Christelijke Basisschool De Wijzer

Dalweg 40 6821 JP Arnhem

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wijzer

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit een directeur, een intern begeleider, twaalf leerkrachten, een leerkrachtondersteuners, twee onderwijsassistenten, een opleider in de school, een conciërge en een administratief medewerker.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof vragen collega's aan via Afas.
Dit verlof wordt goedgekeurd door de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is verdeeld in twee bouwgroepen. De groepen 1 tm 4 vormen de onderbouw en de groepen 5 tm 8 vormen de bovenbouw. Beide bouwgroepen hebben een bouwcoördinator. Deze coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor de gang van zaken binnen de bouw. De leerkrachten van een bouwgroep komen gemiddeld een keer in de week bijeen voor overleg. Zo wordt er naar gestreefd om tot gezamenlijke afspraken te komen die de doorgaande lijn binnen de bouw bewaken. Samen met de directeur, intern begeleider, vormen de bouwcoördinatoren het managementteam. Het managementteam komt regelmatig bijeen om het onderwijskundig en pedagogisch handelen binnen de school in een gezamenlijke lijn te waarborgen.

De school heeft een taal- , jonge kind- en een rekenspecialist. Zij zijn voorzitter van de taal-, het jonge kind- en rekenwerkgroepen. Twee keer per jaar doen zij een klassenconsultatie en geven de leerkrachten feedback op hun handelen in de klas op deze vakgebieden.   

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 maken we gebruik van een rooster waarin de hierboven genoemde vakken terugkomen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het spelen en samen leren werken in de groepen 1/2.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuning profiel (SOP) vindt u op onze website onder het kopje passend onderwijs (www.deltascholen.org/BS-de-Wijzer.nl)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven