Prof W J Bladergroenschool Appingedam

Olingermeeden 3 9903 EX Appingedam

Schoolfoto van Prof W J Bladergroenschool Appingedam

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van S(B)O De Delta/ Prof.W.J. Bladergroenschool Appingedam voor het schooljaar 2022-2023. De schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers van leerlingen en leerlingen die al op onze school zitten of hier binnenkort naartoe zullen gaan. Het is een gecombineerde school met SO, SBO en ZML leerlingen, gedurende het schooljaar zitten er in totaal ongeveer 160 leerlingen bij ons op school.

De schoolgids is door het ministerie van onderwijs verplicht gesteld, mede om het voor ouders mogelijk te maken zich beter te oriënteren op de schoolkeuze voor hun kind. De leerlingen die op de S(B)O De Delta/ Prof.W.J. Bladergroenschool Appingedam zitten, hebben extra ondersteuning en begeleiding in het onderwijs nodig. In de gids wordt een beeld geschetst van wat u van het onderwijs op de S(B)O De Delta/ Prof.W.J. Bladergroenschool Appingedam kunt verwachten.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

·        hoe de organisatie van het onderwijs is geregeld;

·        de inhoud van het onderwijs;

·        de begeleiding van leerlingen;

·        de ontwikkeling van het onderwijs in de school;

·        de resultaten van het onderwijs.

Daarnaast staat in de gids allerlei nuttige informatie over onder andere schooltijden, vakanties, regelingen en afspraken. Deze schoolgids is, in samenwerking met de medezeggenschapsraad en onder verantwoordelijkheid van het bestuur samengesteld door medewerkers van de school. We hopen dat deze gids inzicht geeft in hoe het onderwijs op onze school is verzorgd. [1] Als er ‘ouders’ staat worden hier ook de verzorgers en/of opvoeders mee bedoeld.

Zoals een rivierdelta een veelstromengebied is, waar iedere stroom z’n eigen weg mag gaan, zo willen de teamleden van SBO ‘De Delta’ samen met ouders/verzorgers een veilige omgeving scheppen waar voor iedere leerling kansen en mogelijkheden zijn om zich optimaal te ontwikkelen. Wij bieden onderwijs aan kinderen die niet ten volle kunnen profiteren van het onderwijsaanbod op een reguliere school

Belangrijk hiervoor:

 • Veiligheid, structuur en rust;
 • Pedagogisch en didactisch handelen in samenhang met de zorg voor de leerling;
 • Passend onderwijsaanbod aan leerlingen met leer- en/ of gedragsproblematiek die een uitstroomperspectief hebben in de range van praktijkonderwijs tot en met vwo-onderwijs;
 • Een nauwe samenwerking met ouders en het creëren van een stevige driehoek leerling-ouders-school.

De focus binnen de school ligt op:

 • De ontwikkeling van de leerlingen volgen;
 • Opbrengst- en handelingsgericht werken;
 • Hoge verwachtingen;
 • Professionele, oplossingsgerichte en positief ingestelde leerkrachten;
 • Een inspirerende leeromgeving aanbieden die blijft prikkelen tot verkenningen en ontdekkingen die bijdragen aan succeservaringen, kortom: innoverend en vernieuwend lesgeven;
 • Voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kwaliteit
 • Respect
 • Duidelijkheid
 • Openheid
 • Betrouwbaarheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het is een gecombineerde school met SO (Speciaal Onderwijs Cluster 3 en Cluster 4) en SBO (Speciaal Basis Onderwijs) leerlingen, gedurende het schooljaar zitten er in totaal ongeveer 175 leerlingen bij ons op school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?