Prof W J Bladergroenschool Appingedam

Pastorielaan 2 9901 CE Appingedam

Schoolfoto van Prof W J Bladergroenschool Appingedam

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Respect
  • Duidelijkheid
  • Openheid
  • Betrouwbaarheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het is een gecombineerde school met SO en SBO leerlingen, gedurende het schooljaar zitten er in totaal ongeveer 145 leerlingen bij ons op school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Ketenpartners/samenwerkingspartners

We werken samen met diverse partners zowel op leerling niveau als op schoolniveau. Met onze partners werken we samen, ontwikkelen we nieuwe producten en dienen we hetzelfde belang. Namelijk dat het goed gaat met onze leerlingen en dat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, maar ook regionaal dat het onderwijsaanbod complementair en passend is voor alle kinderen in de regio.

Omdat onze school een bovenregionale school is werken we samen met diverse gemeenten. Waaronder: Eemsdelta, Hogeland & Midden-Groningen. Met de jeugdconsulenten van het Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en leerplichtambtenaren van bovenstaande gemeentes is frequent overleg en afstemming.

We werken ook samen met hulpverlening geïndiceerd door het CJG of de huisarts. Deze organisatie worden betrokken door de hulpvraag van ouders en kind. In de driehoek ouders – kind – school streven we er naar om samen de ondersteuning aan de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Onze belangrijkste partners in de zorg zijn onder andere; Reik, Elker/Boog en Molendrift.

SWV 20.01

Met het Samenwerkingsverband wordt nauw samengewerkt; ook om nieuwe aanvullende onderwijsfaciliteiten mogelijk te maken. Er is nauw contact wanneer het b.v. gaat om mogelijke thuiszitters. Daarnaast werken wij ook met het samenwerkingsverband samen voor de ontwikkelingen van de ondersteuningsbehoeften van de hele school

Andere scholen: Stichting voortgezet onderwijs Eemsdelta bestaat uit meerdere scholen voor voortgezet onderwijs. Locatie Georg Martens biedt onderwijs aan leerlingen met de PRO (Praktijk) uitstroom. Om de overstap voor onze leerlingen groep 7/8 met uitstroom PRO goed voor te bereiden werken we samen met deze locatie. 

Reguliere scholen: met alle schoolbesturen in de regio vindt samenwerking plaats bijv. Marenland en Noordkwartier, Lauwers en Eems, VCPO Noord-Groningen. Leerlingen van deze schoolbesturen met een uitstroom perspectief richting praktijkonderwijs kunnen de praktijklessen binnen onze school volgen. Tevens bieden wij een mogelijkheid tot symbiose. Waarbij een leerling tijdelijk in onze school vertoeft met het streven zo snel als mogelijk (weer) deels op een reguliere school het onderwijs volgen.

In samenwerking met de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier is een terugplaatsingsprotocol opgesteld waarbij leerlingen met ondersteuning vanuit SBO De Delta en/of vanuit het RET geschakeld worden naar het regulier onderwijs

Terug naar boven