Christelijke Basisschool De Wijzer

Dalweg 40 6821 JP Arnhem

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Leerlingen komen naar school om zich optimaal te ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden. Als school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Maar we willen ook controleren of onze aanpak resultaat heeft. In eerste plaats zijn de observaties van de leerkrachten van groot belang, omdat je naar de verschillende aspectenvan het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten kijkt in relatie wat het effect hiervan is op het leren vande leerlingen. Ook geven methode geboden toetsen gedurende het jaar een beeld bij het bepalen of het onderwijs voldoende is afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast gebruiken we de Cito-toetsen. Deze methode onafhankelijke toetsen geven een objectief beeld van de ontwikkeling van iedere leerling. Deze toetsen hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. De onderwijsinspectie gebruikt deze toetsen om de tussenresultaten van scholen te beoordelen als één van de onderdelen van haar toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Voor de beoordeling van de tussenresultaten, kijkt de Inspectie naar de resultaten op de volgende toetsen:

Technisch lezen groep 3

Technisch lezen groep 4

Rekenen en wiskunde groep 6

Begrijpend lezen groep 6

In deze indicator ziet u de gemiddelde (vaardigheids) score op deze toetsen. Om de betekenis van deze scores te duiden, wordt waar mogelijk ook de ondergrens van de inspectie weergegeven. Daarnaast geeft de school een toelichting op de plaats die de tussenresultaten innemen in het onderwijsproces en op de manier waarom de tussenresultaten worden gerealiseerd. 

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

Twee keer per jaar bespreken we de trendanalyses in het team en wordt er per groep n.a.v. de dwarsdoorsnedes, verder ingezoomd op de groepsanalyses en leerlinganalyses. Aan de hand van deze groepsanalyse en leerlinganalyse maakt de leerkracht een plan van aanpak voor de verschillende vakken voor de komende periode.  Aan het eind van deze periode wordt de werkwijze geëvalueerd en worden de evaluaties weer meegenomen, samen met de verschillende analyses voor het volgende plan van aanpak. Twee keer per jaar voeren de leerkrachten groepsbesprekingen met de intern begeleidster en met de directeur.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de Cito gegevens geven wij in groep 8 een schooladvies. Het schooladvies is zowel gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling als de werkhouding en inzet van het kind, waarbij de vorderingen die het kind maakt tijdens de basisschooltijd belangrijk zijn.
Kwaliteitsaspecten als pedagogisch klimaat , sociaal emotionele vaardigheden en zelfredzaamheid nemen wij ook mee in een advies.

Door de terugkoppeling die plaatsvindt vanuit het voortgezet onderwijs, weten wij dat onze leerlingen het goed doen en 'op hun plaats' blijken te zitten.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Wijzer voldoet aan de norm die de inspectie aan de basisscholen stelt. Zie de rapporten van de inspectie hiernaast.

Terug naar boven