Christelijke Basisschool De Wijzer

Dalweg 40 6821 JP Arnhem

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wijzer

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit een directeur, een intern begeleider, 17 leerkrachten, een leerkrachtondersteuner, twee onderwijsassistenten, een opleider in de school, een conciërge en een administratief medewerker.

In het schooljaar 2022-2023 hebben wij 11 groepen;

groep 1/2a      groep 5
groep 1/2b      groep 6a
groep 1/2c      groep 6b
groep 3a         groep 7
groep 3b         groep 8
groep 4

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof vragen collega's aan via Afas.
Dit verlof wordt goedgekeurd door de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is verdeeld in drie bouwgroepen. De groepen 1 en 2, de groepen 3, 4 en 5 en de groepen 6,7 en 8. In de school hebben we een bouwcoördinator. Deze coördinator is het aanspreekpunt voor de gang van zaken binnen de school. De leerkrachten van een bouwgroep komen gemiddeld een keer in de week bijeen voor overleg. Zo wordt er naar gestreefd om tot gezamenlijke afspraken te komen die de doorgaande lijn binnen de bouw bewaken. Samen met de directeur, intern begeleider, vormen de bouwcoördinatoren het managementteam. Het managementteam komt regelmatig bijeen om het onderwijskundig en pedagogisch handelen binnen de school in een gezamenlijke lijn te waarborgen.

De school heeft een taal- , jonge kind- en een rekenspecialist. Zij zijn voorzitter van de taal-, het jonge kind- en rekenwerkgroepen. Twee keer per jaar doen zij een klassenconsultatie en geven de leerkrachten feedback op hun handelen in de klas op deze vakgebieden.   

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 maken we gebruik van een rooster waarin de hierboven genoemde vakken terugkomen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het spelen en samen leren werken in de groepen 1/2. Tevens volgen we de leerlingen door te observeren en doelgericht te werken aan activiteiten rondom Taal, Rekenen en Motoriek. We bereiden de kinderen spelenderwijs voor om te gaan lezen en rekenen.
Een aantal keer per jaar vult de leerkracht van groep 1/2 een digitale lijst in, waarin aangegeven wordt hoe de ontwikkeling van uw kind
verloopt. Twee keer per jaar bespreekt de leerkracht met de ouders aan de hand van haar bevindingen hoe uw kind zich op school ontwikkelt.
Aan de hand van deze ontwikkeling bespreken we met elkaar of het kind na twee jaar groep 1/2 toe is aan de stap naar groep 3.

Kinderen in de groepen 1/2 krijgen veel aanbod van de leerkracht, tevens extra instructie in een kleine kring. Daar kan de leerkracht heel gericht aan drie of vier kinderen aandacht besteden aan nieuwe lesstof of herhaling van lesstof. Dat kan zijn een nieuw spel/materiaal of werkje introduceren of nog eens het oefenen van de tel rij, de kleuren of vormen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 werken de leerkrachten met een rooster. Daarin zorgen wij dat alle vakken elke week aan bod komen. Leerkrachten stemmen met elkaar af op welke momenten dezelfde vakken aan bod komen, zodat er groep doorbrekend gewerkt kan worden.  
In de ochtenden wordt er in de groepen gewerkt aan rekenen, taal, lezen en spelling. In de middag werken we aan de overige vakken, waarbij de methode Blink Wereld een aanbod heeft van geïntegreerde vakken. Daarbij wordt thematisch gewerkt en zitten de vakken aardrijkskunde, natuur en geschiedenis geïntrigeerd.
Er is elke week anderhalf uur bewegingsaanbod van een vakdocent of van de eigen leerkracht met een gymbevoegdheid.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuning profiel (SOP) vindt u op onze website onder het kopje passend onderwijs (www.deltascholen.org/BS-de-Wijzer.nl)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Wijzer streven we ernaar om het beste uit alle leerlingen te halen. We passen ons lesaanbod daarom ook vaak aan. Sommige leerlingen krijgen extra instructie en extra tijd om te oefenen en te leren met begeleiding van een onderwijsassistent. Voor andere leerlingen wordt het lesaanbod ge-compact en verrijkt met andere uitdagende opdrachten. Daarnaast bieden we onze leerlingen aan om te leren leren en op een onderzoekende manier te leren. Zij werken dan gericht aan de executieve functies. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven