Jenaplan basisschool de Sterrenkring

Blekerstraat 2 6828 EW Arnhem

 • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring
 • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring
 • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring
 • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring
 • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1/2 maken we gebruik van een observatiesysteem, daarmee kunnen we door observaties volgen hoe kleuters zich ontwikkelen. Het volgmodel is gevuld met kerndoelen, door de overheid vastgesteld. 
In de groepen 3 t/m 8 werken we voor de basisvaardigheden lezen, rekenen, taal en schrijven met kerndoelen.
De ontwikkeling van een kind houden we bij via observatie door de leerkracht en het vastleggen van de gemaakte vorderingen in een verslag. Voor de leerontwikkeling gebruiken we de resultaten van het werk dat kinderen maken binnen de verschillende vakgebieden, de zogenaamde methode gebonden toetsen. Daarnaast maken we gebruik van Leerling in Beeld. Dit omvat de leerlingvolgsysteemtoetsen. Aan de hand van de uitkomsten van al deze toetsen kijken wij of er aanpassingen nodig zijn voor het onderwijsaanbod op individueel, groeps- en schoolniveau.

 • Leerlingvolgsysteem toetsen: op vaste momenten toetsen we de kinderen op hun vorderingen op de verschillende leergebieden. We analyseren de uitkomsten en bepalen of we ons onderwijsaanbod moeten aanpassen.
 • De uitkomsten van de halfjaarlijks toetsen en de methodegebonden toetsen zijn samen met de bevindingen van de leerkracht de basis voor het geven van het voorlopig schooladvies eind groep 7.
 • Doorstroomtoets: in februari wordt deze in groep 8 afgenomen. De doorstroomtoets geeft een objectief beeld van de cognitieve vaardigheden van elk kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets. Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets.

Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag.

Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren.

Tot stand komen van het advies:

We adviseren kansrijk en vanuit hoge verwachtingen, maar wel goed onderbouwd door data. Een goede onderbouwing van het advies wordt gebaseerd op met name de citoscores van Begrijpend lezen en Rekenen/Wiskunde (m.n. scores groep 6 t/m 8).

In het advies wordt meegenomen: de leerresultaten van de leerling (Cito-LVS en methodetoetsen), de motivatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, eventueel aanwezig IQ-onderzoek en de werkhouding van de leerling. Bij de onderbouwing van het advies, maken we o.a. gebruik van het hulpmiddel onderbouwing schooladvies. Het is mogelijk om zowel enkelvoudige als dubbele adviezen te geven, maar een enkelvoudig advies heeft de voorkeur.

Als uit de score van de eindtoets een hoger uitstroomniveau blijkt dan het definitieve schooladvies, mag het voorlopige schooladvies worden bijgesteld. Een heroverweging wordt eerst met leerkrachten groep 8 + KC besproken en vervolgens met ouders (Vragen ter bespreking: bevestigt de hogere toetsuitslag een recente groei van de leerling? Is de leerling initieel mogelijk onderschat? Zit de leerling net op de grens tussen twee niveaus en welke niet-cognitieve kenmerken geven dan de doorslag voor het al dan niet bijstellen van het advies?).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Sterrenkring is een Jenaplanschool.
Een van de pijlers van het Jenaplanonderwijs is "gesprek". Deze heeft tot doel: ervaringen en belevenissen delen, goede luisterhouding aanleren, positief kritisch zijn, open en respectvol naar elkaar je mening geven en die goed verwoorden. 
In een driejarige stamgroep met kinderen van verschillende leeftijden leren de kinderen van elkaar en met elkaar. Net zoals je thuis prachtig kan leren van je oudere broer/zus maar ook: de leraar voor je jongere broer/zus kan zijn!
Met onze maandelijkse vieringen onderstrepen we het belang van "bij elkaar horen". We helpen elkaar en leren hoe we omgaan met elkaar. Als kinderen hulpvragen hebben op sociaal gebied, begeleidt de leerkracht daarbij. Kinderen kunnen ook elkaar ondersteunen door een maatje te zijn voor iemand die dat nodig heeft. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Leren van en met elkaar
 • Goede, snelle aanpak pesten
 • Een veilig leerklimaat

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 4 juli 2023 heeft de onderwijsinspectie een herstelonderzoek uitgevoerd. Het oordeel na dit onderzoek is een voldoende op alle standaarden van het inspectiekader. Hier zijn we heel trots op! (een jaar eerder was de school nog als onvoldoende beoordeeld).

Voor burgerschap hebben we nog een kleine opdracht liggen. De visie en activiteiten staan goed beschreven. Nu moeten we de doorgaande lijn beter in beeld brengen. 

In de bijlage vindt u het meest recente inspectierapport.

Terug naar boven