PCBO Koningin Wilhelmina

Professor Röntgenstraat 10 7311 AM Apeldoorn

  • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
  • Het schoolplein biedt veel ruimte met daarin mooie speeltoestellen, maar ook een voetbalkooi.

Het team

Toelichting van de school

Werken met vakleerkrachten is een belangrijke ontwikkeling binnen PCBO Koningin Wilhelmina. Met vakleerkrachten borgen we de doorgaande leerlijn voor deze vakken door de hele school en komen we direct ook tegemoet aan een goede verdeling van het werk (inzet werkdrukmiddelen). Zo krijgen de kinderen in de groepen 3 t/m 8 wekelijks cultuur- en gymlessen van een vakleerkracht.

Daarnaast geloven dat het feit: "meer ogen, meer zien", goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Door met meerdere professionals de ontwikkeling van kinderen te volgen krijgen we een completer beeld van wat kinderen kunnen. Door het uitwisselen van de verschillende zienswijzen kunnen we beter inspelen op wat kinderen nodig hebben. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

PCBO Apeldoorn heeft een eigen invalpool. Deze pool voorziet in vervanging bij verlof als de school hier met eigen personeel niet in kan voorzien. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs
Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs, passend bij wat hij of zij nodig heeft. In 2014 is, door de wet passend onderwijs, met scholen en overheid afgesproken dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool gaan, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit om de mogelijkheden en onderwijsbehoefte van een kind bepalend te laten zijn, niet de beperkingen. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders op een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs, die de juiste ondersteuning kan bieden. Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school gaan we (aan de hand van gesprekken met u, gegevens die u ons aanlevert en eventueel contact met vorige scholen) over de ondersteuning van uw kind in gesprek. Wanneer extra ondersteuning nodig is bespreken we dit eerst met u en overleggen we dit met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school.

Samenwerkingsverband 
In Apeldoorn werken elf besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband om alle leerlingen passend onderwijs te geven. Wanneer onze school niet kan bieden wat uw kind nodig heeft, nemen we contact op met het samenwerkingsverband. Als school deel je hier je kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor een kind te bepalen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor het kind.

Zie voor meer informatie: www.swvapeldoornpo.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Meer- en hoogbegaafdheid
Wanneer uw kind meer- of hoogbegaafd is doen we er als PCBO Apeldoorn alles aan om passend onderwijs te bieden. Dit doen we door middel van het PCBO PlusProgramma. Hiermee bieden we onderwijs op maat voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Het PCBO Plusprogramma bestaat uit drie pijlers waar vanuit we je kind, jou als ouder en onze PCBO-scholen ondersteunen:

1. Plusbegeleiding op school  
Wanneer uw kind meer- of hoogbegaafd is, ontvangt het in eerste instantie plusbegeleiding op school. Op onze school hebben we dit georganiseerd door middel van de "Flexgroep", hieronder vindt u hier meer informatie over. Deze begeleiding vult de school zelf in en wordt gegeven door leerkrachten en in de omgeving die uw kind kent.

2. De Plusklassen PCBO  
Naast de plusbegeleiding op de scholen, hebben we bij PCBO drie PlusKlassen waar uw kind een dagdeel in de week naar toe kan. Deze PlusKlassen worden gegeven op PCBO De Regenboog – Osseveld. Middels deze PlusKlassen gaan we nog verder en dieper in op de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind, aanvullend op de Plusbegeleiding op school. We hebben aandacht voor leer- en werkstrategieën en uw kind gaat samen met andere kinderen aan de slag met filosofie, expressie, emotionele training voor bijvoorbeeld het vergroten van de motivatie, het zelfbeeld en diverse spelonderdelen. Ook ontmoet uw kind in deze klas andere meer of hoogbegaafde leerlingen. Fijn voor uw kind omdat het merkt dat er meer kinderen zijn zoals hij/zij. 

3. Ondersteuning vanuit PlusBegeleiding en Kenniscentrum PCBO  
De PlusBegeleiding is het netwerk van PCBO Apeldoorn dat scholen ondersteunt in onderwijs aan begaafde leerlingen op school. We ondersteunen bijvoorbeeld leerkrachten en intern begeleiders bij de Plusbegeleiding die ze op school geven en zijn er voor u als ouder bij specifiekere vragen over begaafdheid.

Daarnaast hebben we een Kenniscentrum PCBO. Naast de bovengenoemde meedenk- en adviesfunctie zijn in de orthotheek van het Kenniscentrum materialen te vinden die leerkrachten kunnen gebruiken. Vanuit dit Kenniscentrum organiseren we ook een interne kwaliteitskring hoogbegaafdheid waar alle leerkrachten en coördinatoren van de scholen kennis kunnen delen en halen. Ook zijn we te vinden in de netwerken van het Samenwerkingsverband, in contact met voortgezet onderwijs en andere externe, relevante partners. Zo laten we ons ook vanuit PCBO gelden op het vlak van begaafdheid.

Meer weten? Stuur dan (in overleg met de leerkracht of intern begeleider van uw kind) een mail naar de coördinator van het PCBO Plusprogramma, Annet Klaver via: aklaver@pcboapeldoorn.nl.

Flexgroep
Op onze school is een HB-specialist werkzaam. Zij geeft uitvoering aan- en ontwikkelt het HB-beleid. Binnen school werken we met de "Flexgroep". Deze groep met kinderen komt één keer per week (een deel van de dag) bij elkaar en worden dan begeleid door de HB-specialist. Dit zijn kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Het doel van de "Flexgroep" is om kinderen te ondersteunen in het "leren leren". Hoe pak je complexe problemen aan? Hoe leer je doorzetten, plannen en omgaan successen en tegenslagen? Dit doen we met behulp van projecten uit de de methode "Pittige Plustorens". Kinderen werken naast het moment in de Flexgroep op andere momenten in de week aan hun project, dit is dan onder begeleiding van de eigen leerkracht tijdens de reguliere lessen. 

Lichte ondersteuning
Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op cognitief of sociaal vlak kunnen bij ons op school tijdelijke begeleiding krijgen van onze ondersteuner. Doel van deze ondersteuning is om kinderen een korte periode in een kleine setting extra te begeleiden (één of twee keer per week), zodat het daarna weer kan aansluiten bij de groep. De leerkracht die de lichte ondersteuning uitvoert, is dan ook meerdere dagen per week vrij geroosterd van lesgevende taken. Mocht begeleiding in de kleine setting langdurig nodig zijn dan kunnen we bij het Samenwerkingsverband een beroep doen op Extra Ondersteuning (EO+). 

Intensieve taalklas
Wanneer uw kind een taalachterstand heeft, kan het gebruik maken van de intensieve taalklas. De Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan tien basisscholen in Apeldoorn. De PCBO-scholen die verbonden zijn aan dit initiatief zijn: PCBO De Wegwijzer, PCBO Emmaschool en PCBO Prinses Margriet. 

Taalachterstand 
Wanneer uw kind een taalachterstand heeft dan kan het gebruik maken van de intensieve taalklas. De meeste scholen hebben deze intensieve ondersteuning in de groepen 1 en 2 maar ondersteuning in latere groepen komt ook voor. 

Taalklas voor nieuwkomers 
Wanneer uw kind nog niet zo lang in Nederland is en een grote taalachterstand heeft, volgt het taalonderwijs in een bovenschoolse taalklas. Als er plaats is, kan uw kind vanaf groep 5 twee dagen per week naar deze bovenschoolse Intensieve Taalklas. De taalklas wordt gegeven op basisschool De Zevensprong, Pythagorasstraat 384, Apeldoorn. In deze taalklas wordt uw kind taalvaardiger gemaakt. Het accent ligt op ontwikkeling van de basiswoordenschat. Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge communicatie en ‘begrijpen wat je leest’. Voor nieuwkomers zijn de leerlijnen vastgesteld voor de onderdelen: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. Scholen kunnen gebruik maken van dit initiatief om voor kinderen die na groep 4 instromen een ontwikkelingsperspectief op te stellen. 

Contact 
De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn). Kijk voor meer informatie op de website van Intensieve taalklassen: www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl of mail (in overleg met de groepsleerkracht en/of intern begeleider) met info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor ieder gezin voor vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. De schoolarts en schoolverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op onze school.

De gezondheid van uw kind volgen 
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de basisschool ziet uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige. In het jaar dat uw kind vijf jaar is, wordt u uitgenodigd om samen naar het CJG te komen. De schoolverpleegkundige meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen delen. Eventueel maakt het CJG dan nog een extra afspraak met u en uw kind of maken ze een afspraak met de schoolarts van het CJG.

Als uw kind in groep 2 zit, krijgt u een vragenlijst van de logopediste van het CJG. Dit gaat over taal en praten. Ook de leerkracht van uw kind krijgt een vragenlijst. Het kan zijn dat ze u uitnodigen voor een afspraak bij de logopediste als dat voor uw kind helpend kan zijn. Als uw kind in groep 7 zit wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen. Ze meten en wegen uw kind. Ook nemen ze tijdens dit onderzoek de tijd om vragen te beantwoorden en kunt u eventueel uw zorgen delen. In dit gesprek bespreekt u ook met elkaar de lichamelijke veranderingen van uw kind in de (komende) puberteit. 

Kernteam
Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de intern begeleider van onze school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u en uw kind mee. Samen kunt u bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg. 

Contact 
Telefoon: 055 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur) 
E-mail: info@cjgapeldoorn.nl
Website: www.cjgapeldoorn.nl Sociale media: www.facebook.com/CJGapeldoorn

SOZKA 
De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) verzorgt onderwijs voor kinderen die in het ziekenhuis liggen of thuis worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke Leerlingen IJsselgroep. Uw kind komt in aanmerking voor onderwijs thuis als uw kind leerplichtig is en het in verband met ziekte (voorlopig) niet naar school kan. Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde vrijwilligers. Wanneer dit voor uw kind geldt kunt u samen met de groepsleerkracht of intern begeleider van onze school contact opnemen met SOZKA. SOZKA heeft altijd nauw contact met de school. Meer informatie vindt u op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven