Basisschool Kunstrijk

Kazerneplein 2 6822 ET Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 doet mee met de landelijke eindtoets voor het basisonderwijs van het CITO.
Deze eindtoets vormt een richtlijn voor het te kiezen vervolgonderwijs, maar is zeker niet alles beslissend.    
Leerlingen uit groep 8 worden goed begeleid met hun stap naar het vervolg onderwijs.
Samen met de leerling en de ouders kijken wij welke school in het voortgezet onderwijs het meest geschikt is voor de leerling.
Samen met de leerkracht gaan de kinderen op een aantal scholen kijken.
Met de ouders heeft een adviesgesprek plaats.
Ook naderhand gaan wij na hoe de resultaten van onze leerlingen na een jaar voortgezet onderwijs zijn.
Wij kiezen daarbij voor “zekerheid”.
Bij twijfel tussen VWO en HAVO kiezen wij voor HAVO , omdat wij graag kiezen voor positieve onderwijservaringen voor onze leerlingen.
Uit verslagen en verhalen die wij over en van de kinderen uit het Voortgezet Onderwijs krijgen, blijkt dat wij in deze opzet goed slagen.
Onze leerlingen blijken veelal goed op hun plaats te zitten. “… van de … resultaten zijn meegerekend in het schoolgemiddelde, omdat voor … leerlingen het maken van de eindtoets niet wettelijk verplicht is. Zij vallen onder de zogenoemde ontheffingsgronden. De hier gepresenteerde cijfers zijn niet gecorrigeerd op basis van factoren als de eigen leerlijn van leerlingen en ziekte. Deze cijfers zijn dan ook niet bedoeld voor een inhoudelijke vergelijking tussen basisscholen.Desalniettemin stellen wij de doelen die wij met het onderwijsproces trachtten te behalen, hoger dan de realiteit laat zien. De school werkt planmatig en doelgericht aan het verhogen van de opbrengsten” 

 9 van de 14 resultaten zijn meegerekend in het schoolgemiddelde, omdat voor 5 leerlingen het maken van de eindtoets niet wettelijk verplicht is. Zij vallen onder de zogenoemde ontheffingsgronden. De hier gepresenteerde cijfers zijn niet gecorrigeerd op basis van factoren als de eigen leerlijn van leerlingen en ziekte. Deze cijfers zijn dan ook niet bedoeld voor een inhoudelijke vergelijking tussen basisscholen.Desalniettemin stellen wij de doelen die wij met het onderwijsproces trachtten te behalen, hoger dan de realiteit laat zien. De school werkt planmatig en doelgericht aan het verhogen van de opbrengsten” 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school


De tussenresultaten van het Leerlingvolgsysteem worden twee keer per jaar gemeten, in januari en in juni.De leerlingen maken de toetsen, ontwikkeld door Cito en de leerkrachten analyseren de resultaten Op basis van deze analyses worden er plannen gemaakt, om de leerlingen die dat nodig hebben te ondersteunen in het verbeteren van de resultaten.
Dat betekent dat we kijken naar groepen, subgroepen en individuele leerlingen.
We gaan uit van de onderwijsbehoeften, stellen doelen, bepalen het aanbod, evalueren en analyseren de resultaten voor al deze groepen voordat het aanbod weer opnieuw wordt aangepast.    

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

?De Rijksinspecteur voor het onderwijs inspecteert de school regelmatig. Het laatste Periodiek Kwaliteitsonderzoek Onderwijs (PKO) vond plaats in maart 2017. De resultaten zijn op de website van de inspectie te raadplegen: www.onderwijsinspectie.nl en het rapport is op deze pagina te lezen

Terug naar boven