PCBO Prinses Margriet

Sluisoordlaan 198 7322 EL Apeldoorn

 • Schoolfoto van PCBO Prinses Margriet
 • Schoolfoto van PCBO Prinses Margriet
 • Schoolfoto van PCBO Prinses Margriet
 • Schoolfoto van PCBO Prinses Margriet
 • Schoolfoto van PCBO Prinses Margriet

In het kort

Toelichting van de school

PCBS Prinses Margriet staat in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen. De school heeft een open aanname beleid.

Het motto van de schoolluidt: ‘Een b(l)oeiende leeromgeving’

Wij zijn:

 • Een goede en kleurrijke school die de kinderen boeit en laat bloeien
 • Een school met goede leer- en sociale opbrengsten
 • Een school die de kinderen uitdaagt en waar het fijn is om te zijn
 • Een school waar zorg is voor elkaar en waar we respectvol met elkaar omgaan
 • Een school waar leerkrachten tot hun recht komen en zich ontwikkelen, om de bloei van kinderen te bevorderen


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Lezen
 • Kanjerschool
 • Eigenaarschap
 • Elke dag een beetje beter
 • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor het eerst naar school

Zodra uw kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt mag het elke dag naar school. Voor een goede begeleiding en organisatie is het van belang dat u uw kind tijdig aanmeldt .Ruim voordat uw kind vier jaar wordt, kunt u contact opnemen met de directeur. Zij nodigt u graag uit voor een nadere kennismaking op school en geeft u de gewenste informatie.

De start op de Prinses Margriet

Voor uw kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om te komen wennen. De data zijn in overleg. Kinderen die in december jarig zijn starten vaak in januari. Als uw kind bij een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf is geweest, willen we graag met zijn allen om tafel voor een zogenaamde warme overdracht. Zo kunnen we vanaf dag 1 goed inspelen op de ontwikkeling van uw kind.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schorsing en verwijdering

Bij (herhaaldelijk) ernstig wangedrag of ernstige verstoring van de rust en veiligheid op school door de leerling of (een van zijn) ouders kan de directeur of locatieleider een leerling voor maximaal één week schorsen. Onder wangedrag valt bijvoorbeeld het verbaal en/of fysiek bedreigen van leerlingen, ouders en/of medewerkers van de school.

Schorsing kan pas na overleg met de leerling, de ouders, de groepsleerkracht (en eventueel de intern begeleider of [contactpersoon] [vertrouwenspersoon] en de directeur van onze school. Schorsing wordt schriftelijk meegedeeld door de directeur of locatieleider van onze school namens de Raad van Bestuur van PCBO Apeldoorn.

Bij het verwijderen van de leerling moet de Raad van Bestuur altijd eerst de betrokken groepsleerkracht en ouders spreken en opzoek gaan naar een andere school waar de leerling naar toe kan. In Apeldoorn geldt hiervoor het overnameprotocol. Deze is vastgesteld door de drie schoolbesturen en is in te zien op www.pcboapeldoorn.nl/overstappen-van-school. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan zet onze school met de ouders (en andere partners) het overleg voort om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het Samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo nodig, een onderwijsconsulent, de oplossing bieden.

Terug naar boven