Basisschool Kunstrijk

Kazerneplein 2 6822 ET Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk

Het team

Toelichting van de school

De kinderen op Kunstrijk zijn verdeeld over 9 groepen.
In die 9 groepen werken 6 meesters, 9 juffen en 2 onderwijsassistenten.
Daarnaast zijn er naast de directeur en de intern begeleider twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs , een concierge en een administratief medewerkster werkzaam.

Deze 23 mensen zorgen er samen voor dat er goed onderwijs aan uw kind gegeven wordt.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er een leerkracht verlof heeft, bijvoorbeeld wegens ziekte of een studie doen wij een beroep op de vervangers die werken in de vervangingspool van ons bestuur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij vinden het van groot belang dat de kinderen een plezierige schooltijd hebben, dat zij het leren als een leuke activiteit ervaren..
Onze school heeft relatief kleine groepen, waar kinderen in een fijne sfeer leren en werken met elkaar.  Met een afgewogen lespakket, cognitieve, motorische en sociaal emotionele aandacht voor uw kind, een goede voortgangscontrole en extra schoolactiviteiten worden de kinderen voorbereid op de wereld van morgen. we willen een stevig fundament leggen van waaruit de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Er is veel aandacht voor lezen, taal en rekenen , de vakken die van cruciaal belang zijn voor schoolsucces.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ieder kind is in principe welkom bij ons op school.
Bij elke kind kijken we naar wat mogelijk is binnen basisschool Kunstrijk.
Algemene grenzen zijn daarom moeilijk aan te geven omdat we op grond van de vraag van het kind en de mogelijkheden van de school telkens individuele afwegingen maken.
De vraag is dan altijd; wat is goed voor dit kind en kan de school dit voldoende bieden?     

Deze afwegingen zullen we maken bij onderstaande vraagstukken:  
Komt het welbevinden van het kind in het gedrang?
Heeft dit kind specifieke medische handelingen van de leerkracht nodig?
Heeft dit kind gedurende de hele dag veel verzorging nodig?
Brengt dit kind de rust, veiligheid en het leerproces van andere kinderen in gevaar?        

Passend onderwijs is het resultaat van ons gedrag als leerkrachten en directie.
Pedagogische tact, bewustwording van wederzijdse beïnvloeding en het opbouwen van een relatie met al onze leerlingen is het fundament van ons vakmanschap.
Passend onderwijs op Kunstrijk is géén individueel onderwijs, zolang kinderen in een groep zitten, hoe je ze ook ordent, is het onmogelijk om individueel maatwerk te leveren en voor ieder kind een eigen leerlijn, aanpak of benadering te realiseren.
Passend onderwijs op Kunstrijk kenmerkt zich wél door leerkrachten die persoonlijke aandacht hebben voor de kinderen, die de kinderen en hun behoeften kennen, erkennen en herkennen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aanbod aan het jonge kind

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
Zo kunnen ze goed van start op de basisschool.
Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang.
Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool.
Onze school is onderdeel van Kindcentrum Klarendal, dat bestaat uit Basisschool Kunstrijk, Kinderdagverblijf , peutergroepen en BSO Beestenboel.

Het kinderdagverblijf biedt opvang voor kinderen vanaf 3 maanden, bij de peutergroepen ( de voorschool) kunnen de kinderen vanaf 2 jaar terecht.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk De meeste kinderen van Beestenboel gaan na hun peutertijd naar Kunstrijk.
Tien weken voor de 4e verjaardag mag het kind starten met wenochtenden op de basisschool. Er is een nauwe samenwerking tussen de medewerkers van de voorschool en die van de basisschool, met als doel een doorlopende lijn in de taalontwikkeling te realiseren. 

Terug naar boven