De Witte Vlinder

Kloosterstraat 85 a 6824 RC Arnhem

  • Schoolfoto van De Witte Vlinder
  • Schoolfoto van De Witte Vlinder
  • Schoolfoto van De Witte Vlinder
  • Schoolfoto van De Witte Vlinder
  • Schoolfoto van De Witte Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

De Witte Vlinder is een openbare basisschool. Dat betekent dat alle kinderen ongeacht afkomst of (geloofs)overtuiging welkom zijn. We gaan uit van het universele en van gelijkwaardigheid tussen mensen, dat leidt tot contact en verbinding. We zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort, want je valt niet af waar je bij hoort. De school wil kinderen opleiden en bijdragen aan hun vorming en wel zo, dat ze kunnen deelnemen aan de samenleving met een diversiteit aan culturen en achtergronden. Een tolerante samenleving waarin dit vanzelfsprekend geaccepteerd wordt en waarin mensen nieuwsgierig zijn naar elkaars gebruiken en gewoonten en waarbij we uitgaan van statistieken i.p.v. vooroordelen. Dit bevordert verdraagzaamheid en integratie. We geven kinderen een breed wereldbeeld mee en niet vanuit één geloofsovertuiging of wereldbeeld, zodat ze zaken vanuit verschillende perspectieven kunnen benaderen, dat leidt tot verbinding en draagt bij aan integratie. Kinderen leren op school de hoofdzaken over geestelijke stromingen en welke rol die in de Nederlandse multiculturele samenleving spelen. Ook leren we ze bewust na te denken over verschillen en overeenkomsten tussen mensen en tolerant en respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen.

We leren kinderen dat een mening met gedrag gepaard gaat. Centraal staat het streven om kinderen over de rol van religie en levensbeschouwing te leren nadenken en hen te helpen daarover een eigen standpunt in te nemen en grenzen te trekken, nu en in de toekomst. We geven ze een leeromgeving waarin keuzevrijheid, zingeving en creativiteit een plek krijgen. Dit draagt bij aan hun eigenheid: wie ben ik en hoe verhoud ik me tot anderen en tot mezelf. Hiermee dragen we bij aan hun persoonlijkheidsontwikkeling en geven we ze houvast en perspectief. Als school brengen we kinderen met uiteenlopende onderwerpen, praktijken en standpunten in aanraking. Deze zaken worden besproken en van verschillende kanten belicht. Kinderen leren te 5 onderzoeken wat mogelijke kansen en/of bedreigingen zijn. Hiermee stimuleren we de sociale en maatschappelijke betrokkenheid

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opbrengstgericht werken
  • Vreedzame School
  • Convergente differentiatie
  • Accent op de basisvaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Witte Vlinder zitten voornamelijk leerlingen uit de wijk de Geitenkamp.

Leerlingenraad

Leerlingen denken mee. In het schooljaar 2022-2023 over de invulling van de verlengde leertijd. De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben gesolliciteerd naar een plekje in de leerlingenraad. Deze leerlingenraad hebben we in het leven geroepen zodat zij ook kunnen meedenken over activiteiten en andere invulling rondom de verlengde leertijd. Uit elke groep zijn 2 leerlingen gekozen, na een heus sollicitatiegesprek. Heel bijzonder is om elke keer weer te zien wat voor talenten en vaardigheden kinderen dan laten zien die ze in de groep niet altijd laten zien. Meedoen in de leerlingenraad geeft ze ook de kans om verantwoordelijkheid te nemen voor dingen, nadenken over je mening en deze dan op een gepaste wijze geven. Luisteren naar elkaar en even op je handen gaan zitten als je het ergens niet mee eens bent. Kortom, leren buiten de klas, op school op een andere manier.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven