Basisschool Pieter de Jong, locatie Kempenaer

Mr.J.M. de Kempenaersingel 4c 6836 MH Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool Pieter de Jong, locatie Kempenaer
  • Schoolfoto van Basisschool Pieter de Jong, locatie Kempenaer
  • Schoolfoto van Basisschool Pieter de Jong, locatie Kempenaer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten. Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op een andere manier. Daarbij wordt naar twee zaken gekeken:1) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F). 2) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S).Omdat er, vanwege de Covid-crisis, in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen worden in deze schoolgids de leerresultaten van schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2020-2021 gebruikt om het gemiddelde over drie jaren te berekenen. Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaren het basisniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens)van de Inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie, scoren wij hier boven. Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens). Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie, scoren wij hier onder.
Signaleringswaarde (ondergrens) basisniveau 1F     Landelijk gemiddelde basisniveau 1F       School gemiddelde basisniveau 1F                                                          85,0%                                                        95%                                                              97 %

Signaleringswaarde (ondergrens) streefniveau 2f/1S   Landelijk gemiddelde streefniveau 2f/1S    Schoolgemiddelde streefniveau 2f/1S                                             45,5%                                                          57,1%                                                             52 %
Wij zijn op dit moment tevreden met deze resultaten. Mede doordat we zien dat het schoolgemiddelde van het streefniveau 2F/1S stijgende is de afgelopen 3 jaar. Onze ambitie is echter meer. We kijken kritisch naar ons onderwijs en we zijn altijd bezig om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Dit kan zijn door te gaan werken met nieuwe methodes of door het versterken van onze leerkrachtvaardigheden. Op de site en in de Schoolgids zijn de eindtoets gegevens van 2020 - 2021 nog niet opgenomen. Deze gegevens worden rechtstreeks uit Bron gehaald en daar hebben wij geen invloed op. Het geeft een vertekend beeld met boven- en onderstaande gegevens. De score van de eindtoets 2020  2021 was 536,5. Dit is boven het landelijk gemiddelde van 534,5.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 In de groepen 1-2 maken we gebruik van een observatie en registratiesysteem. Op deze manier worden de kinderen systematisch gevolgd en begeleid. In de groepen 3 t/m 8 worden twee maal per jaar methode onafhankelijke Cito toetsen afgenomen. Daarnaast nemen we in de groepen 3 t/m 8 methode gebonden toetsen af. Bij rekenen en taal wordt bij aanvang van een nieuw blok een schaduw-/ signaleringstoets afgenomen om het aanbod af te stemmen op de leerling en de groep. Het blok wordt afgesloten met een methode gebonden toets. Deze gegevens worden direct gebruikt om de indeling in instructiegroepen te maken en de lesinhoud vorm te geven. De Cito toetsen worden zowel op leerling-,leerkracht-, groeps-, als schoolniveau geanalyseerd. Deze analyses worden in een groepsbespreking door de leerkracht en intern begeleider besproken en omgezet in actie punten waar nodig. Deze analyses en de trendanalyses worden ook besproken met de directie. Hieruit volgen afspraken op schoolniveau.

We gebruiken de volgende toetsen:

Technisch lezen CITO DMT en AVI groep 3 t/m 8
Begrijpend lezen CITO groep 4 t/m 8
Rekenen en wiskunde Cito groep 3 t/m 8
Spellingtoets  Cito groep 3 t/m 8
Taalverzorging Cito groep 6 en 7
Studievaardigheden Cito groep 6 en 7
Cito Spellingtoets voor werkwoorden groep 7 en 8
Cito eindtoets groep 8

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de gegevens van het Cito Leerlingvolgsysteem geven wij de leerlingen in groep 8 een schooladvies. Het schooladvies is zowel gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling als de werkhouding en inzet van het kind. De groei van het kind monitoren wij in het leerlingvolgsysteem.
In het schooladvies vermelden wij welke vorm van voortgezet onderwijs wij het best bij uw kind vinden passen en waar het hoogstwaarschijnlijk het best tot zijn recht komt. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Kempenaersingel vinden wij het belangrijk te werken in een goede sfeer.

Een prettig leefklimaat is voor ons de basis om onze kinderen tot maximale ontwikkeling te laten komen. Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn hier samen verantwoordelijk voor. We vinden het belangrijk om met onze kinderen te werken vanuit de volgende 3 kernwaarden (Kapstokregels):

1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

2. Wij zorgen er gezamenlijk voor dat onze school veilig is voor iedereen.

3. Wij zijn zuinig met de school, de spullen van de school en die van een ander.

Op de locatie Kempenaersingel betekent dit: Dat we ons allemaal veilig voelen (kinderen, ouders en personeel).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zorg en veiligheid
  • normen, waarden en respect
  • meedoen, verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 7 januari  2021 een herstelonderzoek gedaan. Het herstelonderzoek is op 3 maart 2021 vastgesteld.

Terug naar boven