Christelijke Basisschool De Wijzer

Dalweg 40 6821 JP Arnhem

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Leerlingen komen naar school om zich optimaal te ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden. Als school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Maar we willen ook controleren of onze aanpak resultaat heeft. In eerste plaats zijn de observaties van de leerkrachten van groot belang, omdat je naar de verschillende aspectenvan het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten kijkt in relatie wat het effect hiervan is op het leren vande leerlingen. Ook geven methode geboden toetsen gedurende het jaar een beeld bij het bepalen of het onderwijs voldoende is afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast gebruiken we de Cito-toetsen. Deze methode onafhankelijke toetsen geven een objectief beeld van de ontwikkeling van iedere leerling. Deze toetsen hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

Twee keer per jaar bespreken we de trendanalyses in het team en wordt er per groep n.a.v. de dwarsdoorsnedes, verder ingezoomd op de groepsanalyses en leerlinganalyses. Aan de hand van deze groepsanalyse en leerlinganalyse maakt de leerkracht een plan van aanpak voor de verschillende vakken voor de komende periode.  Aan het eind van deze periode wordt de werkwijze geëvalueerd en worden de evaluaties weer meegenomen, samen met de verschillende analyses voor het volgende plan van aanpak. Twee keer per jaar voeren de leerkrachten groepsbesprekingen met de intern begeleidster en met de directeur.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de Cito gegevens geven wij in groep 8 een schooladvies. Het schooladvies is zowel gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling als de werkhouding en inzet van het kind, waarbij de vorderingen die het kind maakt tijdens de basisschooltijd belangrijk zijn.
Kwaliteitsaspecten als pedagogisch klimaat , sociaal emotionele vaardigheden en zelfredzaamheid nemen wij ook mee in een advies.

Door de terugkoppeling die plaatsvindt vanuit het voortgezet onderwijs, weten wij dat onze leerlingen het goed doen en 'op hun plaats' blijken te zitten.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan we onder sociale opbrengsten?

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit is ook een opbrengst van ons onderwijs, naast de leerprestaties op de verschillende vakgebieden. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap). Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
We hebben één regel in de school en die luidt: We zorgen voor elkaar en voor onze omgeving.  Verder maken we samen met de kinderen in de verschillende groepen afspraken. Deze afspraken hangen zichtbaar in de klas. We geven de kinderen preventieve ondersteuning op de sociaal emotionele ontwikkeling om zo een positief en veilig leerklimaat te kunnen bieden. Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen van en met elkaar leren
  • zorg hebben voor elkaar
  • zorg hebben voor de omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Wijzer voldoet aan de norm die de inspectie aan de basisscholen stelt. Zie de rapporten van de inspectie hiernaast.

Terug naar boven