PCBO Het Kompas

1e Wormenseweg 460 7333 GZ Apeldoorn

 • Ik ben proactief (ik kan kiezen en neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn keuzes).
 • Ik begin met het eind in gedachten (ik heb een doel voor ogen).
 • Ik doe belangrijke dingen eerst (eerst werken dan spelen).
 • Ik denk win-win (niet alleen ik, niet alleen jij, maar beter voor ons allebei).
 • Eerst begrijpen, dan begrepen worden (ik luister niet alleen met mijn oren, maar ook vooral met mijn ogen en hart om jou te begrijpen).

In het kort

Toelichting van de school

Bij PCBO Het Kompas in Apeldoorn leer je door het zelf te ontdekken. En dat kan in het mooie verzamelgebouw dokZuid. Je vindt hier een gaaf speelplein, een grote bibliotheek, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Kortom genoeg te beleven.

Bij PCBO Het Kompas staat persoonlijk leiderschap centraal. Uw kind wordt onder begeleiding van vakkundige leerkrachten meer en meer eigenaar van z’n eigen leren. Door zoeken, ontdekken, vallen en opstaan ontdekt uw kind de wereld en leert en ontwikkelt uw kind zich tot een bewuste wereldburger. Dit doen we aan de hand van de 7 gewoonten van Covey: ‘The Leader in Me’. 

Hoe we dat doen? We hebben een Leerlingenraad waarin leerlingen uit alle groepen meepraten over onderwerpen die hen aangaan. We investeren veel in ICT en vaardigheden die kinderen van de 21 eeuw nodig hebben. Uw betrokkenheid als ouder vinden we erg belangrijk en daarom investeren we in nauw contact met u als samenwerkingspartner.

Wilt u eens sfeer proeven en kennismaken om te kijken of onze school bij uw kind past? Maak vrijblijvend een afspraak via de schoolwebsite.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Identiteit
 • Eigenaarschap
 • Samen
 • Welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Vanaf de vierde verjaardag van uw kind mag hij/zij elke dag naar school. We vinden het fijn als u uw kind tijdig aanmeldt. Ook als de kleuter pas in de loop van het jaar op school komt willen we dat graag voor het begin van het schooljaar weten. We kunnen dan al vast rekening houden met de groepsgrootte. Onze school heeft kleine groepen waardoor er veel aandacht is voor elke leerling. We gaan er van uit dat uw kind zindelijk is als het op school komt. 

In Apeldoorn maken we vanaf mei 2023 gebruik van een plaatsing via Scholenring. Als u in Apeldoorn woont ontvangt u van de gemeente een brief. Elk kind heeft op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang. Wanneer u op www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden. Nadat het inschrijfformulier is ingeleverd, ontvangt u een bevestiging van aanmelding. Vervolgens zal er op een vast moment in het jaar een plaatsing plaatsvinden daarover krijgen ouders bericht. Hoogstwaarschijnlijk uw voorkeursschool als u voor PCBO het Kompas kiest.

Maak een afspraak

Bent u geïnteresseerd in onze school? Kom dan eens kijken! Maak wel even een afspraak, dan weet u zeker dat er alle tijd is voor een kennismaking en een rondleiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unitleider, Gertrude van Walstijn- Visscher, telefoon: (055) 533 44 05 of een e-mail sturen aan: gvisscher@pcboapeldoorn.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

AVG en mediagebruik van leerlingen - Gebruik van foto’s en video’s van uw kind

We maken regelmatig foto’s en video’s van activiteiten waar kinderen mee bezig zijn of om het onderwijs op onze school in beeld te brengen. Sommige foto’s worden dan bijvoorbeeld gebruikt in schoolkalender maar ook voor op de website, social media en andere communicatiemiddelen van de school. Bij de foto’s plaatsen we nooit adressen en telefoonnummers van medewerkers, leerlingen en ouders. Ook letten we er nauwkeurig op dat uw kind er representatief opstaat.

Wanneer u uw kind aanmeldt op de school kunt u via Parro aangeven of er foto’s van uw kind gebruikt mogen worden voor onze communicatiemiddelen. Elk jaar vragen we u opnieuw om uw toestemming. Wilt u de toestemming tussentijds intrekken dan kan dat altijd via Parro.

Let wel, het delen van foto’s van uw kind door andere ouders op bijvoorbeeld social media valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Daarnaast gebruikt de intern begeleider van de school voor een klassenbezoek soms de video om aan de hand van beelden lessen of gedrag van kinderen te bespreken. Deze informatie blijft altijd tussen de leerkracht en de school video interactie begeleider (SVIB’er) en wordt niet zonder overleg met u aan derden getoond. Ditzelfde geldt voor stagiaires. Zij mogen enkel beelden maken van hun eigen functioneren en deze beelden alleen tonen aan de direct betrokkenen bij de stage.

Verzekering en aansprakelijkheid

De school heeft een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten via Verus bij de Reatsheren van Orden B.V. De verzekeringen gelden zowel voor de leerlingen als de school en diegenen die voor de school actief zijn. Denk aan medewerkers en stagiaires. Maar ook vrijwilligers zoals klaarovers, overblijfvaders- en moeders, oppasmoeders- en vaders, etc.

We geven, aan de hand van een veel voorkomend voorbeeld, weer wanneer zo’n aansprakelijkheidsverzekering niet van toepassing is: Gedurende het uurtje handenarbeid is er verf op de kleding van de leerling gekomen, wat er (bijna) niet meer uit gaat. Is de school dan aansprakelijk? Nee. De leerkracht kan helaas niet 30 leerlingen continu in de gaten houden waardoor verf op de kleding gewoonweg kan gebeuren. De school kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Zolang uw kind jonger is dan 14 bent u als ouder met uw kind verantwoordelijk voor het doen en laten van uw kind. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (samen met de ouders) verantwoordelijk voor. Daarom is het van belang dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Overstappen van school

Het komt voor dat ouders hun kind tussentijds op een andere school willen plaatsen of juist bij ons op school willen plaatsen. In sommige gevallen is dat ook logisch omdat de kinderen bijvoorbeeld verhuizen. Maar soms is er meer aan de hand. Daarom heeft PCBO Apeldoorn met de andere schoolbesturen in Apeldoorn (Leerplein 055 en Veluwse Onderwijsgroep) afspraken gemaakt om het tussentijds van school wisselen zo veel mogelijk te beperken. Het wisselen van school vraagt namelijk tijd en is van invloed op de leerprestaties van kinderen.

Wanneer overstappen?

Overstappen gebeurt het liefst alleen aan het einde van het schooljaar. Er zijn situaties die reden zijn om op een ander moment te wisselen, namelijk:

 • Verhuizing.
 • Er sprake is van een onoplosbaar conflict op de school.
 • De school de zorg niet meer kan leveren die nodig is.
 • Het kind speciaal onderwijs moet gaan volgen.

Bij verhuizing is overplaatsen geen probleem. Dit vindt gewoon plaats op een datum die we samen met u als ouders bepalen. In de andere drie gevallen doorlopen we met u een stappenplan. Weten wat dit stappenplan inhoudt? Zoek dan contact met de unitleider, directeur of intern begeleider van onze school of kijk op www.pcboapeldoorn.nl/overstappen-van-school.

Agressie, geweld en seksuele intimidatie

Schorsing en verwijdering Bij (herhaaldelijk) ernstig wangedrag of ernstige verstoring van de rust en veiligheid op school door de leerling of (een van zijn) ouders kan de directeur of unitleider een leerling voor maximaal één week schorsen. Onder wangedrag valt bijvoorbeeld het verbaal en/of fysiek bedreigen van leerlingen, ouders en/of medewerkers van de school.

Schorsing kan pas na een gesprek met de leerling, de ouders, de groepsleerkracht (en eventueel de intern begeleider of vertrouwenspersoon) en de unitleider of directeur van onze school. Schorsing wordt schriftelijk meegedeeld door de directeur of unitleider van onze school namens de Raad van Bestuur van PCBO Apeldoorn.

Bij het verwijderen van de leerling spreekt de Raad van Bestuur altijd eerst de betrokken leerkracht, directeur en ouders. Ook moeten we op zoek gaan naar een andere school waar de leerling naar toe kan. In Apeldoorn geldt hiervoor het overnameprotocol. Deze is vastgesteld door de drie schoolbesturen en is in te zien op www.pcboapeldoorn.nl/overstappen-van-school. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan zet onze school met de ouders (en andere partners) het overleg voort om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het Samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo nodig, een onderwijsconsulent, de oplossing bieden.

Bij verwijdering van een leerling blijft de leerling wel gewoon naar onze school gaan, totdat hij of zij terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in afwachting van verwijdering. De volledige regeling voor schorsing en verwijdering is op aanvraag op school verkrijgbaar.

Seksuele intimidatie

Wanneer het gaat om seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt zich richten tot Meldpunt Vertrouwensinspecteurs. Zie meer informatie over deze organisatie op: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs.

De klachtenregeling en ook het boekje ‘Seksueel misbruik en intimidatie’ liggen ter inzage op school. PCBO Apeldoorn is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Mocht u na herhaaldelijke pogingen geen oplossing hebben voor uw klacht dan kunt u uw klacht bij deze commissie indienen. Informatie over deze klachtenprocedure vindt u bij de vertrouwenspersoon van de school, vertrouwenspersoon van PCBO Apeldoorn of op de website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.

Verzekering en aansprakelijkheid

De school heeft een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten via Verus bij de Reatsheren van Orden B.V. De verzekeringen gelden zowel voor de leerlingen als de school en diegenen die voor de school actief zijn. Denk aan medewerkers en stagiaires. Maar ook vrijwilligers zoals klaarovers, overblijfvaders- en moeders, oppasmoeders- en vaders, etc.

We geven, aan de hand van een veel voorkomend voorbeeld, weer wanneer zo’n aansprakelijkheidsverzekering niet van toepassing is:

Gedurende het uurtje handenarbeid is er verf op de kleding van de leerling gekomen, wat er (bijna) niet meer uit gaat. Is de school dan aansprakelijk? Nee. De leerkracht kan helaas niet 30 leerlingen continu in de gaten houden waardoor verf op de kleding gewoonweg kan gebeuren. De school kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Zolang uw kind jonger is dan 14 jaar, bent u als ouder met uw kind verantwoordelijk voor het doen en laten van uw kind. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (samen met de ouders) verantwoordelijk voor. Daarom is het van belang dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Terug naar boven