Openbare Jenaplanschool Heijenoordschool

Gentiaanstraat 25 6813 ES Arnhem

  • Het gesprek is een van de basisactiviteiten van een Jenaplanschool.
  • Samen vieren wat je hebt geleerd of hebt meegemaakt.
  • Tijdens het werkuur krijgen de kinderen instructie in de basisvaardigheden of zijn zelfstandig aan het werk.
  • Door middel van spel doen kinderen ervaringen op.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

In de groepen voorschool t/m 8 worden twee maal per jaar de Cito toetsen afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 wordt bij alle vakken ieder blok afgesloten met een methode gebonden toets. De gegevens van de methode gebonden toetsen worden direct gebruikt de lesinhoud vorm te geven. 

De Cito toetsen worden zowel op leerling-, leerkracht-, groeps-, als schoolniveau geanalyseerd. Deze analyses worden in een groepsbespreking door de leerkracht en intern begeleider besproken en omgezet in actie punten waar nodig. Deze analyses en de trendanalyses worden ook besproken met de directie. Hieruit volgen afspraken op schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

JENAPLAN

* Elk mens is uniek; zo is er maar 1. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde. 

* Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door: zelfstandigheid,kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, sexuele gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken. 

* Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijkerelaties nodig:met anderemensen;met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur;met de niet zintuigelijk waarneembare werkelijkheid. 

* Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken  

* Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert.

* Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders identiteitsontwikkeling. 

* Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met verschillenen veranderingen wordt omgegaan. 

* In de school vindt overwegendheterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ieder kind is uniek
  • Samen leren is samen leven
  • Zorg voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven