Het JongLeren

Pallas Atheneplein 2 6846 XA Arnhem

Schoolfoto van Het JongLeren

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het is onze ambitie om het maximale bijdragen aan de totale ontwikkeling van het kind!

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.
We streven ernaar dat ieder jaar de score van het kind op de Eindtoets overeenkomt met het schooladvies. Want dan is de Eindtoets niet een momentopname, maar sluit het aan bij het niveau van het kind.

De eindtoetsscores worden ieder jaar geanalyseerd en leiden tot acties en interventies om ons onderwijs te verbeteren. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Hoe volgen wij ons onderwijs  

De vorderingen van de leerlingen tijdens het leerproces worden continue gevolgd. Dit gebeurt middels observaties, corrigeren van werk, toetsen. Het ligt onder de verantwoording van de leerkracht om dit op een adequate manier te doen. Om er zorg voor te dragen dat wij resultaten behalen met ons onderwijs maken wij gebruik van verschillende vormen van toetsen:  

·         Methode gebonden toetsen bij rekenen, lezen en taal
·         Cito-leerlingvolgsysteem voor taal, rekenen, lezen, woordenschat (afname periode januari – mei / juni)
·         Scol-leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling/welbevinden
·         Monitoring door bureau PAS op bestuurlijk niveau.  

Alle toetsen worden geanalyseerd, zodat de leerkrachten weten welke aspecten, voor welk kind, meer aandacht en zorg nodig hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze Visie: waar staan wij voor? Wij bieden een veilige leeromgeving waarin leerlingen samen kunnen leren en zich ontwikkelen. Op onze school zijn leerlingen steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en resultaten. Wij gaan uit van verschillen tussen leerlingen en hebben van alle leerlingen hoge verwachtingen. Wij helpen en stimuleren elkaar en zijn trots op de successen van ieder kind.  

Onze Missie: waar gaan wij voor? Wij voelen ons verbonden met de uitgangspunten van de Essential School. Alle vaardigheden dragen bij tot een totale ontwikkeling van het kind. 

De 10 Essentials staan uitgebreid beschreven in onze Schoolgids 2021-2022

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Gelijkheid; ieder doet ertoe
  • Gezamenlijk verantwoordelijk
  • Wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft dit rapport geschreven na drie jaar van het bestaan van de school. Ondertussen zijn een aantal van de aanbevelingen van de inspectie verwerkt en toegepast.

Terug naar boven