Openbare Jenaplanschool Heijenoordschool

Gentiaanstraat 25 6813 ES Arnhem

  • Het gesprek is een van de basisactiviteiten van een Jenaplanschool.
  • Samen vieren wat je hebt geleerd of hebt meegemaakt.
  • Tijdens het werkuur krijgen de kinderen instructie in de basisvaardigheden of zijn zelfstandig aan het werk.
  • Door middel van spel doen kinderen ervaringen op.

Het team

Toelichting van de school

De personele gegevens in schoolvenster komen niet overeen met de personeelsgegevens van de Heijenoordschool. Oorzaak hiervan is dat deze school een verzamelschool is waar ook alle personeelsleden die bovenschools voor de gehele stichting werken bij deze school staan vermeld.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van de stamgroepsleider komt er een vervanger intern of vanuit de vervangingspool van de stichting.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school  

·        het niveau van de basisondersteuning,

·        welke extra ondersteuning de school kan bieden,

·        hoe deze ondersteuning is georganiseerd en

·        wat de ambities zijn.  

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband isafgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in hetondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school metde haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extraondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen debasisondersteuning valt. Hetondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term PassendOnderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van descholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijsis de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen dieextra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd. HetSOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad(MR) heeft adviesrecht op het SOP.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven