Basisschool Pieter de Jong, locatie Kempenaer

Mr.J.M. de Kempenaersingel 4c 6836 MH Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool Pieter de Jong, locatie Kempenaer
  • Schoolfoto van Basisschool Pieter de Jong, locatie Kempenaer
  • Schoolfoto van Basisschool Pieter de Jong, locatie Kempenaer

Het team

Toelichting van de school

De Pieter de Jong Kempenaer heeft een gemêleerd team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekteverlof of bij een ander soort verlof van personeel maken wij gebruik van de centrale vervangingspool. Hierin zitten (vaste) poolleerkrachten die voor de vervanging zorgen. Mocht er geen vervanging voorhanden zijn, dan kijken wij of zittend personeel inzetbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, dan verdelen wij de kinderen over andere groepen. Is dit laatste niet mogelijk dan zijn wij genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle lessen bewegingsonderwijs worden door een vakleerkracht gegeven.
In de groepen 1- 2 is dat wekelijks. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer in de week drie kwartier les.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Goed onderwijs bieden is waar we voor staan, waarbij taal, lezen en rekenen een belangrijke plaats in nemen. Deze zijn de basis om later goed te kunnen functioneren. Door zoveel mogelijk concrete doelen te stellen, onze organisatie zo in te richten streven we ernaar tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. Naast onze onderwijskundige verantwoordelijkheid, hebben wij eveneens een opvoedkundige taak.  We stimuleren, ondersteunen en dagen kinderen uit. We gunnen elk kind een plek op onze school om zich binnen hun eigen talenten te ontwikkelen. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen opvangen, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. U kan hier meer over lezen in ons School Ondersteuning Profiel (SOP). Deze is te vinden op de website van de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken nauw samen met  de kinderopvang organisatie Tussenthuis en met de peuterspeelzaal Jip en Janneke van SPA. Het doel  is om met een programma de voor- en vroegschoolse educatie van de kinderen te stimuleren en hen voor te bereiden op groep 1 van de basisschool. We willen een doorgaande lijn tussen de basisscholen en de voorschoolse voorzieningen. De ontwikkeling van kinderen staat voorop en moet door lopen. In Arnhem werken we het Arnhems overdrachtsformulier. Daar waar nodig, is er een warme overdracht. Uiteraard met goedvinden van de ouder(s).


Terug naar boven