Jenaplan Basisschool De Troubadour

Rijksweg-West 63 6842 BB Arnhem

  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een keer per twee schooljaren worden de kinderen van de bovenbouwgroepen uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek. De uitslagen worden met de kinderen besproken en zijn aanleiding voor mogelijke aanpassingen en bijstellingen. In schooljaar 2021/2022 is er weer een leerlingtevredenheidspeiling geweest (in de bovenbouw, groep 6/7/8).

We zijn ontzettend blij met de uitkomst; Gemiddeld een 8.7!

We zien dat kinderen zich prettig en veilig voelen in de groep en op school. Natuurlijk blijven we alert op signalen waaruit blijkt dat dit bij een kind anders is en er zorg is. Deze hoge score willen we vasthouden. Wij geloven dat dit een belangrijke pijler is om tot leren te komen.

Elke 6 weken heeft een leerlingenraad (met evrtegenwoording van leerjaar 6, 7 en 8) een overleg met de directie en bespreken zij de dagelijkse gang van zaken op school, maar ook wat er leeft onder de leerlingen. De directie kan ook de leerlingenraad vragen mee te denken over bepaalde thema's. Er is een roulerende voorzitter en notulist. De leerlingenraad vergadert daarnaast tussendoor ook 1 keer zonder directie. Deze bijeenkomsten zijn veelal praktisch om zaken uit te zoeken of thema's op te pakken.

Thema's en onderwerpen die inmiddels besproken en opgepakt zijn door de leerlingenraad zijn;

- Nieuwe boeken schoolbieb; Onder begeleiding van een leerkracht zijn voor alle bouwen nieuwe boeken aangeschaft voor de schoolbieb. Met een budget, kwaliteitseisen vanuit de school en wensen van de leerlingen op onze school zijn er veel nieuwe boeken aangeschaft.

- Nieuwe vogelnaam voor extra groep door peiling onder alle leerlingen.

-Afvalprikken. Aanschaf van afvalprikkers en afvalzakringen om rondom de school en in de wijk met kleine groepjes (bouw doorbroken) een bijdrage te leveren aan een schone leefomgeving.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Een keer per twee jaar worden alle ouders van de scholen van Flores uitgenodigd het oudertevredenheidsonderzoek van het BVPO in te vullen

Schooljaar 2021/2022 is de peiling uitgevoerd. De Uitkomsten leest u hieronder:

Er zijn ruim 80 ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. Hiermee is de uitkomst realistisch en waardevol. We zijn heel blij met de successcore ‘Goed’ die als gemiddelde uit alle respondenten naar voren is gekomen.We zijn er trots op dat we op veel onderdelen een verbetering zien ten opzichte van de laatste peiling. Ouders scoren onze school hoog op sfeer in het gebouw (94%), leereffect (93%), met plezier naar school gaan (92%), aansluiting op niveau (90%) en omgang leerkracht met leerlingen (90%). Belangrijkste kritiekpunten zijn de veiligheid op weg naar school (42%), extra mogelijkheden goede leerlingen (26%), uitstapjes/excursies (26%) en aandacht voor creatieve vakken (25%). Op basis van deze kritiekpunten is een plan van aanpak opgesteld.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven