Basisschool Jan Ligthart

Olingermeeden 2 9903 ET Appingedam

Schoolfoto van Basisschool Jan Ligthart

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen op de Jan Ligthart worden gedurende hun schooltraject gevolgd met het leerlingvolgsysteem van Cito voor de cognitieve ontwikkeling en de Iep voor de eindtoets. Daarnaast gebruiken we Zien om te zien hoe het zit met de affectieve en sociale ontwikkeling. De gegenereerde gegevens worden ieder jaar twee keer geanalyseerd. Op deze analyses wordt ons onderwijs dan afgestemd. In onze school wordt niet specifiek getraind op de eindtoets. We vinden het wel belangrijk dat de toets gemaakt wordt omdat hierdoor een beeld wordt verkregen van hoe de school het doet ten opzichte van de andere basisscholen in Nederland. Het blijkt dat de Jan Ligthart goed scoort. De resultaten liggen op een voldoende niveau. Wat wij belangrijker vinden dan de eindtoets, is hoe onze leerlingen het doen in het voortgezet onderwijs. Uit de gegevens die we krijgen vanuit het Voortgezet Onderwijs en uit de overleggen die we hebben met deze scholen, blijkt dat onze leerlingen goed op niveau worden verwezen en dan hun resultaten prima zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven