De zYp

Peter van Anrooylaan 3 6815 GT Arnhem

Schoolfoto van De zYp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de resultaten die behaald zijn bij de kinderen die net geen SBO verwijzing kregen en waarbij we alle binnen onze school voorhanden middelen hebben ingezet om zoveel mogelijk leerrendement te behalen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling gebruiken wij in de groepen 1/2 het volgsysteem Focus PO. Er wordt gewerkt vanuit Thema's. Leerkrachten ontwikkelen hiervoor lessen die aansluiten bij de cruciale leerdoelen. In groep 3 t/m 8 worden de toetsen van CITO gebruikt om de ontwikkelingen van onze leerlingen te volgen. Resultaten worden twee maal per jaar geanalyseerd. De analyse is een middel om terug te kijken op de ingezette acties en om vervolgacties te formuleren voor de groep en de individuele leerlingen. Voor deze analyse gebruiken wij ook vanaf groep 3 Focus PO. 

De basis van ons onderwijsaanbod zijn de cruciale leerdoelen. Tijdens de lessen wordt ook formatief getoetst door middel van controle van begrip vragen of een korte opdracht. Ook methodetoetsen zijn een middel om tussentijds te evalueren wat er nodig is. Op deze manier hebben we de leerlingen steeds goed in beeld en kunnen we het aanbod en de aanpak steeds passend maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school mag iedereen zijn wie hij/zij is. Iedereen is uniek en daarom accepteren wij verschillen. Wij geloven in de kracht van de groep. Pesten is een groepsproces en pesten wordt bij ons daarom in de groep opgelost.

Uit de KiVa monitor, die jaarlijks twee keer wordt afgenomen, blijkt dat leerlingen op de Zyp zich meestal fijn voelen. Bij incidenten worden kinderen goed geholpen door de leerkrachten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Iedereen mag zichzelf zijn
  • Samen voor een fijne klas
  • Samen voor een fijne school

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven