Gravin van Rechterenschool

Gentenhof 10 6629 AX Appeltern

 • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
 • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
 • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
 • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
 • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op een kleine school is het aantal schoolverlaters beperkt. In schooljaar 2021-2022 hebben acht groep 8-leerlingen aan de Cito-Eindtoets mee gedaan. Aankomend schooljaar zullen vier groep 8-leerlingen hieraan deelnemen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school besteed structureel en systematisch aandacht aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we door goed te kijken en te luisteren en met regelmaat te toetsen. Dit toetsen doen we op verschillende manieren:

 • formatief toetsen (een doorlopend proces van informatie verzamelen over de leerresultaten)
 • methode gebonden toetsen
 • afnemen van halfjaarlijkse cito-toetsen (M- en E-toetsen)
 • eindtoets in groep 8

Alle resultaten worden gebruikt en geanalyseerd op leerling-, groeps- en schoolniveau. De analyse dient als feedback voor de lesvoorbereidingen (waar moet extra aandacht heen, worden de doelen behaald, hebben sommige leerlingen extra ondersteuning nodig?). In de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider (5x per jaar) wordt op groepsniveau de analyse van de M- en E-toetsen besproken en verbeteracties uitgezet. Met het team wordt de schoolanalyse besproken en gezamenlijk wordt gekeken of de schoolnormen worden behaald en of er aanpassingen in het onderwijsleerproces gedaan moeten worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 geeft de leerkracht in overleg met de intern begeleider een eerste voorlopig advies met betrekking tot het vervolgonderwijs voor de groep 7-leerling. Dit advies is gebaseerd op de resultaten die zijn ingevoerd in het leerlingvolgsysteem en de ervaringen van de leerkrachten. We kijken hierbij naar cognitieve mogelijkheden en werkhouding. 

Groep 8-leerlingen krijgen in januari het definitieve advies voor het vervolgonderwijs. 

De grafiek hiernaast laat het vervolgonderwijs van de groep 8-leeringen uit het schooljaar 2021-2022 zien. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onderwijs gaat over meer dan taal en rekenen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot fijne mensen die goed voor zichzelf en de mensen om hen heen zorgen. Met alle teamleden gezamenlijk zorgen wij voor een veilig en stimulerend leef-, speel- en werkklimaat. De basis van ons pedagogisch handelen is de Kanjertraining. Vanuit deze aanpak spreken we met de kinderen. 

Ouders zijn blij met de gemoedelijke sfeer op de Gravin waarin leerlingen zorg voor elkaar dragen en alle leerlingen ongeacht hun leeftijd of groep met elkaar spelen. Dit willen wij zeker behouden. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • We vertrouwen en helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Iedereen hoort er bij

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2022 heeft de onderwijsinspectie een bezoek op de Gravin van Rechterenschool uitgevoerd. Naar aanleiding van dit bezoek heeft zij het oordeel 'zeer zwak' gegeven. Het team van de Gravin is enorm geschrokken van dit oordeel. In het inspectierapport staat het volgende:

Wat gaat goed:
Aanbod op school is voldoende en voldoet aan kerndoelen?
De school voldoet aan wettelijke eisen die aan de veiligheid worden gesteld?
Ontwikkelingsgericht onderwijs (betekenisvol) in de onderbouw
Pedagogisch handelen respectvol en positief

Wat kan/moet beter (is beschreven in een verbeterplan door het schoolteam)
Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
teambrede structuur en afspraken over extra ondersteuning - wanneer en hoe?
bij analyses kijken naar eigen handelen en lessen?
afspraken over pedagogisch-didactisch handelen, doorgaande lijn
navolgbaar onderwijs
Visie, ambities en doelen 
evalueren én aanpassen indien nodig verbetermaatregelen??
Uitvoering en kwaliteitscultuur
samenwerking verbeteren

In maart 2022 is door het bestuur van Trivium een interim directeur en een interim intern begeleider aangesteld gedurende de periode van de herstelopdracht (ongeveer 1 jaar). De ambitie is dat bij het herstelonderzoek het oordeel 'voldoende' gegeven wordt.

De volgende acties zijn in maart/april/mei 2022 uitgezet:

 • Unitdagen op dinsdag en donderdag zijn gestopt
 • Er is meer inzicht en overzicht per groep in onderwijsbehoefte van leerlingen en extra inzet
 • ?Extra ondersteuning is meer planmatig georganiseerd?
 • Beschrijving afspraken in een overzichtelijk systeem (kwaliteitskaarten)
 • Borgen van afspraken

 

Terug naar boven