Het JongLeren

Pallas Atheneplein 2 6846 XA Arnhem

Schoolfoto van Het JongLeren

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten die ziek zijn, worden vervangen door een invalleerkracht. Mochten deze niet meer beschikbaar zijn, dan kan er een beroep gedaan worden op de IB-er of directie. In geval van geen vervanging kunnen ook groepen worden samengevoegd. We proberen zo te voorkomen dat leerlingen naar worden huis gestuurd.

Wanneer leerkrachten verlof hebben vanwege studie of andere redenen wordt er altijd gezorgd voor vervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Uw kind gaat voor het eerst naar school.

Voor veel ouders/verzorgers, is dat hun eerste ervaring met het Basisonderwijs. Dit is een bijzondere gebeurtenis. Daarom lijkt het ons nuttig u vooraf op papier praktische informatie te geven over de dagelijkse gang van zaken binnen de groepen 1 en 2 op basisschool Het JongLeren. 

Informatieboekje

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het onderwijs op Het JongLeren is gebaseerd op drie pijlers: 

Sociaal emotionele ontwikkeling; leren wie je bent en wat je kunt.
Kennis uitbreiden; maximaal ontwikkelen op kennisniveau.
Toepassen van kennis; leren toepassen, stapsgewijs en doelgericht

Sociaal Emotionele Ontwikkeling vinden wij van groot belang voor het welzijn, functioneren en het kunnen leren van het kind. Ook voor het opbouwen van een mooi en zelfstandig leven is dit van wezenlijk belang. 

Kennis uitbreiden gebeurt tijdens de lestijden: taal, lezen, spelling, schrijven, rekenen, et cetera. 

Kennis toepassen gebeurt onder ateliertijd in de rijk ingerichte en voorbereide leeromgeving: taalatelier, rekenatelier, wereldatelier, kunstatelier, kunstbeschouwing-/tekenatelier, muziek-/drama-atelier, wetenschap-/techniekatelier. 

Op de drie pijlers wordt gewerkt aan vijf hoofdthema’s per jaar: geschiedenis, kunst & cultuur, aardrijkskunde, techniek en natuur. 

Wilt u meer weten over de opbouw van ons onderwijs? Dan staat dit uitgebreid beschreven in onze schoolgids.

Schoolgids

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

http://hetjongleren.eu

Op deze site is het onderwijs ondersteuningsprofiel te bekijken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij krijgen ook leerlingen die instromen vanuit peuterspeelzalen/kinderdagverblijven in de buurt. 

Terug naar boven