen, lezen en taal bieden we aan in een kleine groep met veel ruimte voor extra instructie begeleid inoefenen en nabijheid van de leerkracht. Andere vakgebieden lenen zich juist voor meer samenwerken vanuit een onderzoekende houding, deze bieden we aan in een grote groep. "Wat groot kan groot, wat klein moet klein" is hier ons motto. Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte hebben dagelijks de mogelijkheid om extra instructie; begeleide in-oefening of uitdaging te krijgen van de leerkracht. Dit kan in de les aan de instructietafel, op andere momenten van de dag als extra leertijd of in een kleine kring (bij de kleuters). In de dagplanning houden we rekening met ruimte voor inspanning en ontspanning; zelfstandig werken en samenwerken en is er ruimte voor kinderen die meer beweging nodig hebben. Het is voor de leerlingen zichtbaar wat ze gaan doen én wat ze gaan leren. Leerkrachten bespreken onderling wat werkt voor ieder kind en krijgen waar nodig begeleiding van de intern begeleider of een (externe) expert.

De leerkracht bouwt verder op de aanwezige kennis. Het leren vindt steeds meer onder de eigen verantwoordelijkheid van de leerling plaats. Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. We spreken van extra ondersteuning als de basisondersteuning niet toereikend is. De extra ondersteuning aan leerlingen kan op verschillende manieren worden geboden, en kan variëren van lichte en tijdelijke tot intensieve en langdurende ondersteuning. De ondersteuning wordt ingezet volgens de criteria van het handelingsgericht werken: de onderwijsbehoeften van de leerling, de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de ouders, de doelen en de wijze waarop deze bereikt worden. De extra ondersteuning is tijdelijk, op maat, flexibel en gevarieerd. Deze extra ondersteuning wordt ingezet vanuit het samenwerkingsverband PassendWijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als vierjarige start een kind in unit 1-2. Hier wordt gewerkt aan de hand van thema’s. De kinderen leren hier spelenderwijs. Ze krijgen instructie in grote- en kleine kringen, werken in hoeken of aan een tafel en bewegen regelmatig (binnen en buiten). Ook leren de kinderen zelfstandig keuzes maken, via een planbord. Wanneer een kind gestart is, volgt er snel een uitgebreid gesprek met de leerkracht. Ook is er een (warme) overdracht tussen de peuterspeelzaal / dagopvang en school. Dit omdat we in willen steken op wat het kind al kan en samen op willen trekken met ouders. We volgen in unit 1-2 de totale ontwikkeling van het kind met behulp van het observatiesysteem KIJK!

Terug naar boven