Basisschool Kunstrijk

Kazerneplein 2 6822 ET Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Kunstrijk

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Kunstrijk is een school met een leerlingpopulatie die de culturele diversiteit van de 'Arnhemse maatschappij' op een evenwichtige manier weerspiegelt.
Wij zijn een school waar de belevingswerelden van kinderen uit de hedendaagse maatschappij elkaar ontmoeten; multicultureel en multireligieus.
Onze school is een school waar naast het normale onderwijsaanbod iets extra’s wordt gedaan, een school waar iets meer wordt geleerd dan ‘gewoon’.
Wij zijn een sterke, dynamische, ondernemende basisschool waar kinderen zich gemotiveerd ontwikkelen en het beste in zich zelf naar boven leren halen.
Op basisschool Kunstrijk wordt op een professionele manier met onderwijs omgegaan.
Dat betekent in de eerste plaats dat wij een goed en volledig onderwijsprogramma aanbieden.
De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kinderen “te halen wat er in zit”.
Wij stellen hoge eisen aan de leerlingen, maar wel aangepast aan ieders niveau en mogelijkheden.
Dit lukt, vinden wij, vooral als de kinderen het naar hun zin hebben op school.
Daarom is er meer dan alleen ‘hoge eisen stellen’ dat onze school typeert; “Eigenwaarde, zelfvertrouwen en trots”
Naast de belangrijke onderwijskundige taak hebben de leerkrachten ook nog een hele belangrijke pedagogische opdracht; veel aandacht besteden aan een prettige en veilige sfeer in de groep en de school.
We scheppen een veilig klimaat waarbij de belangrijkste kernwoorden zijn: betrokkenheid, veiligheid en geborgenheid, duidelijkheid en structuur.
Uiteindelijk zien wij het als onze belangrijkste taak dat naast dat de leerlingen veel leren, zij ook gelukkige mensen worden.
En wel op een manier dat elke leerling onze school na 8 jaar verlaat met een gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en trots. Eigenschappen die volgens ons belangrijk zijn, voor een goede uitgangspositie in de maatschappij van morgen.
Om u goede informatie te kunnen geven over Kunstrijk is onder andere deze schoolgids een goed middel.
In deze gids ziet u in het kort hoe ons onderwijs eruit ziet; welke uitgangspunten we gebruiken; hoe we werken; welke leerkrachten er zijn, enz. Ook leggen we door de schoolgids aan onze ouders verantwoording af over het reilen en zeilen op onze school.
Natuurlijk staat niet alles in de gids.
Als u vragen of opmerkingen hebt, horen we die graag.
U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek.  

Monique van der Meijde

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Actief leren in het mfc
  • Brede ontwikkeling
  • Zorg voor alle kinderen
  • Dialoog met ouders
  • Cultuur met kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het schoolveiligheidsplan zijn het antipestprotocol en de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld opgenomen.

Terug naar boven